<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Els Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE), no només dels aprenents sinó també dels ensenyants, són la manifestació i, alhora, un dels principals motors de la innovació educativa .

Pràctiques pedagògiques emergents

Segons aquest mateixos autors, els PLE aglutinen un conjunt d'idees i pràctiques pedagògiques emergents, que tenen com a principals característiques:

  • Entenen que l'educació va més enllà de l'adquisició de coneixements o habilitats concretes, i que ha de suposar una oportunitat per al canvi significatiu en la manera d'entendre i actuar en el món.
  • Es basen en teories com el constructivisme social o el connectivisme i l'aprenentatge rizomàtic
  • Superen els límits físics i organitzatius de l'aula unint contextos formals i informals d'aprenentatge, aprofitant recursos i eines globals.
  • Animen els participants a configurar espais i ecologies d'aprenentatge.
  • Promouen aprenentatges col·laboratius i oberts.
  • Potencien coneixements, actituds i habilitats relacionades amb l’aprendre a aprendre, la metacognició i el compromís amb el propi aprenentatge dels estudiants, més enllà del curs, l'aula, l'avaluació i el currículum prescrit.
  • Converteixen les activitats escolars en experiències personalment significatives i autèntiques.
  • Estimulen el compromís emocional dels participants.
  • Faciliten que alumnes i docents assumeixin riscos intel·lectuals, desenvolupant activitats creatives, divergents i obertes, que no són mera repetició.
  • Tenen com a ideal l'aprenent emancipat, que assumeix el protagonisme i el control del seu propi aprenentatge, i és el que està en millors condicions per esdevenir un ciutadà lliure i responsable en la complexa societat actual.

En suma, malgrat la incertesa respecte a com serà la societat del futur i, per tant, la dificultat de precisar com haurà d’acabar essent l’educació del segle XXI, entenem que els aspectes esmentats hi seran necessàriament presents. I el PLE esdevé el mitjà idoni per fer-los possibles, en tant que encarna una profunda innovació en la metodologia educativa (Cabrero, Marín i Infante, 2011).

Conclusió: ple versus aprenentatge convencional

En la taula següent exposo els trets més característics dels PLE contraposant-los amb els enfocaments de l'aprenentatge convencional.

Val a dir que per enfocaments d'aprenentatge convencional no entenc únicament la formació que tradicionalment s'ha donat en entorns presencials, sinó que també hi incloc moltes modalitats d'e-learning que, malgrat haver integrat la tecnologia, no deixen de reproduir les pautes fonamentals d'un procés d'aprenentatge basat en la transmissió de coneixement unidireccional, on el protagonisme recau sobretot en el docent.

PLE versus aprenentatge convencional
PLE APRENENTATGE CONVENCIONAL
Aprenentatge centrat en l'aprenent, veritable protagonista del procés, subjecte actiu que cerca, edita, crea, adapta i emet continguts. El coneixement es construeix escoltant però també, sobretot, compartint. Aprenentatge transmissiu, centrat en el docent. S'aprèn bàsicament escoltant, rebent passivament informació que circula de dalt cap a baix.
Personalització del procés. És l'aprenent qui, recolzat per una comunitat de referència, cerca i aprofita oportunitats d'aprenentatge i utilitzar serveis i eines en la mesura de les seves possibilitats. Ús d'activitats i eines adreçades a tothom, estàndards i poc personalitzades, seleccionades per tercers.
Es nodreixen de continguts lliurement accessibles seleccionats pels propis usuaris o per la comunitat de referència. Continguts finits i comuns per a tothom, seleccionats pels docents.
Implicació social, integració de l'aprenent en una o diverses comunitats d'aprenentatge i/o pràctica integrades tant per aprenents com per professionals experts. Treball en grup classe amb un professor, de manera aïllada i amb poc o molt escàs contacte amb professionals.
Accés lliure i gratuït als documents, que són compartits obertament sota llicències del tipus creative commons. Continguts com a mercaderies, propietats de la institució o de proveïdors comercials.
Cultura educativa i organitzativa. L'aprenent s'autoorganitza i és capaç de relacionar-se i situar-se en una posició interessant per al seu aprenentatge, partint de les seves pròpies necessitats. Focus centrat en el professor i els continguts.
Primen eines de software social dèbilment acoblades i l’agregació de múltiples fonts d'informació. Plataforma tancada i repositoris de materials seleccionats i aprovats pels docents o la institució.
Necessitat d’un aprenent format. L'autonomia, element essencial en tot PLE, requereix que l'aprenent compti amb un mínim de coneixements i aptituds per tal de gestionar adequadament el seu propi aprenentatge. L'aprenent compta amb el recolzament d'una estructura institucional i d'uns docents que l'orienten o li marquen les pautes a seguir, així com els fonts i les eines a utilitzar.

Font: elaboració pròpia a partir d'Adell i Castañeda, 2010 i Álvarez, 2010.

Referències

Adell, J., i Castañeda, L. (2010). Los entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje. Dins R. Roig i M. Fiorucci (Eds.) Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Alcoy: Marfil.

Álvarez, D. (2010). L'estudiant d'entorns virtuals. Entornos personales de aprendizaje. Recuperat 09/11/2014 des de http://www.slideshare.net/balhisay/entornos-personales-de-aprendizaje-proyecto-epereport-6216449

Blanco R., i Messina, G. (2000). L'estudiant d'entorns virtuals. Estado del Arte sobre las Innovaciones Educativas en América Latina. Santiago de Chile: Convenio Andrés Bello.

Cabrero, J., Marín, V., i Infante, A. (2011). Creación de un entorno personal para el aprendizaje: desarrollo de una experiencia. EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. (38).

Castañeda, L., i Adell, J. (Eds.). (2013). Entornos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Alcoy: Marfil.

Sancho, J., i Hernández, F. (1993). L'estudiant d'entorns virtuals. La comprensión de la cultura de las innovaciones educativas como contrapunto a la homogeneización de la realidad escolar. Congreso Internacional de la Coruña. La Coruña: Mimeo.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Entorns personals d'aprenentatge (ple). OpenStax CNX. Nov 11, 2014 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col11720/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Entorns personals d'aprenentatge (ple)' conversation and receive update notifications?

Ask