<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 8

Kritiese en kreatiewe refleksie

Module 9

Dans met die fokus op gestremdes

DANS

Aktiwiteit 1:

Om danse te bespreek met die fokus op gestremdes en dans

[lu 2.4]

Dink terug en probeer onthou toe jy hierdie aktiwiteit verlede kwartaal gedoen het. Beantwoord die volgende vrae:

1. Hoe het jy gevoel toe jy geblinddoek was en moes beweeg sonder om te kon sien?

 1. Hoe het jy gevoel toe jy nie die musiek kon hoor nie?
 1. Hoe het jy gevoel toe jy nie jou bene kon beweeg nie?
 1. Was die bewegings maklik of moeilik om uit te voer? Waarom?
 1. Watter deel van die aktiwiteit het jy die meeste geniet? Waarom?
 1. Van watter deel van die aktiwiteit het jy die minste gehou? Waarom?
 1. Verduidelik hoe die gestremdheid jou uitvoering van die volgende vyf basiese liggaamsaktiwiteite beperk het:

Beweging:

Draaie:

Elevasie:

Gebare:

Gewigsverskuiwing:

 1. Hoe het die gestremdheid jou gebruik van ruimte en vloerpatrone beïnvloed?

Blindheid:

Doofheid:

Paraplegies:

Aktiwiteit 2:

Om danse in eie sosiale en kulturele kontekste te bespreek: strictly ballroom

[lu 2.2, 2.4]

1. Beskouing

Kyk na die video Strictly Ballroom .

Verwys na die verskillende dansstyle soos dit deur die dansers/akteurs gedans word, terwyl na die video gekyk word.

Neem kennis van die volgende aspekte terwyl jy na die danse in die video kyk:

 • kostuums en grimering wat vir die verskillende dansvorms gebruik word;
 • die verskillende dansstyle, dansvorms en tipes dans wat in die video voorkom;
 • die rol van die man in die danse;
 • die rol van die vrou in die danse;
 • die verskillende soorte musiek wat gebruik word vir die verskillende dansvorms;
 • die gebruik van die vyf basiese liggaamsaktiwiteite;
 • die gebruik van ruimte en vloerpatrone.

2. Vraelys

Beantwoord die onderstaande vrae:

 1. Het jy van die danse in die video gehou? Waarom? Waarom nie?
 1. Van watter dansstyl het jy die meeste gehou? Waarom?
 1. Van watter dansstyl het jy die minste gehou? Waarom?
 1. Watter bewegings kan jy die beste onthou?
 1. Sou jy die dansstyl waarvan jy die meeste gehou het, wou aanleer? Waarom? Waarom nie?
 1. Wat is die rol van die man wanneer hy met ‘n vrou dans?
 1. Van watter musiek het jy die meeste gehou? Waarom?
 1. Wat was Scott se probleem gedurende die danskompetisies?
 1. Hoe het Scott se dansstyl verskil van dié van die dansstyl van Fran se familie?
 1. Wat dink jy maak van Fran en Scott goeie dansmaats?

3. Klasbespreking

Beskryf en lewer kommentaar oor die dansinhoud van Strictly Ballroom :

 • aksies
 • kwaliteite
 • ruimtelike en verhoudingsaspekte
 • vorm: motiewe, ontwikkelings, kontraste, hoogtepunte
 • logiese sekwense
 • algemene eenheid
 • die gebruik van musiek
 • kostuums

Bespreek die volgende:

 • die kwaliteite van die uitvoering van die danse;
 • moontlike betekenisse in verhouding tot die danse wat jy gesien het;
 • skakel die volgende aspekte met mekaar:
 • idee
 • tipe danse
 • inhoud
 • vorm
 • styl
 • musiek
 • produksie-elemente
 • historiese/kulturele konteks

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
REFLEKSIEDie leerder kan krities en skeppend op kuns- en kultuurprosesse, -produkte en -style in vergange, asook in huidige kontekste reflekteer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
GESAMENTLIK
2.2 kan bespreek hoe die kunste tot sosiale en kulturele verandering bygedra het en kan bydra (bv. as ‘n spieël, in dokumentasie, as voorstelle, kommentare en voorspellings);
DANS
2.4 danse in eie sosiale, kulturele en historiese kontekste bespreek, met die klem op geslag, gestremdheid en mag;
DRAMA
2.5 menseregte- en omgewingskwessies navors en in kleingroep-rolspel interpreteer;
MUSIEK
2.6 na die gebruik van polifonie in Afrika-musiek luister en demonstreer hoe dit aan deelnemers ruimte in die maak van musiek gegee het;
VISUELE KUNSTE
2.7 identifiseer en verduidelik hoe fotografie, rolprentmakery, beeldhou en afdrukmakery menseregteskendings kan dokumenteer;.
2.8 kommentaar lewer op die samestelling, styl en vakinhoud van kunswerke (bv. landskap, portret, stillewe, publieke kuns of versetkuns) oor tydperke heen

Questions & Answers

The type of elasticity if demand
Okonkwo Reply
aren't leaving too about bathrooms
SHADAB
what is money
Lawal Reply
what is supply
Lawal
the total number of goods present at a particular area at a particular time
Offset
the meaning of elasticity
Affum Reply
how to knw the break even point in business
Edmore Reply
hello
Marshal
hello
ghulam
hi
Kakay
hi
Ornill
hi
Bakari
Good evening
owi
when TOTAL COST & TOTAL REVENUE equal each other that's break even point
Bappy
How is everyone doing
Kakay
yaah
Chris
🤙🤙
Kakay
Good evening
Amarachi
how are you feeling
Sorie
hello
Marshal
hello
McClean
Hai👋👋
Noah
Hey
Andile
hello
Offset
what's up?
Offset
what are the importance of economics
sani Reply
hello
Marshal
welcome
Zaid
am new here
Kakay
hello I'm new here
Mona
your welcome
Bakari
thanks
Mona
where are you from?
Bakari
Hello I'm new here
Amarachi
what is development?
juwel Reply
it shows how many products customers are willing to purchase as the price of those product increase or decrease
Asha Reply
economics as a science
skima Reply
What is utility
Jimoh Reply
utility is a total satisfaction derives from a consumer.
Umar
what is ranking reveal choices?
Umar
wants satisfying power of a commodity is known as utility........
SHADAB
What is elasity
bohvy
Differentiate between scarcity and choice and explain how they effect perfectly elasiticity of demand and give relevant example with type of goods affected
PATRICK
Utility is ability if of available goods to satisfy human wants
PATRICK
any idea about equilibrium?
Umar
equilibrium where price and quantity demanded equals
Bappy
e
john
Equilibrium is when quantity demanded of goods and services is equal to supply to the market.
john
saaa.....
Bright
how about the profit....anybody can explain
Jeff
how about equilibrium of consumer?
Umar
bappy,john thank you the answers.
Umar
Utility Simply means the satisfaction a consumer derives from consuming a good or service
Hez
Pls can someone explain Elasticity of demand in a short terms
Osuayan
it's a degree of responsiveness to demand due to changes in prices
Ukpen
what is scarcity? pls help
Mikateko Reply
scarity is when there is a huge demand for certain goods and services but there's limited resources to actually produce those things
Mario
thank you
Kakay
what is development?
juwel
what is distribution
umar Reply
1.what is distribution? 2.what are factors affecting distribution? 3.releat what you are writing in the contest of economics and Nigeria situation
umar
what is demand
Obianyido Reply
things that are needed or wanted
Mario
The market for you In Ilorin has the following demand and supply equation Qd + 5p =9520 Qs =2.5p - 125 a) determine the equation price and quantity b) Explain the situation when the market price is below the equlibrum price
Rasheee Reply
solutions
Alex
What is scale of preference
Richmond Reply
Pls what is scale of preference
Richmond
scale of preference is a arrangement of individual wants in order of priority
Lamina
the arrangement of people want inoder of demand
Ada
explain whether decisions in microeconomics involve an opportunity cost
Sonali Reply
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask