<< Chapter < Page Chapter >> Page >

U . N0 U . NA 1 U . NA 2 = 1 3 1 1 1 1 a a 2 1 a 2 a U . NA U . NB U . NB U . NA 1 = U . NA 2 ( 7 . 7 ) size 12{ left [ matrix { {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } {} ##{U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } {} ## {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} }} right ]= { {1} over {3} } left [ matrix {{1} cSup {} {} # 1 {} # 1 {} ## {1} cSup {} {} # a {} # a rSup { size 8{2} } {} ##{1} cSup {} {} # a rSup { size 8{2} } {} # a{} } right ]left [ matrix { {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"} } {} ##{U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NB"} } {} ## {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NB"} }} right ]" " drarrow " " {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } = {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } " " \( 7 "." 7 \) } {}

I . N0 I . NA 1 I . NA 2 = 1 3 1 1 1 1 a a 2 1 a 2 a 0 I . NB I . NB I . N0 = 0 ( 7 . 8 ) I . NA 1 =- I . NA 2 ( 7 . 9 ) size 12{ left [ matrix { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } {} ##{I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } {} ## {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} }} right ]= { {1} over {3} } left [ matrix {{1} cSup {} {} # 1 {} # 1 {} ## {1} cSup {} {} # a {} # a rSup { size 8{2} } {} ##{1} cSup {} {} # a rSup { size 8{2} } {} # a{} } right ]left [ matrix { {0} cSup {} {} ##{I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NB"} } {} ## - {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NB"} }} right ]" " drarrow " " matrix {{I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } =0" " \( 7 "." 8 \) {} ## {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } "=-" {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } " " \( 7 "." 9 \)} } {}

Giải các phương trình từ (7.1) đến (7.9) ta có:

E . AS j I . NA 1 . X 1S = 0 j I . NA 2 . X 2S = 0 + j I . NA 1 . X 2S size 12{ {E} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{AS} } -j {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } "." X rSub { size 8{1S} } =0-j {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } "." X rSub { size 8{2S} } =0+j {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } "." X rSub { size 8{2S} } } {}

Như vậy:

I . NA 1 = E . AS j ( X 1S + X 2S ) size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } = { { {E} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{AS} } } over {j \( X rSub { size 8{1S} } +X rSub { size 8{2S} } \) } } } {}

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 7.9

Ngắn mạch 1 pha:

Xét ngắn mạch 1 pha ở pha A (hình 7.10). Điều kiện ngắn mạch là: I . NB = 0 ( 7 . 10 ) I . NC = 0 ( 7 . 11 ) U . NA = 0 ( 7 . 12 ) alignl { stack { size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NB"} } " "=0" " \( 7 "." "10" \) } {} #{I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NC"} } " "=0" " \( 7 "." "11" \) {} # {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"} } =0" " \( 7 "." "12" \) {}} } {} Thay vào phương trình thứ tự dòng: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Hình 7.10

I . N0 I . NA 1 I . NA 2 = 1 3 1 1 1 1 a a 2 1 a 2 a I . NA 0 0 I . N0 = I . NA 1 = I . NA 2 = 1 3 I . NA ( 7 . 13 ) size 12{ left [ matrix { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } {} ##{I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } {} ## {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} }} right ]= { {1} over {3} } left [ matrix {{1} cSup {} {} # 1 {} # 1 {} ## {1} cSup {} {} # a {} # a rSup { size 8{2} } {} ##{1} cSup {} {} # a rSup { size 8{2} } {} # a{} } right ]left [ matrix { {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"} } {} ##{0} cSup {} {} ## {0} cSup {}} right ]" " drarrow " " {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } = {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } = {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } = { {1} over {3} } {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"} } " " \( 7 "." "13" \) } {}

Từ phương trình thứ tự áp ta có:

U . NA = U . NA 1 + U . NA 2 + U . N0 = 0 size 12{ {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"} } = {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } + {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } + {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } =0} {}

Và từ các phương trình cơ bản (7.1)  (7.3) ta có:

E . AS j I . NA 1 ( X 1S + X 2S + X 0S ) = 0 size 12{ {E} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{AS} } -j {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } \( X rSub { size 8{1S} } +X rSub { size 8{2S} } +X rSub { size 8{0S} } \) =0} {}

Như vậy: I . NA 1 = E . AS j ( X 1S + X 2S + X 0S ) size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } = { { {E} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{AS} } } over {j \( X rSub { size 8{1S} } +X rSub { size 8{2S} } +X rSub { size 8{0S} } \) } } } {}

U . N0 =- jX 0S I . N0 =- jX 0S I . NA 1 ; U . NA 2 =- jX 2S I . NA 2 =-j X 2S I . NA 1 U . NA 1 =- ( U . N0 + U . NA 2 ) = j I . NA 1 ( X 0S + X 2S ) alignl { stack { size 12{ {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } "=-" ital "jX" rSub { size 8{0S} } {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } "=-" ital "jX" rSub { size 8{0S} } {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } " ; " {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } "=-" ital "jX" rSub { size 8{2S} } {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } "=-j"X rSub { size 8{2S} } {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } } {} #" " {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } "=-" \( {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } + {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } \) =j {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } \( X rSub { size 8{0S} } +X rSub { size 8{2S} } \) {} } } {}

Dòng tại chỗ ngắn mạch, cũng là dòng đi qua đất IĐ:

I . NA = I . å = 3 I . NA 1 size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"} } = {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{å} } =3 {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } } {}

Áp tại chỗ ngắn mạch:

U . NB = U . N0 + a 2 U . NA 1 + a U . NA 2 = j [ ( a 2 a ) X 2S + ( a 2 1 ) X 0S ] I . NA 1 = 3 I . NA 1 ( X 2S aX 0S ) = 3 I . NA 1 X 2S ( 1 a X 0S X 2S ) alignl { stack { size 12{ {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NB"} } = {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } +a rSup { size 8{2} } {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } +a {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } " "=j \[ \( a rSup { size 8{2} } -a \) X rSub { size 8{2S} } + \( a rSup { size 8{2} } -1 \) X rSub { size 8{0S} } \]{I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } } {} # " "= sqrt {3} {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } \( X rSub { size 8{2S} } - ital "aX" rSub { size 8{0S} } \) " "= sqrt {3} {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } X rSub { size 8{2S} } \( 1-a { {X rSub { size 8{0S} } } over {X rSub { size 8{2S} } } } \) {}} } {}

U . NC = U . N0 + a U . NA 1 + a 2 U . NA 2 = j [ ( a a 2 ) X 2S + ( a 1 ) X 0S ] I . NA 1 =- 3 I . NA 1 ( X 2S a 2 X 0S ) =- 3 I . NA 1 X 2S ( 1 a 2 X 0S X 2S ) alignl { stack { size 12{ {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NC"} } = {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } +a {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } +a rSup { size 8{2} } {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } " "=j \[ \( a-a rSup { size 8{2} } \) X rSub { size 8{2S} } + \( a-1 \) X rSub { size 8{0S} } \]{I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } } {} # " ""=-" sqrt {3} {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } \( X rSub { size 8{2S} } -a rSup { size 8{2} } X rSub { size 8{0S} } \) " ""=-" sqrt {3} {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } X rSub { size 8{2S} } \( 1-a rSup { size 8{2} } { {X rSub { size 8{0S} } } over {X rSub { size 8{2S} } } } \) {}} } {}

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 7.11

Ngắn mạch 2 pha chạm đất:

Xét ngắn mạch 2 pha B, C chạm đất (hình 7.12). Điều kiện ngắn mạch là: I . NA = 0 ( 7 . 14 ) U . NB = 0 ( 7 . 15 ) U . NC = 0 ( 7 . 16 ) alignl { stack { size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"} } " "=0" " \( 7 "." "14" \) } {} #{U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NB"} } =0" " \( 7 "." "15" \) {} # {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NC"} } =0" " \( 7 "." "16" \) {}} } {} Thay vào phương trình thứ tự áp: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Hình 7.12

U . N0 U . NA 1 U . NA 2 = 1 3 1 1 1 1 a a 2 1 a 2 a U . NA 0 0 U . N0 = U . NA 1 = U . NA 2 = 1 3 U . NA ( 7 . 17 ) size 12{ left [ matrix { {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } {} ##{U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } {} ## {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} }} right ]= { {1} over {3} } left [ matrix {{1} cSup {} {} # 1 {} # 1 {} ## {1} cSup {} {} # a {} # a rSup { size 8{2} } {} ##{1} cSup {} {} # a rSup { size 8{2} } {} # a{} } right ]left [ matrix { {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"} } {} ##{0} cSup {} {} ## {0} cSup {}} right ]" " drarrow {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } = {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } = {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } = { {1} over {3} } {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"} } " " \( 7 "." "17" \) } {}

Từ (7.14) ta có: I . NA = I . NA 1 + I . NA 2 + I . N0 = 0 size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"} } = {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } + {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } + {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } =0} {}

Và từ các phương trình cơ bản (7.1)  (7.3) ta có:

jX 2S I . NA 2 = jX 0S I . N0 size 12{ ital "jX" rSub { size 8{2S} } {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } = ital "jX" rSub { size 8{0S} } {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } } {}

Như vậy: I . N0 =- I . NA 1 ( X 2S X 0S + X 2S ) ; I . NA 2 =- I . NA 1 ( X 0S X 0S + X 2S ) size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } "=-" {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } \( { {X rSub { size 8{2S} } } over {X rSub { size 8{0S} } +X rSub { size 8{2S} } } } \) " ; " {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } "=-" {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } \( { {X rSub { size 8{0S} } } over {X rSub { size 8{0S} } +X rSub { size 8{2S} } } } \) } {}

Từ các phương trình cơ bản và (7.17) ta có:

U . NA 1 = E . AS j I . NA 1 X 1S = U . N0 =- j I . N0 X 0S = j I . NA 1 ( X 2S X 0S + X 2S ) X 0S size 12{ {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } = {E} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{AS} } -j {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } X rSub { size 8{1S} } = {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } "=-"j {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } X rSub { size 8{0S} } =j {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } \( { {X rSub { size 8{2S} } } over {X rSub { size 8{0S} } +X rSub { size 8{2S} } } } \) X rSub { size 8{0S} } } {}

Do đó: I . NA 1 = E . AS j ( X 1S + X 2S X 0S X 2S + X 0S ) size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } = { { {E} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{AS} } } over {j \( X rSub { size 8{1S} } + { {X rSub { size 8{2S} } X rSub { size 8{0S} } } over {X rSub { size 8{2S} } +X rSub { size 8{0S} } } } \) } } } {}

Dòng tại chỗ ngắn mạch:

I . NB = ( a 2 X 2S + aX 0S X 2S + X 0S ) I . NA 1 ; I . NC = ( a X 2S + a 2 X 0S X 2S + X 0S ) I . NA 1 size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NB"} } = \( a rSup { size 8{2} } - { {X rSub { size 8{2S} } + ital "aX" rSub { size 8{0S} } } over {X rSub { size 8{2S} } +X rSub { size 8{0S} } } } \) {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } " ; " {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NC"} } = \( a- { {X rSub { size 8{2S} } +a rSup { size 8{2} } X rSub { size 8{0S} } } over {X rSub { size 8{2S} } +X rSub { size 8{0S} } } } \) {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } } {}

Dòng đi qua đất IĐ là: I . å = 3 I . N0 =- 3 I . NA 1 X 2S X 0S + X 2S size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{å} } =3 {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } "=-"3 {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } { {X rSub { size 8{2S} } } over {X rSub { size 8{0S} } +X rSub { size 8{2S} } } } } {}

Áp tại điểm ngắn mạch: U . NA = 3 U . NA 1 = 3j I . NA 1 X 2S X 0S X 0S + X 2S size 12{ {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"} } =3 {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } =3j {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } { {X rSub { size 8{2S} } X rSub { size 8{0S} } } over {X rSub { size 8{0S} } +X rSub { size 8{2S} } } } } {}

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 7.13

Bảng 7.3: TÓM TẮT BIỂU THỨC ĐỐI VỚI CÁC DẠNG NGẮN MẠCH

Dạng NM Dòng Áp
N(2) I . NA 1 = E . AS j ( X 1S + X 2S ) I . NA 2 =- I . NA 1 ; I . N0 = 0 alignl { stack { size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } = { { {E} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{AS} } } over {j \( X rSub { size 8{1S} } +X rSub { size 8{2S} } \) } } } {} #{I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } "=-" {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } " ; " {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } =0" " {} } } {} U . NA 1 = jX 2S I . NA 1 U . NA 2 = U . NA 1 ; U . N0 = 0 alignl { stack { size 12{ {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } = ital "jX" rSub { size 8{2S} } {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } } {} #{U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } = {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } " ; " {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } =0 {} } } {}
N(1) I . NA 1 = E . AS j ( X 1S + X 2S + X 0S ) I . NA 2 = I . N0 = I . NA 1 alignl { stack { size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } = { { {E} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{AS} } } over {j \( X rSub { size 8{1S} } +X rSub { size 8{2S} } +X rSub { size 8{0S} } \) } } } {} #{I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } = {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } = {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } {} } } {} U . NA 1 = j ( X 2S + X 0S ) I . NA 1 U . NA 1 + U . NA 2 + U . N0 = 0 alignl { stack { size 12{ {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } =j \( X rSub { size 8{2S} } +X rSub { size 8{0S} } \) {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } } {} #{U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } + {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } + {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } =0 {} } } {}
N(1,1) I . NA 1 = E . AS j ( X 1S + X 2S X 0S X 2S + X 0S ) I . NA 1 + I . NA 2 + I . N0 = 0 alignl { stack { size 12{ {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } = { { {E} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{AS} } } over {j \( X rSub { size 8{1S} } + { {X rSub { size 8{2S} } X rSub { size 8{0S} } } over {X rSub { size 8{2S} } +X rSub { size 8{0S} } } } \) } } } {} #{I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } + {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } + {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } =0 {} } } {} U . NA 1 = j I . NA 1 ( X 2S X 0S X 0S + X 2S ) U . NA 2 = U . N0 = U . NA 1 alignl { stack { size 12{ {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } =j {I} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } \( { {X rSub { size 8{2S} } X rSub { size 8{0S} } } over {X rSub { size 8{0S} } +X rSub { size 8{2S} } } } \) } {} #{U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"2} } = {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{N0} } = {U} cSup { size 8{ "." } } rSub { size 8{ ital "NA"1} } {} } } {}

Qui tắc đẳ̉ng trị thứ tự thuận:

Qua bảng 7.3 thấy rằng các thành phần đối xứng của dòng và áp tỷ lệ với dòng thứ tự thuận ở chỗ ngắn mạch, do vậy nhiệm vụ tính toán một dạng ngắn mạch không đối xứng bất kỳ trước hết là tìm dòng thứ tự thuận ở chỗ ngắn mạch. Để tính toán người ta đưa ra qui tắc đẳng trị thứ tự thuận như sau:

“ Dòng thứ tự thuận của một dạng ngắn mạch không đối xứng bất kỳ được tính như là dòng ngắn mạch 3 pha ở một điểm xa hơn điểm ngắn mạch thực sự một điện kháng phụ X(n). Trị số của X(n) không phụ thuộc vào tham số của sơ đồ thứ tự thuận mà chỉ phụ thuộc vào X2 và Xo.”

Questions & Answers

what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
what is hormones?
Wellington
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10820/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện' conversation and receive update notifications?

Ask