<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

My woonplek

Module 16

Die slaapkamer

Aktiwiteit 1

Om voorwerpe uit te ken en te definieer [lu 5.2.9]

DIE SLAAPKAMER

Pas die woorde (woordeskat)

Kies uit die kas die regte woord vir elk van die volgende prentjies. Skryf die woorde langs die prentjie neer.

...............................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Aktiwiteit 2

Om korrek te leer spel [lu 4.5.2]

Leer die spelling van die woorde vir ‘n speltoets en skryf jou toetspunt hier neer.

....................................................................................................

Aktiwiteit 3

Om verskille in prente te bespreek [lu 1.3.1]

Soek die verskil (Mondelinge speletjie)

Hieronder is twee prentjies, A en B, wat van mekaar verskil. Werk saam met 'n maat om die verskille uit te vind. Kies een prent ( A of B ) en hou die ander een toe. Draai jou rug op jou maat. Julle mag nou nie mekaar se prente sien nie.

A moet vir B vertel wat in sy/haar prent is en B moet vir A sê of hy/sy dit ook sien, bv.

A: Op die bedkassie is 'n leeslamp.

B: Ja, op die bedkassie is 'n leeslamp.

A: Op die vloer is 'n matjie.

B: Nee, daar is nie 'n matjie op die vloer nie.

A
B

Ons het ........................................ verskille gekry.

Bespreek die verskille met ‘n ander groepie en vergelyk jul bevindinge met die res van die klas.

Aktiwiteit 4

Om ‘n bekende situasie te rolspeel [lu 2.2.1]

Kom ons maak die bed op (mondeling, aksies en instruksies)

Lees die volgende aksieketting van hoe om 'n bed op te maak en maak jul eie aksies daarby. Die hele klas kan dit saam sê of dit kan in groepe gedoen word.

Aktiwiteit 5

Om instruksies uit te voer [lu 1.2.1]

Probeer nou om aan mekaar instruksies te gee van hoe om 'n bed op te maak. neem beurte in jul groepe om die instruksies vir die res van die groep te gee, bv. trek die lakens af.

Assessering

Leeruitkoms 1: luister

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

1.2 mondelinge instruksies, aanwysings en beskrywings verstaan:

  • fisiek op instruksies reageer (soos hoe om iets te maak).

1.3 verstaan mondelinge beskrywings:

1.3.1 mense, voorwerpe of plekke identifiseer.

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.2 op kultureel gepaste maniere optree:

2.2.1 bekende situasies rolspeel (soos gee aanwysings).

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.2 bekende woorde korrek spel.

Leeruitkoms 5: dink en redeneer

Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

5.2 taal gebruik om te dink:

5.2.9 met ondersteuning eenvoudige definisies skryf en voorbeelde gee (soos: pas ‘n begrip en sy definisie by ‘n voorbeeld).

Memorandum

Aktiwiteit 1(a)

Hangkas

stoeltjie

kam

borsel

bedlampie

spieël

prente

kussing

laaikas

matjie

spieëltafel

pantoffels

boeke

wekker

laken

kombers

bed

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask