<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Một kiểu gợi ý gây cảm hứng khác là khi người trả lời phỏng vấn nói điều gì cường điệu quá (nói phóng đại) mà người nghiên cứu còn nghi ngờ, thì trong tình huống như vậy nên hỏi một cách đơn giản: Anh muốn nói về điều đó … phải không?, anh thực sự muốn nói về điều đó … phải không? và nói lại điều đó bằng cách khác hơn để làm rõ hơn.

Phương pháp sử dụng bảng câu hỏi - trả lời bằng viết

Bảng câu hỏi là một loạt các câu hỏi được viết hay thiết kế bởi người nghiên cứu để gởi cho người trả lời phỏng vấn trả lời và gởi lại bảng trả lời câu hỏi qua thư bưu điện cho người nghiên cứu.

Sử dụng bảng câu hỏi là phương pháp phổ biến để thu thập các thông tin từ người trả lời các câu hỏi đơn giản. Các thông tin trả lời được gởi bằng thư từ giữa người trả lời phỏng vấn ở xa với người nghiên cứu. Để thu thập các thông tin chính xác qua phương pháp này, cần nêu ra các câu hỏi và suy nghĩ chính xác về vấn đề muốn nghiên cứu trước khi hoàn thành thiết kế bảng câu hỏi. Thường thì người nghiên cứu có các giả thuyết định lượng với các biến số.

Bảng câu hỏi là phương pháp thu thập thông tin được sử dụng tốt nếu:

  • Vấn đề được xác định rõ (giả thuyết tốt) và không thay đổi trong suốt quá trình nghiên cứu.
  • Tất cả các câu hỏi có câu trả lời được đoán biết trước.
  • Một loạt các câu trả lời có thể được biết trước.
  • Các câu hỏi có liên quan hầu hết tới các sự kiện, số lượng hoặc đồ vật.
  • Có nhiều câu hỏi mà một số người trả lời phỏng vấn thích để trả lời một cách ẩn danh hơn.
  • Người nghiên cứu thích phân tích các con số.

Chú ý: khi sử dụng bảng câu hỏi, người nghiên cứu thu thập được những câu trả lời trong bảng thiết kế mà không có những thông tin thêm vào như phương pháp phỏng vấn. Vì vậy việc thiết kế xây dựng bảng câu hỏi cần phải xác định đầy đủ tất cả các câu hỏi trước khi bắt đầu gởi và thu nhận thông tin.

Khi thiết kế bảng câu hỏi, phải tôn trọng quyền của người trả lời phỏng vấn. Vì vậy bắt đầu của bảng câu hỏi, nên đặt lời giới thiệu và giải thích cách làm như thế nào cho người trả lời câu hỏi biết. Cũng nên đưa ra thời gian giới hạn để nhận lại bảng câu hỏi, địa chỉ kèm theo phong bì đã được trả cước hoặc tem. Không nên yêu cầu người trả lời ký tên vào bảng câu hỏi. Tuy nhiên, có thể cho ký hiệu trên bao thư để có thể nhận ra có phải là người trả lời phỏng vấn hay không.

* Cách thiết kế câu hỏi:

- Đặt câu hỏi về các sự kiện

Sự kiện là điều gì đó không bị ảnh hưởng bởi quan điểm hoặc ý kiến. Người nghiên cứu có thể nói tới các câu hỏi thực sự trong phỏng vấn hoặc bảng câu hỏi. Bảo đảm không nối kết hai chủ đề trong một câu hỏi, các câu hỏi thường được thiết kế các dạng như sau:

Năm sinh: ____________

Tình trạng hôn nhân: độc thân có gia đình ly dị quả phụ

Khi trình bày các câu hỏi chọn lựa theo thiết kế, phải bảo đảm là tất cả sự lựa chọn có thể được bao gồm. Để bảo đảm an toàn có thể thêm các hộp chọn:

khác ; hoặc những cái gì khác _____________

Các câu hỏi phải hoàn toàn không được mơ hồ, khó hiểu cho người trả lời. Vì vậy, nên sử dụng câu đơn giản, các từ sử dụng thông thường, dễ hiểu. Đôi khi có thể làm rõ nghĩa hơn bằng cách nhấn mạnh các từ quan trọng hoặc đưa ra các hình ảnh hoặc dùng viết để vẽ hình minh họa. Các câu hỏi không rõ có thể làm cho người trả lời lúng túng, cảm thấy bị bó buộc hay gượng ép để trả lời, như vậy sẽ không đạt được các câu trả lời đúng, chính xác (số liệu sẽ không tin cậy).

Questions & Answers

there are 3 trimester in human pregnancy
ROHIN Reply
I don't know answer of this question can u help me
ROHIN
yes
Bisa
what is a cell
Fatima Reply
what is genetic
Janet Reply
I join
Janet
what are the branchas of biology
Prisca Reply
zoology, ecology
Millicent
biochemistry,cytology,herpetology...etc
R0se
genetics, microbiology,botany and embryology
Muhammad
what is a cell
Kulunbawi Reply
cell is smallest unit of life. cells are often cell the building blocks of life...
Muhammad
the first twenty element
Orapinega Reply
what are the characteristics of living things?
R0se
growth,respiration,nutrition,sensitivity, movement,irritability, excretion,death.
Obinna
What is the difference between adaptation and competition in animals
Adeyemi Reply
What is biology
Adeyemi
it is a natural science stadey about living things
Zamiil
Biology is the bronch of science which deals with the study of life is called biology
Aziz
what is the x in 300 stands for?
Ogbudu Reply
the properties of life
Clarinda Reply
response to the environment, reproduction, homeostasis, growth,energy processing etc.....
Pushpam
hello.
Daniela
hi
MacPeter
Good
Thomas
what is reproduction
Tims
Reproduction is a fundamental feature of all known life,each individual organism exist as a result of re production.....or else Multiplying...
R0se
a complete virus particle known as
Darlington Reply
These are formed from identical protein subunitscalled capsomeres.
Pushpam
fabace family plant name
Pushpam Reply
in eukaryotes ...protein channel name which transport protein ...
Pushpam Reply
in bacteria ...chromosomal dna duplicate structure called
Pushpam
what is a prokaryotic cell and a eukaryotic cell
Matilda Reply
There are two types of cells. Eukaryotic and Prokaryotic cells. Prokaryotic cells don't have a nucleus or membrane enclosed organelles (little organs within that cell). They do however carry genetic material but it's not maintained in the nucleus. Prokaryotic cells are also one celled.
juanita
Prokaryotic cells are one celled (single celled).
juanita
Prokaryotic cells are Bacteria and Archea
juanita
Prokaryotic cells are smaller than Eukaryotic cells.
juanita
Eukaryotic cells are more complex. They are much bigger than Prokaryotic cells.
juanita
Eukaryotic cells have a nucleus and membrane bound organelles.
juanita
Eukaryotic cells are animals cells which also includes us.
juanita
Eukaryotic cells are also multicellular.
juanita
nice explaination
Amna
eukaryotic cells are individual cells .. but eukaryotes are multicellular organisms which consist of many different types of eukaryotic cells
Will
also eukaryotic cells have mitochondria. prokaryotic cells do not
Will
Good
John
in prokaryotes only ribosomes are present... in eukaryotes mitochondria ...glogi bodies ..epidermis .....prokaryotes one envelop but eukaryotes compartment envelop....envelop mean membrane bound organelles......
Pushpam
prokaryotic cell are cells dat have no true nuclei i.e no cell membrane while eukaryotic cell are cell dat have true nuclei i.e have cell membrane
Divine
grt
Thomas
we have 46 pair of somatic cell and 23 pair of chromosomes in our body, pls can someone explain it to me. pls
Matilda Reply
we have 22 pairs of somatic chromosomes and one pair of sex chromosome
Amna
thanks
Matilda
we have 23 pairs of chromosomes,22 pairs of somatic and one pair of sex chromosomes
Amna
23 chromosomes from dad & 23 chromosomes from mom 23 +23=46 total chromosomes
juanita
X & Y chromosomes are called sex cells, the very presence of a Y chromosome means the person is Male.
juanita
XX Female XY Male
juanita
If a Karyotype has more than 46 Chromosomes then nondisjunction occured. For example, having an extra chromosome 21 will cause Down Syndrome.
juanita
in mammal state the different vertebrae and their location in the body
Igbinigie Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10821/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học' conversation and receive update notifications?

Ask