<< Chapter < Page Chapter >> Page >

k 1 = U cs U 1 ; k 2 = U 1 ' U 2 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; k n = U n 1 ' U n size 12{k rSub { size 8{1} } = { {U rSub { size 8{ ital "cs"} } } over {U rSub { size 8{1} } } } " ; "k rSub { size 8{2} } = { {U rSub { size 8{1} } rSup { size 8{'} } } over {U rSub { size 8{2} } } } " ; " "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." " ; "k rSub { size 8{n} } = { {U rSub { size 8{n-1} } rSup { size 8{'} } } over {U rSub { size 8{n} } } } } {}

Trong những biểu thức qui đổi trên, nếu các đại lượng cho trước trong đơn vị tương đối thì phải tính đổi về đơn vị có tên. Ví dụ, đã cho Z*(đm) thì:

Z = Z ( ‰m ) . U ‰m 3 . I ‰m = Z ( ‰m ) . U ‰m 2 S ‰m size 12{Z = Z rSub { size 8{* \( ital "‰m" \) } } "." { {U rSub { size 8{ ital "‰m"} } } over { sqrt {3} "." I rSub { size 8{ ital "‰m"} } } } " = "Z rSub { size 8{* \( ital "‰m" \) } } "." { {U rSub { size 8{ ital "‰m"} } rSup { size 8{2} } } over {S rSub { size 8{ ital "‰m"} } } } } {} (2.4)

Qui đổi gần đúng trong hệ đơn vị có tên:

Việc qui đổi gần đúng được thực hiện dựa trên giả thiết là xem điện áp định mức của các phần tử trên cùng một cấp điện áp là như nhau và bằng trị số điện áp trung bình của cấp đó. Tức là:

U 1 = U 1 © = U tb1 ; U 2 = U 2 © = U tb2 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . size 12{U rSub { size 8{1} } =" U" rSub { size 8{1} } rSup { size 8{©} } " = U" rSub { size 8{"tb1"} } " ; "U rSub { size 8{2} } =" U" rSub { size 8{2} } rSup { size 8{©} } " = U" rSub { size 8{"tb2"} } " ; " "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." } {}

Như vậy:

k 1 = U tbcs U tb 1 ; k 2 = U tb 1 U tb 2 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; k n = U tbn 1 U tbn size 12{k rSub { size 8{1} } = { {U rSub { size 8{ ital "tbcs"} } } over {U rSub { size 8{ ital "tb"1} } } } " ; "k rSub { size 8{2} } = { {U rSub { size 8{ ital "tb"1} } } over {U rSub { size 8{ ital "tb"2} } } } " ; " "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." " ; "k rSub { size 8{n} } = { {U rSub { size 8{ ital "tbn"-1} } } over {U rSub { size 8{ ital "tbn"} } } } } {}

Do đó ta sẽ có các biểu thức qui đổi đơn giản hơn:

E n = U tbcs U tb1 . U tb1 U tb2 . . . . . . . . . . U tbn-1 U tbn . E n = U tbcs U tbn . E n size 12{E rSub { size 8{n ital "q‰"} } " "= { {U rSub { size 8{"tbcs"} } } over {U rSub { size 8{"tb1"} } } } "." { {U rSub { size 8{"tb1"} } } over {U rSub { size 8{"tb2"} } } } "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." { {U rSub { size 8{"tbn-1"} } } over {U rSub { size 8{"tbn"} } } } "." E rSub { size 8{n} } " = " { {U rSub { size 8{"tbcs"} } } over {U rSub { size 8{"tbn"} } } } "." E rSub { size 8{n} } } {}

Tương tự: I n = U tbn U tbcs . I n Z n = U tbcs U tbn 2 . Z n alignl { stack { size 12{I rSub { size 8{n ital "q‰"} } " "=" " { {U rSub { size 8{"tbn"} } } over {U rSub { size 8{"tbcs"} } } } "." I rSub { size 8{n} } } {} #Z rSub { size 8{n ital "q‰"} } " "= left ( { {U rSub { size 8{"tbcs"} } } over {U rSub { size 8{"tbn"} } } } right ) rSup { size 8{2} } "." Z rSub { size 8{n} } {} } } {}

Nếu các phần tử có tổng trở cho trước trong đơn vị tương đối, thì tính đổi gần đúng về đơn vị có tên theo biểu thức (2.4) trong đó thay Uđm = Utb.

Qui đổi chính xác trong hệ đơn vị tương đối:

Tương ứng với phép qui đổi chính xác trong hệ đơn vị có tên ta cũng có thể dùng trong hệ đơn vị tương đối bằng cách sau khi đã qui đổi về đoạn cơ sở trong đơn vị có tên, chọn các lượng cơ bản của đoạn cơ sở và tính đổi về đơn vị tương đối. Tuy nhiên phương pháp này ít được sử dụng, người ta thực hiện phổ biến hơn trình tự qui đổi như sau:

  • Chọn đoạn cơ sở và các lượng cơ bản Scb , Ucbcs của đoạn cơ sở.
  • Tính lượng cơ bản của các đoạn khác thông qua các tỷ số biến áp k1, k2, ...... kn. Công suất cơ bản Scb đã chọn là không đổi đối với tất cả các đoạn. Các lượng cơ bản Ucbn và Icbn của đoạn thứ n được tính như sau:

U cbn = 1 k 1 . k 2 . . . . . . . . . . . . . . . k n U cbcs I cbn = ( k 1 . k 2 . . . . . . . . . . . . . . . k n ) I cbcs = S cb 3 . U cbn ( S cbn = S cbcs = S cb ) alignl { stack { size 12{U rSub { size 8{ ital "cbn"} } " "= { {1} over {k rSub { size 8{1} } "." k rSub { size 8{2} } "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." k rSub { size 8{n} } } } U rSub { size 8{ ital "cbcs"} } } {} #I rSub { size 8{ ital "cbn"} } " "= \( k rSub { size 8{1} } "." k rSub { size 8{2} } "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." k rSub { size 8{n} } \) I rSub { size 8{ ital "cbcs"} } " = " { {S rSub { size 8{"cb"} } } over { sqrt {3} "." U rSub { size 8{ ital "cbn"} } } } {} # \( S rSub { size 8{ ital "cbn"} } " "=" "S rSub { size 8{ ital "cbcs"} } " = "S rSub { size 8{ ital "cb"} } \) {}} } {}

  • Tính đổi tham số của các phần tử ở mỗi đoạn sang đơn vị tương đối với lượng cơ bản của đoạn đó:
  • Nếu tham số cho trong đơn vị có tên thì dùng các biểu thức tính đổi từ hệ đơn vị có tên sang hệ đơn vị tương đối. Ví dụ:

U ( cb ) = U U cb ; Z ( cb ) = Z . S cb U cb 2 size 12{U rSub { size 8{* \( ital "cb" \) } } = { {U} over {U rSub { size 8{ ital "cb"} } } } " ; "Z rSub { size 8{* \( ital "cb" \) } } =" Z" "." { {S rSub { size 8{ ital "cb"} } } over {U rSub { size 8{ ital "cb"} } rSup { size 8{2} } } } } {}

  • Nếu tham số cho trong đơn vị tương đối với lượng cơ bản là định mức hay một lượng cơ bản nào đó thì dùng các biểu thức tính đổi hệ đơn vị tương đối. Ví dụ:

Z ( cb ) = Z ( ‰m ) . S cb S ‰m . U ‰m 2 U cb 2 size 12{Z rSub { size 8{* \( ital "cb" \) } } = Z rSub { size 8{* \( ital "‰m" \) } } "." { {S rSub { size 8{ ital "cb"} } } over {S rSub { size 8{ ital "‰m"} } } } "." { {U rSub { size 8{ ital "‰m"} } rSup { size 8{2} } } over {U rSub { size 8{ ital "cb"} } rSup { size 8{2} } } } } {}

