<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Trong chế tạo máy bơm, người ta chọn góc ở cửa vào 1 = 900 để thành phần hình chiếu vận tốc C1u = C1cos1 = 0, như vậy thành phần hường li tâm C1r = C1sin1 = C1 và ở cửa ra cố gắng giữa cho C2r = C1 để giảm tổn thất. Điều kiện này dẫn đến phương trình ( 3 - 2 ) đã trình bày ở trước, cụ thể :

H ¥ l = H t + H d = 1 g C 2u U 2 size 12{ { size 24{H} } rSub { size 8{¥l} } = { size 24{H} } rSub { size 8{t} } + { size 24{H} } rSub { size 8{d} } = { {1} over {g} } { size 24{C} } rSub { size 8{2u} } { size 24{U} } rSub { size 8{2} } } {} ( 3 - 9 )

Trong ba dạng cánh trên, dạng nào cho ta thành phần Ht chím phần lớn còn Hđ ít nhất thì dạng cánh đó được chọn. Cần biến đổi công thức tính Hđ với C2r = C1 ta có :

Hđ = C 2 2 C 1 2 2g size 12{ { { { size 24{C} } rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } - { size 24{C} } rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } over {2g} } } {} = C 2 2 C 2r 2 2g = C 2u 2 2g size 12{ { { { size 24{C} } rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } - { size 24{C} } rSub { size 8{2r} } rSup { size 8{2} } } over {2g} } = { { { size 24{C} } rSub { size 8{2u} } rSup { size 8{2} } } over {2g} } } {} ( 3 - 10 )

- Khi 2>900, nhìn vào Hình 3 - 4, c ta thấy C2u>U2 do vậy thay vào ( 3- 10 )

ta có Hđ = C 2u 2 2g > U 2 C 2u 2g = 1 2 H ¥ l size 12{ { { { size 24{C} } rSub { size 8{2u} } rSup { size 8{2} } } over {2g} }>{ { { size 24{U} } rSub { size 8{2} } { size 24{C} } rSub { size 8{2u} } } over {2g} } = { {1} over {2} } { size 24{H} } rSub { size 8{¥l} } } {} , nghĩa là với dạng cánh này thành phần động năng chiếm hơn một nửa của cột nước Hl, vậy tổn thất lớn.

- Khi 2 = 900, nhìn vào Hình 3 - 4,c ta thấy C2u = U2 thay vào ( 3 - 10 ) ta có:

Hđ = C 2u 2 2g = U 2 C 2u 2g = 1 2 H ¥ l size 12{ { { { size 24{C} } rSub { size 8{2u} } rSup { size 8{2} } } over {2g} } = { { { size 24{U} } rSub { size 8{2} } { size 24{C} } rSub { size 8{2u} } } over {2g} } = { {1} over {2} } { size 24{H} } rSub { size 8{¥l} } } {} , dạng cánh này cho ta cột nước động và tĩnh bằng nhau.

- Khi 2<900 , nhìn Hình 3 - 4, a ta thấy C2u<U2, thay vào ( 3 - 10 ) ta có :

Hđ = C 2u 2 2g < U 2 C 2u 2g = 1 2 H ¥ l size 12{ { { { size 24{C} } rSub { size 8{2u} } rSup { size 8{2} } } over {2g} }<{ { { size 24{U} } rSub { size 8{2} } { size 24{C} } rSub { size 8{2u} } } over {2g} } = { {1} over {2} } { size 24{H} } rSub { size 8{¥l} } } {} , dạng cánh này cho ta cột nước động nhỏ hơn một nửa cột nước Hl . Vậy tổn thất thủy lực trong bơm là nhỏ nhất trong ba dạng cánh.

Từ những tính toán trên và nhận xét những mặt khác ta chọn dạng cánh có 2<900 làm dạng cánh để chế tạo, vì nó có những ưu điểm sau:

  • Khi 2<900 sẽ tạo phần lớn cột nước tĩnh ngay trong cánh quạt, giảm tổn thất thủy lực;
  • Khe cánh quạt uốn ra sau nên mở rộng đều đặn hơn so với 2>900 và chỉ một lần cong cũng giảm tổn thất thủy lực trong cánh quạt và dễ chế tạo hơn;
  • Sự thay đổi công suất thủy lực tương đối ít khi lưu lượng thay đổi, do vậy tạo điều kiện cho động cơ làm việc thuận lợi. Chế độ làm việc ít thay đổi thì hiệu suất bơm cũng cao hơn.

Phần lớn người ta chọn góc 2 từ 15 ... 400 để chế tạo bơm .

Quá trình làm việc trong phần tĩnh của bơm li tâm

Phần tĩnh của máy bơm li tâm gồm: đọan từ mặt bích ống hút vào cửa vào BXCT, phần xoắn ốc bao quanh BXCT và đoạn nối hình nón khuếch tán với bích cửa ra.

a) Sơ đồ phần dẫn ; b) Sơ đồ bơm có rãnh xoắn; c) Sơ đồ phần ra có cánh hướng.

Hình 3 - 5. Các sơ đồ chất lỏng chảy qua phần tĩnh.

Phần dẫn cần đảm bảo nước chuyển động tịnh tiến vãoBXCT với vận tốc phân bố đều đặn nhất, thường được làm ở dạng hình nón cụt thu hẹp hoặc dạng hình nửa xoắn bên ( Hình 3 -2, a ). Mặt cắt ngang của phần dẫn co hẹp dần khoảng 10 ... 20% diện tích.

Phần xoắn ốc ( Hình 3 - 5,b ) thu nước từ BXCT ra, mặt cắt ngang của nó thường có dạng quả lê, tròn hoặc dạng chữ nhật và tăng dần theo tỷ lệ góc quay từ "lưỡi gà" 4 đến tiết diện tròn cửa ra của nón khuếch tán 3. Dòng chảy trong phần xoắn có đặc tính không gian phức tạp. Nếu mô hình dòng chảy là đơm giản thì ở chế độ thiết kế Q = Q0 có thể coi vận tố́c trung bình của dòng chảy dọc theo phần xoắn là không đổi và bằng:

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Máy bơm và trạm bơm. OpenStax CNX. Aug 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10934/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Máy bơm và trạm bơm' conversation and receive update notifications?

Ask