<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Mặc dù một hàm thành viên khai báo trong định nghĩa một lớp có thể định nghĩa bên ngoài định nghĩa lớp này, hàm thành viên đó vẫn còn bên trong phạm vi của lớp, nghĩa là tên của nó chỉ được biết tới các thành viên khác của lớp ngoại trừ tham chiếu thông qua một đối tượng của lớp, một tham chiếu tới một đối tượng của lớp, hoặc một con trỏ trỏ tới một đối tượng của lớp.

Nếu một hàm thành viên được định nghĩa trong định nghĩa một lớp, hàm thành viên này chính là hàm inline. Các hàm thành viên định nghĩa bên ngoài định nghĩa một lớp có thể là hàm inline bằng cách sử dụng từ khóa inline.

Hàm thành viên cùng tên với tên lớp nhưng đặt trước là một ký tự ngã (~) được gọi là destructor của lớp này. Hàm destructor làm "công việc nội trợ kết thúc" trên mỗi đối tượng của lớp trước khi vùng nhờ cho đối tượng được phục hồi bởi hệ thống.

Ví dụ 3.3 : Lấy lại ví dụ 3.2 nhưng hai hàm PrintMilitary() và PrintStandard() là các hàm inline.

1: #include<iostream.h>

2:

3: class Time

4: {

5: public:

6: Time(); ; //Constructor

7: void SetTime(int, int, int); //Thiết lập Hour, Minute va Second

8: void PrintMilitary() // In thời gian dưới dạng giờ quânđội

9: {

10: cout<<(Hour<10 ? "0" : "")<<Hour<<":"

11:         <<(Minute<10 ? "0" : "")<<Minute<<":"

12:         <<(Second<10 ? "0" : "")<<Second;

13: }

14: void PrintStandard(); // In thời gian dưới dạng chuẩn

15: private:

16: int Hour; // 0 - 23

17: int Minute; // 0 - 59

18: int Second; // 0 - 59

19: };

20: //Constructor khởi tạo mỗi thành viên dữ liệu với giá trị zero

21: //Bảo đảm t.cả các đối tượng bắt đầu ở một trạng thái thích hợp

22: Time::Time()

23: {

24: Hour = Minute = Second = 0;

25: }

26:

27: #9; //Thiết lập một giá trị Time mới sử dụng giờ quân đội

28: #9; //T.hiện việc k.tra tính hợp lệ trên các giá trị DL

29: #9; //Thiết lập các giá trị không hợp lệ thành zero

30: void Time::SetTime(int H, int M, int S)

31: {

32: Hour = (H>= 0&&H<24) ? H : 0;

33: Minute = (M>= 0&&M<60) ? M : 0;

34: Second = (S>= 0&&S<60) ? S : 0;

35: }

36:

37: #9; //In thời gian dưới dạng chuẩn

38: inline void Time::PrintStandard()

39: {

40: cout<<((Hour == 0 || Hour == 12) ? 12 : Hour % 12)

41:      <<":"<<(Minute<10 ? "0" : "")<<Minute

42:      <<":"<<(Second<10 ? "0" : "")<<Second

43:<<(Hour<12 ? " AM" : " PM");

44: }

45:

46: int main()

47: {

48: Time T;

49:

50: cout<<"The initial military time is ";

51: T.PrintMilitary();

52: cout<<endl<<"The initial standard time is ";

53: T.PrintStandard();

54:

55: T.SetTime(13, 27, 6);

56: cout<<endl<<endl<<"Military time after SetTime is ";

57: T.PrintMilitary();

58: cout<<endl<<"Standard time after SetTime is ";

59: T.PrintStandard();

60:

61: T.SetTime(99, 99, 99); //Thử thiết lập giá trị không hợp lệ

62: cout<<endl<<endl<<"After attempting invalid settings:"

63:      <<endl<<"Military time: ";

64: T.PrintMilitary();

65: cout<<endl<<"Standard time: ";

66: T.PrintStandard();

67: cout<<endl;

68: return 0;

69: }

Chúng ta chạy ví dụ 3.3 , kết quả ở hình 3.3

Hình 3.3: Kết quả của ví dụ 3.3

Phạm vi lớp và truy cập các thành viên lớp

Các thành viên dữ liệu của một lớp (các biến khai báo trong định nghĩa lớp) và các hàm thành viên (các hàm khai báo trong định nghĩa lớp) thuộc vào phạm vi của lớp.

Questions & Answers

are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Lập trình hướng đối tượng. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10794/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lập trình hướng đối tượng' conversation and receive update notifications?

Ask