Qui đổi gần đúng trong hệ đơn vị tương đối:

Tương tự như qui đổi gần đúng trong hệ đơn vị có tên, ta xem k là tỷ số biến áp trung bình, do vậy việc tính toán sẽ đơn giản hơn. Trình tự qui đổi như sau:

  • Chọn công suất cơ bản Scb chung cho tất cả các đoạn.
  • Trên mỗi đoạn lấy Uđm = Utb của cấp điện áp tương ứng.
  • Tính đổi tham số của các phần tử ở mỗi đoạn sang đơn vị tương đối theo các biểu thức gần đúng.

Một số điểm cần lưu ý:

- Độ chính xác của kết quả tính toán không phụ thuộc vào hệ đơn vị sử dụng mà chỉ phụ thuộc vào phương pháp tính chính xác hay gần đúng.

- Khi tính toán trong hệ đơn vị có tên thì kết quả tính được là giá trị ứng với đoạn cơ sở đã chọn. Muốn tìm giá trị thực ở đoạn cần xét phải qui đổi ngược lại.

Questions & Answers

different between demand and supply
Francis Reply
what is the demand and supply of Qd=40,000-6P Qs=14P-28,000 the equilibrium price
Rocky Reply
3400
Ram
what is economics by Adams smith
Diana Reply
economics by Adams Smith's
Francis
to earn wealth more and more
Ram
what are the poor performance of the monopolies
Thandolwethu Reply
it controls only price or production not both a same time
Ram
Difference between demand and supply
Kareem Reply
demand talks about the consumers and supply also talks about producers
Bright
demand talks about the relationship between price and the quantity demanded for a certain goods and supply talks about the relationship between price and quantity supply of a certain goods .
Mutala
demand show the quality demanded at different price n time whereas supply show the quality ready to sell in market by seller at different price n time.
Ram
describe the issue gain from trade will improve economic growth and living standard.
Allison Reply
discribe gain from trade will improve economic growth and living standard
Allison
discribe gain from trade will improve economic growth and living standard
Allison
what is the outcome of exchange rate?
Allison
gain from international trade to a country which import are elastic n export are inelastic
Ram
what is utility
Roberta Reply
the capacity of a good to satisfy our want.
Ram
what is the relationship between the elasticity of demand and total revenue
Atedago Reply
I don't know
Taofeek
negative. but for unit elasticity of demand, the relationship doesn't exist between them.
Ali
what is income elasticity of demand
Esther Reply
income elasticity of demand measure the degree of responsiveness of demand for a commodity to a small change in the income of the consumer
Atedago
monopolistic competition has all except which of the following basic characteristics?
Sharon Reply
what are the Features of money
Abubakarr Reply
how to calculate the elasticity of supply?
Asnaira Reply
PES=Qs2-Qs1/Qs1÷P2-P1/P1
Soko
why is economics important
Gifted Reply
why is it important
Gifted Reply
for what?
Vicky
economics
Gifted
what is demand
Mutala Reply
Demand Is Anything that A Customer are willing and able to buy at different price level.
Basit
what demand schedule
Mutala
demand schedule is a tabular representation of different quantities of commodities that consumers are willing to purchase at a specific price and time while other factors are constant.
MEOW
A full account of the demand, or perhaps we can say, the state of demand for any goods in a given market at a given time should state what the volume (weekly) of sales would be at each of a series of prices. Such an account, taking the form of a tabular statement, is known as a demand schedule.
MEOW
State the type of elasticity of demand
Emmanuel
price elasticity of demand . and it refers to the degree of responsiveness of change in quantity demanded for a commodity to a change in price if the commodity itself
Mutala
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10820/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện' conversation and receive update notifications?

Ask