<< Chapter < Page Chapter >> Page >

0112maxmin02Mnm2McMHình 3-2: Xác định phạm vi điều chỉnhÄực

Cũng có trường hợp phối hợp hai phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ bằng diện như: thay đổi điện áp phần ứng động cơ một chiều sẽ điều chỉnh tốc độ từ ựmin đến ựđm, và phương pháp thay đổi từ thông kích từ thì điều chỉnh tốc độ từ ựđm đến ựmax.

Khi đó ta có “hệ điều chỉnh hai vùng tốc độ” và đạt được dải điều chỉnh rộng:

D = ω đm ω min ω max ω đm = D U . D Φ size 12{D= { {ω rSub { size 8{ ital "đm"} } } over {ω rSub { size 8{"min"} } } } cdot { {ω rSub { size 8{"max"} } } over {ω rSub { size 8{ ital "đm"} } } } =D rSub { size 8{U} } "." D rSub { size 8{Φ} } } {} (3-3)

Giả thiết các đặc tính cơ là tuyến tính, có độ cứng không đổi 1 và 2 = 1, mômen tải không đổi Mc, sai số tốc độ tưng ứng sẽ là:

s 1 = M c ω 01 . β 1 . 100 ; s 2 = M c ω 02 . β 2 . 100 size 12{s rSub { size 8{1} } %= { {M rSub { size 8{c} } } over {ω rSub { size 8{"01"} } "." β rSub { size 8{1} } } } "." "100"%" ; "s rSub { size 8{2} } %= { {M rSub { size 8{c} } } over {ω rSub { size 8{"02"} } "." β rSub { size 8{2} } } } "." "100"%} {} (3-4)

Nếu gọi bội số mômen khởi động là Knm2 = Mnm2/Mc thì:

s 2 = 1 K nm 2 . 100 ; hay s 2 = 1 ω min ω 02 . 100 size 12{s rSub { size 8{2} } %= { {1} over {K rSub { size 8{ ital "nm"2} } } } "." "100"%" ; hay "s rSub { size 8{2} } %= left (1 - { {ω rSub { size 8{"min"} } } over {ω rSub { size 8{"02"} } } } right ) "." "100"%} {} (3-5)

w min = 1 s 2 . M c . K nm 2 β 2 size 12{w rSub { size 8{"min"} } = left (1-s rSub { size 8{2} } right ) "." { {M rSub { size 8{c} } "." K rSub { size 8{ ital "nm"2} } } over {β rSub { size 8{2} } } } } {} (3-6)

Qua (3-6) ta thấy được quan hệ giữa D, s%,  và Knm.

Theo khả năng quá tải, ta có thể xác định phạm vi điều chỉnh:

D = ω max ω min = β tn 1 β min 1 β min β tn size 12{D= { {ω rSub { size 8{"max"} } } over {ω rSub { size 8{"min"} } } } = { { left (β rSub { size 8{ ital "tn"} } rSup { size 8{*} } - 1 right )} over { left (β rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } - 1 right )} } cdot { {β rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } } over {β rSub { size 8{ ital "tn"} } rSup { size 8{*} } } } } {} (3-7)

Trong đó: õmin = Kqt.Mđm / ự0 ; β min = K qt size 12{β rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } =K rSub { size 8{ ital "qt"} } } {} ; Kqt = Mnm.min / Mđm

Độ trơn điều chỉnh tốc độ  :

Là sự chênh lệch giữa 2 cấp tốc độ liền nhau:

j = w i + 1 w i size 12{j= { {w rSub { size 8{i+1} } } over {w rSub { size 8{i} } } } } {} (3-8)

Trong đó: i - là tốc độ ổn định đạt được ở cấp i.

i+1- là tốc độ ổn định đạt được ở cấp kế tiếp (i+1).

Hệ số  càng nhỏ càng tốt, lý tưởng là   1: đó là hệ điều chỉnh vô cấp. Còn hệ điều chỉnh có cấp nếu:   1.

Sự phù hợp giữa đặc tính điều chỉnh và đặc tính tải:

Với các động cơ thì chế độ làm việc tối ưu thường là chế độ định mức của động cơ. Để sử dụng tốt động cơ khi điều chỉnh tốc độ cần lưu ý đến các chỉ tiêu như: dòng điện động cơ không vượt quá dòng định mức của nó, đảm bảo khả năng quá tải về mômen (trong khoảng thời gian ngắn), đảm bảo yêu cầu về ổn định tĩnh khi có nhiễu v.v... trong toàn giải điều chỉnh.

Vì vậy khi thiết kế hệ truyền động có điều chỉnh tốc độ, người ta thường chọn hệ truyền động cũng như phương pháp điều chỉnh, sao cho đặc tính điều chỉnh của hệ bám sát yêu cầu đặc tính của tải. Nếu đảm bảo được điều kiện này thì tổn thất trong quá trình điều chỉnh sẽ nhỏ nhất.

Chỉ tiêu kinh tế:

Nhiều trường hợp, chỉ tiêu kinh tế là chỉ tiêu quyết định sự lựa chọn phương án truyền động. Hệ truyền động điện điều chỉnh tốc độ cần đạt có vốn đầu tư thấp, giá thành hạ, chi phí vận hành, bảo quản, sửa chữa ít, đặc biệt là tổn thất năng lượng khi điều chỉnh và vận hành nhỏ. Năng suất của máy sản xuất do hệ điều chỉnh mang lại.

Tổn thất năng lượng bao gồm tổn thất nhiệt và tổn thất cơ:

Δ W= ΔW j + ΔW c . t = ω 1 ω 2 J Σ . ( ω 0 ω ) + t 1 t 2 M c . ( ω 0 ω ) dt alignl { stack { size 12{Δ"W="ΔW rSub { size 8{j} } +ΔW rSub { size 8{c "." t} } } {} #" =" Int cSub { size 8{ω rSub { size 6{1} } } } cSup {ω rSub { size 6{2} } } {J rSub { size 8{Σ} } "." \( ω rSub { size 8{0} } - ω \) dω} size 12{+ Int cSub {t rSub { size 6{1} } } cSup {t rSub { size 6{2} } } {M rSub {c} size 12{ "." \( ω rSub {0} } size 12{ - ω \) ital "dt"}} } {} } } {} (3-9)

Việc tính toán cụ thể các chỉ tiêu liên quan nêu trên sẽ cho thấy hiệu quả kinh tế, thời gian hoàn vốn và lợi ích nhờ việc sử dụng hệ điều chỉnh đã chọn. Thường người ta căn cứ các chỉ tiêu kỹ thuật để đề xuất vài phương án điều chỉnh, sau đó tính toán kinh tế để so sánh hiệu quả và quyết định chọn hệ thống hoặc phương pháp điều chỉnh thông số đầu ra của động cơ.

Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng thay đổi thông số:

Phương pháp điều chỉnh tốc độ đmđl bằng cách thay đổi điện trở phụ trong mạch phần ứng:

Từ phương trình đặc tính cơ tổng quát:

ω = U ­ R ­ +R ­f ( ) 2 M size 12{ω= { {U rSub { size 8{­} } } over {Kφ} } - { {R rSub { size 8{­} } "+R" rSub { size 8{"­f"} } } over { \( Kφ \) rSup { size 8{2} } } } M } {} (3-10)

Ta thấy rằng khi thay đổi Rưf thì 0 = const còn  thay đổi, vì vậy ta sẽ được các đường đặc tính điều chỉnh có cùng 0 và dốc dần khi Rưf càng lớn, với tải như nhau thì tốc độ càng thấp (hình 3-3):

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask