<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Skryf slegs die korrekte nommer neer.

 1. Wat word bedoel met “simfonie” van klanke soos dit in leesstuk (b) voorkom?
 2. Wat is die kerngedagte wat die twee leesstukke aan mekaar bind?
 3. Soek woorde in die leesstukke wat min of meer die volgende beteken:
 4. om weer te gebruik
 5. om gulsig op te eet
 1. Maak duidelike, verklarende sinne met die volgende woorde:
 2. lekkerny
 3. dekade

Aktiwiteit 3:

Om alfabeties te rangskik

[lu 6.1.2]

Alfabetiese volgorde

 1. Die betekenis van die word smulpaap moes in die HAT of ‘n goeie, verklarende woordeboek nageslaan word. Hoe het jy dit gevind? Die telefoongids rangskik ook mense se vanne volgens die alfabet. Die rekenaar stel maklik ‘n alfabetiese lys saam. Hoe werk dit? Eerstens moet jy jou alfabet ken. Wie kan dit opsê? Die beginletter van die woord wat gerangskik moet word, is belangrik. Indien die beginletter van twee woorde dieselfde is, kyk dan na die tweede letter. Woorde wat met die letter a begin, word eerste geplaas, dan dié wat met ‘n b begin, ensovoorts.
 2. Rangskik nou die vetgedrukte woorde in die leesstuk in alfabetiese volgorde.

Aktiwiteit 4:

Om ‘n visuele teks (plakkaat) te ontwerp

[lu 4.1.3]

Ontwerp plakkate en bespreek (groepwerk)

Ontwerp ‘n plakkaat om die gevare van besoedeling vir die mensdom aan te toon. Julle kan groepe vorm en elke groep kan een soort besoedeling aanspreek, bv. omgewingsbesoedeling, geraasbesoedeling, lugbesoedeling, ens.

Aktiwiteit 5:

Om op gestruktureerde manier ‘n mening te lug oor ‘n uitdagende onderwerp

[lu 2.1.3]

Rolspeel nou die plakkate om jul boodskap oor te dra.

Aktiwiteit 6:

Om terugvoering te gee

[lu 2.1.4]

Ontwerp ‘n plakkaat om mense bewus te maak van herwinning. Gee nou mondelinge terugvoering in verband met verskeie herwinningsprojekte waarvan jy kennis dra.

“hallo, sumari, ek dog jy is nog op vakansie. nee jong, ek is maar net besig om my spaartyd nuttig te gebruik. ek en natalie probeer die rekord breek om te kyk hoeveel leë koeldrankblikkies ons per dag kan optel.”

Aktiwiteit 7:

Om begrip te toon van styl en register

[lu 4.1.4]

Afrikaans soos bostaande steek Groenie dwars in die krop, want dit word deur Anglisismes besoedel. (Wat is Anglisismes en waar kom dié woord vandaan?) Daar is mos inderdaad goeie Afrikaanse woorde wat ons kan gebruik in plek van dié Engelshede. Skryf dit korrek oor.

Aktiwiteit 8:

Om bewus te word van leenwoorde en om nuutskeppinge te gebruik

[lu 6.1.12]

Afrikaans het egter baie woorde by Engels geleen omdat ons nie geskikte woorde het nie, bv. woorde soos rugby, krieket en poskantoor . Afrikaans het ook baie woorde uit ander tale geleen waarsonder ons baie armer sou wees. Woorde soos pasella en donga is van Afrika-tale geleen.

‘n Uitdaging: Beantwoord die vrae wat opgestel is uit woorde wat ons van ander tale geleen het.

Woorde Geleen uit
apart Frans
niksnuts Duits (Germaans)
mielie handelstaal 17de eeuse seemanstaal
gehawend Nederlandse seemanstaal
sosatie Maleis
gogga Khoi
aitsa Khoi
tronk Deur Maleis uit Portugees
koejawel 17de eeuse handelstaal
dros dros Nederlandse seemanstaal
eina Khoi

LEIDRADE

 1. Pienk vrug met baie pitte
 2. Plek waar misdadigers aangehou word
 3. ‘n Ander woord vir ‘n insek
 4. Blokkies vleis op ‘n stokkie
 5. Baie geel pitte
 6. Nie saam nie
 7. Wegloop sonder toestemming
 8. _____ , maar jy is uitgevat!
 9. Iemand wat niks beteken nie
 10. Stukkend en ……. daar uitsien
 11. ______ , dis baie seer

Assessering

LU 2
PRAATDie leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
2.1 dra ervaringe, idees en inligting in verskillende kontekste vir verskillende teikengroepe en doeleindes oor.
2.1.3 deel idees en lug mening oor uitdagende onderwerpe op ‘n logiese, samehangende en gestruktureerde manier (bv. plakkaat aanbiedings, verslae, debatte);
2.1.4 beskryf gebeurtenisse, gee terugvoering en gee aanwysings op ‘n logiese manier.
LU 3
LEES EN KYKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
3.1 lees ‘n verskeidenheid fiksie- en nie-fiksie-tekste vir verskillende doeleindes (soos tydskrifte, gedigte, romans, kort toneelstukke, koerante, handboeke);
3.1.1 lees hardop en stil en pas leesstrategieë volgens die doel en gehoor aan;
3.1.2 gebruik gepaste lees- en begripstrategieë (vluglees en soeklees, voorspellings, kontekstuele leidrade, afleidings, die nagaan van begrip, ens.);
3.2 kyk na en bespreek verskeie visuele en multimedia-tekste (soos foto’s, TV-advertensies, dramas en toneelstukke, en, indien beskikbaar, video’s/films, rekenaarprogramme en CD-ROM’s);
3.2.1 interpreteer en bespreek die boodskap;
3.8 verstaan en gebruik informatiewe tekste gepas:
3.8.1 som hoof- en ondersteunende gedagtes op.
LU 4
SKRYFDie leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
4.1 skryf verskeie soorte tekste vir verskillende doeleindes en teikengroepe;
4.1.3 skryf en ontwerp visuele tekste vir verskillende teikengroepe deur taal, byklanke, grafika en ontwerp duidelik en skeppend te gebruik (bv. CD- en boekomslae, TV- en radioadvertensies, nuusbriewe met foto’s;
4.1.4 toon begrip van styl en register en verander inligting van een formaat na ‘n ander;
4.1.5 besin oor en evalueer skryf- en skeppende werk;
4.4 pas kennis van taal op verskeie vlakke toe:
4.4.1 woordvlak:
 • kies, gebruik en eksperimenteer met ‘n wye verskeidenheid woorde uit ander leerareas en eie belangstelling en ervaring wat betekenis duidelik en gepas oordra;
4.4.3 paragraafvlak:
 • skryf ‘n kernsin en sluit relevante inligting in om ‘n samehangende paragraaf te ontwikkel;
 • toon verskillende maniere om paragrawe te skakel en grafika gepas in te sluit om ‘n samehangende geheel te vorm.

Memorandum

Aktiwiteit 1 Eie terugvoering

Aktiwiteit 2

2(a) ‘n Lekkerbek. Iemand wat van lekker kosse hou.

(b) Hy gebruik (herbenut) sy dop (afvalmateriaal) as hy vervel.

(c) (ii)

(d) Al die klanke saam vorm ‘n “simfonie” van klanke soos dié van ‘n orkes. Die klanke saam vorm ook ‘n sterk klank wat uit verskillende klanke bestaan.

(e) Die mens besoedel sy omgewing met afvalmateriaal, geraas, ens.

(f) (i) Herbenut

(ii) Verorber, vreet

(g) (i) Melktert is ‘n lekkerny wat oud en jonk geniet.

(ii) ‘n Dekade is ‘n tydperk van tien jaar.

Aktiwiteit 3 (b)

 • alle
 • beskadiging
 • bestaande
 • bestaande
 • buurseun
 • desibel
 • eksamenlokaal
 • gehoor
 • geluide
 • geraas
 • intensiteit

Aktiwiteit 7

(a) “Goeiedag, Sumari, ek dog jy is nog met vakansie. Nee jong, ek is maar net besig om my vrye tyd nuttig te gebruik. Ek en Natalie probeer die rekord verbeter om te kyk hoeveel leë koeldrankblikkies ons per dag kan optel.”

Aktiwiteit 8

(b) Dwars:

1. koejawel

2. tronk

3. gogga

4. sosatie

5. mielie

6. apart

Af:

7. dros

8. aitsa

9. niksnut

10. gehawend

11. eina

Questions & Answers

what is math number
Tric Reply
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
I'm 13 and I understand it great
AJ
I am 1 year old but I can do it! 1+1=2 proof very hard for me though.
Atone
hi
Adu
Not really they are just easy concepts which can be understood if you have great basics. I am 14 I understood them easily.
Vedant
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
If f(x) = x-2 then, f(3) when 5f(x+1) 5((3-2)+1) 5(1+1) 5(2) 10
Augustine
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
make 5/4 into a mixed number, make that a decimal, and then multiply 32 by the decimal 5/4 turns out to be
AJ
how
Sheref
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
hi
Ayuba
Hello
opoku
hi
Ali
greetings from Iran
Ali
salut. from Algeria
Bach
hi
Nharnhar
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10995/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask