<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 4

Materie en stowwe

Module 56

Die waarde van boumateriaal as 'n hulpbron

Aktiwiteit:

Om die waarde van boumateriaal as ‘n hulpbron in die bou van huise te leer ken

[lu 1.2.1, 2.2.1, 3.2]

Boumateriale

Wanneer ‘n huis gebou word, word materiale gebruik wat natuurlik is of wat gemaak moes word. Hier is ‘n prentjie van ‘n huisie. Kleur die natuurlike materiale geel in en die ander materiale rooi.

Hout

Een van die natuurlike produkte wat gebruik is om die huisie te bou, is hout.

Hout is ‘n wonderlike hulpbron vir die mens. Deel die klas in ses groepe. Gee drie minute kans om alles te lys wat van hout gemaak is in die:

klas

jou kamer by die huis

jou sitkamer by die huis

die kombuis

op die skoolterrein

I

in die skoolsaal

1. Watter gevolgtrekking kan jy hieruit maak?

My gevolgtrekking is: ____________________________

  1. Skryf aan Sappi om plakkate aan julle klas te stuur.

Bakstene

Om mee te skryf

Duisende jare gelede het mense allerhande maniere gebruik om te skryf. Hulle het materiale van dierprodukte, klippe, plante en klei gebruik. Hulle het op papirus, bas, dierevelle en rotse geskryf en tekeninge gemaak.

Vandag is dit baie makliker. Ons gaan net eenvoudig winkels toe en koop die wonderlikste skryfgoed wat ons wil hê. Al hierdie goed word van verskillende soorte materie gemaak.

Dink aan iemand uit ons verre verlede wat jou nog altyd gefassineer het. Stuur ‘n kort SMS-boodskap aan hom/haar om te bewys hoe die tegnologie oor ‘skryf’ deur die jare verander het.

Assessering

LEERUITKOMS 1: WETENSKAPLIKE ONDERSOEK

Die l eerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

1.2 ondersoeke uitvoer en data versamel, bv.:

1.2.1 merk ooglopende veranderings of interessante besonderhede op en lewer kommentaar daarop.

LEERUITKOMS 2: KONSTRUKSIE VAN WETENSKAPKENNIS Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewings- kennis toe.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

2.2 inligting kategoriseer, bv.:

2.2.1 volg instruksies om diere in groepe van dié met twee bene, met vier bene en met meer as vier bene te sorteer.

LEERUITKOMS 3: WETENSKAP, DIE SAMELEWING EN DIE OMGEWING Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon .

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

3.2 die impak van wetenskap en tegnologie verstaan.

Memorandum

Boumateriale:

  • Natuurlike materiale: kleur dit geel in
  • Ander materiale: kleur dit rooi in

Om mee te skryf:

  • Kinders ken nie die outydse maniere van skryf nie. Indien daar tyd is, lees outydse artikels, stories of kyk video’s wat dit mooi uitbeeld.
  • Die SMS-boodskap is iets wat hulle baie goed ken!

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11097/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask