<< Chapter < Page Chapter >> Page >

0112maxmin02Mnm2McMHình 3-2: Xác định phạm vi điều chỉnhÄực

Cũng có trường hợp phối hợp hai phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ bằng diện như: thay đổi điện áp phần ứng động cơ một chiều sẽ điều chỉnh tốc độ từ ựmin đến ựđm, và phương pháp thay đổi từ thông kích từ thì điều chỉnh tốc độ từ ựđm đến ựmax.

Khi đó ta có “hệ điều chỉnh hai vùng tốc độ” và đạt được dải điều chỉnh rộng:

D = ω đm ω min ω max ω đm = D U . D Φ size 12{D= { {ω rSub { size 8{ ital "đm"} } } over {ω rSub { size 8{"min"} } } } cdot { {ω rSub { size 8{"max"} } } over {ω rSub { size 8{ ital "đm"} } } } =D rSub { size 8{U} } "." D rSub { size 8{Φ} } } {} (3-3)

Giả thiết các đặc tính cơ là tuyến tính, có độ cứng không đổi 1 và 2 = 1, mômen tải không đổi Mc, sai số tốc độ tưng ứng sẽ là:

s 1 = M c ω 01 . β 1 . 100 ; s 2 = M c ω 02 . β 2 . 100 size 12{s rSub { size 8{1} } %= { {M rSub { size 8{c} } } over {ω rSub { size 8{"01"} } "." β rSub { size 8{1} } } } "." "100"%" ; "s rSub { size 8{2} } %= { {M rSub { size 8{c} } } over {ω rSub { size 8{"02"} } "." β rSub { size 8{2} } } } "." "100"%} {} (3-4)

Nếu gọi bội số mômen khởi động là Knm2 = Mnm2/Mc thì:

s 2 = 1 K nm 2 . 100 ; hay s 2 = 1 ω min ω 02 . 100 size 12{s rSub { size 8{2} } %= { {1} over {K rSub { size 8{ ital "nm"2} } } } "." "100"%" ; hay "s rSub { size 8{2} } %= left (1 - { {ω rSub { size 8{"min"} } } over {ω rSub { size 8{"02"} } } } right ) "." "100"%} {} (3-5)

w min = 1 s 2 . M c . K nm 2 β 2 size 12{w rSub { size 8{"min"} } = left (1-s rSub { size 8{2} } right ) "." { {M rSub { size 8{c} } "." K rSub { size 8{ ital "nm"2} } } over {β rSub { size 8{2} } } } } {} (3-6)

Qua (3-6) ta thấy được quan hệ giữa D, s%,  và Knm.

Theo khả năng quá tải, ta có thể xác định phạm vi điều chỉnh:

D = ω max ω min = β tn 1 β min 1 β min β tn size 12{D= { {ω rSub { size 8{"max"} } } over {ω rSub { size 8{"min"} } } } = { { left (β rSub { size 8{ ital "tn"} } rSup { size 8{*} } - 1 right )} over { left (β rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } - 1 right )} } cdot { {β rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } } over {β rSub { size 8{ ital "tn"} } rSup { size 8{*} } } } } {} (3-7)

Trong đó: õmin = Kqt.Mđm / ự0 ; β min = K qt size 12{β rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } =K rSub { size 8{ ital "qt"} } } {} ; Kqt = Mnm.min / Mđm

Độ trơn điều chỉnh tốc độ  :

Là sự chênh lệch giữa 2 cấp tốc độ liền nhau:

j = w i + 1 w i size 12{j= { {w rSub { size 8{i+1} } } over {w rSub { size 8{i} } } } } {} (3-8)

Trong đó: i - là tốc độ ổn định đạt được ở cấp i.

i+1- là tốc độ ổn định đạt được ở cấp kế tiếp (i+1).

Hệ số  càng nhỏ càng tốt, lý tưởng là   1: đó là hệ điều chỉnh vô cấp. Còn hệ điều chỉnh có cấp nếu:   1.

Sự phù hợp giữa đặc tính điều chỉnh và đặc tính tải:

Với các động cơ thì chế độ làm việc tối ưu thường là chế độ định mức của động cơ. Để sử dụng tốt động cơ khi điều chỉnh tốc độ cần lưu ý đến các chỉ tiêu như: dòng điện động cơ không vượt quá dòng định mức của nó, đảm bảo khả năng quá tải về mômen (trong khoảng thời gian ngắn), đảm bảo yêu cầu về ổn định tĩnh khi có nhiễu v.v... trong toàn giải điều chỉnh.

Vì vậy khi thiết kế hệ truyền động có điều chỉnh tốc độ, người ta thường chọn hệ truyền động cũng như phương pháp điều chỉnh, sao cho đặc tính điều chỉnh của hệ bám sát yêu cầu đặc tính của tải. Nếu đảm bảo được điều kiện này thì tổn thất trong quá trình điều chỉnh sẽ nhỏ nhất.

Chỉ tiêu kinh tế:

Nhiều trường hợp, chỉ tiêu kinh tế là chỉ tiêu quyết định sự lựa chọn phương án truyền động. Hệ truyền động điện điều chỉnh tốc độ cần đạt có vốn đầu tư thấp, giá thành hạ, chi phí vận hành, bảo quản, sửa chữa ít, đặc biệt là tổn thất năng lượng khi điều chỉnh và vận hành nhỏ. Năng suất của máy sản xuất do hệ điều chỉnh mang lại.

Tổn thất năng lượng bao gồm tổn thất nhiệt và tổn thất cơ:

Δ W= ΔW j + ΔW c . t = ω 1 ω 2 J Σ . ( ω 0 ω ) + t 1 t 2 M c . ( ω 0 ω ) dt alignl { stack { size 12{Δ"W="ΔW rSub { size 8{j} } +ΔW rSub { size 8{c "." t} } } {} #" =" Int cSub { size 8{ω rSub { size 6{1} } } } cSup {ω rSub { size 6{2} } } {J rSub { size 8{Σ} } "." \( ω rSub { size 8{0} } - ω \) dω} size 12{+ Int cSub {t rSub { size 6{1} } } cSup {t rSub { size 6{2} } } {M rSub {c} size 12{ "." \( ω rSub {0} } size 12{ - ω \) ital "dt"}} } {} } } {} (3-9)

Việc tính toán cụ thể các chỉ tiêu liên quan nêu trên sẽ cho thấy hiệu quả kinh tế, thời gian hoàn vốn và lợi ích nhờ việc sử dụng hệ điều chỉnh đã chọn. Thường người ta căn cứ các chỉ tiêu kỹ thuật để đề xuất vài phương án điều chỉnh, sau đó tính toán kinh tế để so sánh hiệu quả và quyết định chọn hệ thống hoặc phương pháp điều chỉnh thông số đầu ra của động cơ.

Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng thay đổi thông số:

Phương pháp điều chỉnh tốc độ đmđl bằng cách thay đổi điện trở phụ trong mạch phần ứng:

Từ phương trình đặc tính cơ tổng quát:

ω = U ­ R ­ +R ­f ( ) 2 M size 12{ω= { {U rSub { size 8{­} } } over {Kφ} } - { {R rSub { size 8{­} } "+R" rSub { size 8{"­f"} } } over { \( Kφ \) rSup { size 8{2} } } } M } {} (3-10)

Ta thấy rằng khi thay đổi Rưf thì 0 = const còn  thay đổi, vì vậy ta sẽ được các đường đặc tính điều chỉnh có cùng 0 và dốc dần khi Rưf càng lớn, với tải như nhau thì tốc độ càng thấp (hình 3-3):

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask