<< Chapter < Page Chapter >> Page >

k 1 = U cs U 1 ; k 2 = U 1 ' U 2 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; k n = U n 1 ' U n size 12{k rSub { size 8{1} } = { {U rSub { size 8{ ital "cs"} } } over {U rSub { size 8{1} } } } " ; "k rSub { size 8{2} } = { {U rSub { size 8{1} } rSup { size 8{'} } } over {U rSub { size 8{2} } } } " ; " "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." " ; "k rSub { size 8{n} } = { {U rSub { size 8{n-1} } rSup { size 8{'} } } over {U rSub { size 8{n} } } } } {}

Trong những biểu thức qui đổi trên, nếu các đại lượng cho trước trong đơn vị tương đối thì phải tính đổi về đơn vị có tên. Ví dụ, đã cho Z*(đm) thì:

Z = Z ( ‰m ) . U ‰m 3 . I ‰m = Z ( ‰m ) . U ‰m 2 S ‰m size 12{Z = Z rSub { size 8{* \( ital "‰m" \) } } "." { {U rSub { size 8{ ital "‰m"} } } over { sqrt {3} "." I rSub { size 8{ ital "‰m"} } } } " = "Z rSub { size 8{* \( ital "‰m" \) } } "." { {U rSub { size 8{ ital "‰m"} } rSup { size 8{2} } } over {S rSub { size 8{ ital "‰m"} } } } } {} (2.4)

Qui đổi gần đúng trong hệ đơn vị có tên:

Việc qui đổi gần đúng được thực hiện dựa trên giả thiết là xem điện áp định mức của các phần tử trên cùng một cấp điện áp là như nhau và bằng trị số điện áp trung bình của cấp đó. Tức là:

U 1 = U 1 © = U tb1 ; U 2 = U 2 © = U tb2 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . size 12{U rSub { size 8{1} } =" U" rSub { size 8{1} } rSup { size 8{©} } " = U" rSub { size 8{"tb1"} } " ; "U rSub { size 8{2} } =" U" rSub { size 8{2} } rSup { size 8{©} } " = U" rSub { size 8{"tb2"} } " ; " "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." } {}

Như vậy:

k 1 = U tbcs U tb 1 ; k 2 = U tb 1 U tb 2 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; k n = U tbn 1 U tbn size 12{k rSub { size 8{1} } = { {U rSub { size 8{ ital "tbcs"} } } over {U rSub { size 8{ ital "tb"1} } } } " ; "k rSub { size 8{2} } = { {U rSub { size 8{ ital "tb"1} } } over {U rSub { size 8{ ital "tb"2} } } } " ; " "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." " ; "k rSub { size 8{n} } = { {U rSub { size 8{ ital "tbn"-1} } } over {U rSub { size 8{ ital "tbn"} } } } } {}

Do đó ta sẽ có các biểu thức qui đổi đơn giản hơn:

E n = U tbcs U tb1 . U tb1 U tb2 . . . . . . . . . . U tbn-1 U tbn . E n = U tbcs U tbn . E n size 12{E rSub { size 8{n ital "q‰"} } " "= { {U rSub { size 8{"tbcs"} } } over {U rSub { size 8{"tb1"} } } } "." { {U rSub { size 8{"tb1"} } } over {U rSub { size 8{"tb2"} } } } "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." { {U rSub { size 8{"tbn-1"} } } over {U rSub { size 8{"tbn"} } } } "." E rSub { size 8{n} } " = " { {U rSub { size 8{"tbcs"} } } over {U rSub { size 8{"tbn"} } } } "." E rSub { size 8{n} } } {}

Tương tự: I n = U tbn U tbcs . I n Z n = U tbcs U tbn 2 . Z n alignl { stack { size 12{I rSub { size 8{n ital "q‰"} } " "=" " { {U rSub { size 8{"tbn"} } } over {U rSub { size 8{"tbcs"} } } } "." I rSub { size 8{n} } } {} #Z rSub { size 8{n ital "q‰"} } " "= left ( { {U rSub { size 8{"tbcs"} } } over {U rSub { size 8{"tbn"} } } } right ) rSup { size 8{2} } "." Z rSub { size 8{n} } {} } } {}

Nếu các phần tử có tổng trở cho trước trong đơn vị tương đối, thì tính đổi gần đúng về đơn vị có tên theo biểu thức (2.4) trong đó thay Uđm = Utb.

Qui đổi chính xác trong hệ đơn vị tương đối:

Tương ứng với phép qui đổi chính xác trong hệ đơn vị có tên ta cũng có thể dùng trong hệ đơn vị tương đối bằng cách sau khi đã qui đổi về đoạn cơ sở trong đơn vị có tên, chọn các lượng cơ bản của đoạn cơ sở và tính đổi về đơn vị tương đối. Tuy nhiên phương pháp này ít được sử dụng, người ta thực hiện phổ biến hơn trình tự qui đổi như sau:

  • Chọn đoạn cơ sở và các lượng cơ bản Scb , Ucbcs của đoạn cơ sở.
  • Tính lượng cơ bản của các đoạn khác thông qua các tỷ số biến áp k1, k2, ...... kn. Công suất cơ bản Scb đã chọn là không đổi đối với tất cả các đoạn. Các lượng cơ bản Ucbn và Icbn của đoạn thứ n được tính như sau:

U cbn = 1 k 1 . k 2 . . . . . . . . . . . . . . . k n U cbcs I cbn = ( k 1 . k 2 . . . . . . . . . . . . . . . k n ) I cbcs = S cb 3 . U cbn ( S cbn = S cbcs = S cb ) alignl { stack { size 12{U rSub { size 8{ ital "cbn"} } " "= { {1} over {k rSub { size 8{1} } "." k rSub { size 8{2} } "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." k rSub { size 8{n} } } } U rSub { size 8{ ital "cbcs"} } } {} #I rSub { size 8{ ital "cbn"} } " "= \( k rSub { size 8{1} } "." k rSub { size 8{2} } "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." "." k rSub { size 8{n} } \) I rSub { size 8{ ital "cbcs"} } " = " { {S rSub { size 8{"cb"} } } over { sqrt {3} "." U rSub { size 8{ ital "cbn"} } } } {} # \( S rSub { size 8{ ital "cbn"} } " "=" "S rSub { size 8{ ital "cbcs"} } " = "S rSub { size 8{ ital "cb"} } \) {}} } {}

  • Tính đổi tham số của các phần tử ở mỗi đoạn sang đơn vị tương đối với lượng cơ bản của đoạn đó:
  • Nếu tham số cho trong đơn vị có tên thì dùng các biểu thức tính đổi từ hệ đơn vị có tên sang hệ đơn vị tương đối. Ví dụ:

U ( cb ) = U U cb ; Z ( cb ) = Z . S cb U cb 2 size 12{U rSub { size 8{* \( ital "cb" \) } } = { {U} over {U rSub { size 8{ ital "cb"} } } } " ; "Z rSub { size 8{* \( ital "cb" \) } } =" Z" "." { {S rSub { size 8{ ital "cb"} } } over {U rSub { size 8{ ital "cb"} } rSup { size 8{2} } } } } {}

  • Nếu tham số cho trong đơn vị tương đối với lượng cơ bản là định mức hay một lượng cơ bản nào đó thì dùng các biểu thức tính đổi hệ đơn vị tương đối. Ví dụ:

Z ( cb ) = Z ( ‰m ) . S cb S ‰m . U ‰m 2 U cb 2 size 12{Z rSub { size 8{* \( ital "cb" \) } } = Z rSub { size 8{* \( ital "‰m" \) } } "." { {S rSub { size 8{ ital "cb"} } } over {S rSub { size 8{ ital "‰m"} } } } "." { {U rSub { size 8{ ital "‰m"} } rSup { size 8{2} } } over {U rSub { size 8{ ital "cb"} } rSup { size 8{2} } } } } {}

Qui đổi gần đúng trong hệ đơn vị tương đối:

Tương tự như qui đổi gần đúng trong hệ đơn vị có tên, ta xem k là tỷ số biến áp trung bình, do vậy việc tính toán sẽ đơn giản hơn. Trình tự qui đổi như sau:

  • Chọn công suất cơ bản Scb chung cho tất cả các đoạn.
  • Trên mỗi đoạn lấy Uđm = Utb của cấp điện áp tương ứng.
  • Tính đổi tham số của các phần tử ở mỗi đoạn sang đơn vị tương đối theo các biểu thức gần đúng.

Một số điểm cần lưu ý:

- Độ chính xác của kết quả tính toán không phụ thuộc vào hệ đơn vị sử dụng mà chỉ phụ thuộc vào phương pháp tính chính xác hay gần đúng.

- Khi tính toán trong hệ đơn vị có tên thì kết quả tính được là giá trị ứng với đoạn cơ sở đã chọn. Muốn tìm giá trị thực ở đoạn cần xét phải qui đổi ngược lại.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10820/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện' conversation and receive update notifications?

Ask