<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Byvoorbeeld, die volgende paar grafieke toon identiese inligting, maar dit lyk baie verskillend. Verduidelik hoekom.

Oefeninge – misbruik van statistiek

 1. ’n Maatskappy probeer om ‘n visuele voorstelling te gee van die toename van hul verdienste van een jaar na die ander. Oortuig die grafiek hieronder jou? Analiseer die grafiek.
  Kliek hier vir die oplossing
 2. In ‘n studie wat gedoen is op ‘n besige grootpad, het ons data versamel van bestuurders wat die snelheidsperk oortree het en ons het die kleur van hul motors ook bygevoeg. Die data is versamel oor ‘n 20 minuut periode gedurende die middag, en word vertoon op ‘n tabel hieronder.
  • Gevolgtrekkings, gemaak deur 'n onervare persoon en gebaseer op die data, is soos volg opgesom:
  • “As iemand ‘n wit motor bestuur, is dit meer waarskynlik dat hy/sy die snelheidsperk sal oortree.”
  • “ As iemand ‘n blou of rooi motor bestuur is dit meer waarskynlik dat hy/sy by die snelheidsperk sal hou.”
  • Stem jy saam met hierdie gevolgtrekkings? Verduidelik.
  Kliek hier vir die oplossing
 3. ’n Maatskappy produseer ‘n grafiek wat hulle voordeel in verkope teenoor hul kompetisie wys. Identifiseer ten minste drie strategieë wat hulle gebruik het om die leser se persepsie te verander.
  Kliek hier vir die oplossing
 4. In ‘n poging om hul kompetisie in 'n swak lig te stel, het ‘n maatskappy die volgende grafiek getoon. Hulle beweer dat hulle kompetisie besigheid verloor. Kan jy aan ‘n beter verduideliking dink?
  Kliek hier vir die oplossing
 5. Om ‘n teorie te toets, is agt verskillende kantore gemonitor vir hulle geraasvlakke en werkers se produktiwiteit. Die grafiek hieronder toon die resultate.
  Die volgende afleiding is toe gemaak: “As ‘n kantoor baie geraas het, lei dit na swak produktiwiteit.”Verduidelik die fout in hierdie denke.
  Kliek hier vir die oplossing

Opsomming

 • Datatipes kan verdeel word in primêre en sekondêre data. Primêre data kan verder verdeel word in kwalitatiewe en kwantitatiewe data.
 • Ons gebruik die volgende as maatstawe van sentrale neiging:
  • Die gemiddelde van 'n datastel, x , aangedui deur x ¯ , is die rekenkundige gemiddelde van al die datawaardes en word as volg bereken:
   x ¯ = som van waardes aantal waardes
  • Die mediaan is die sentrale datawaarde in 'n datastel wat georden is van die laagste na die hoogste waarde.
  • Die modus is die datawaarde wat die meeste voorkom in die datastel.
 • Die volgende is maatstawe van verspreiding:
  • Die variasiewydte van 'n datastel is die verskil tussen die laagste en die hoogste waarde in die stel.
  • Kwartiele is die drie datawaardes wat 'n geordende datastel in vier groepe opdeel wat elk 'n gelyke aantal datapunte bevat. Die mediaan is die tweede kwartiel.
  • Persentiele is die 99 datawaardes wat die datastel in 100 gelyke groepe verdeel.
  • Die interkwartielvariasiewydte is 'n maatstaf wat inligting verskaf oor die verspreiding van data in 'n datastel en word bereken deur die eerste kwartiel af te trek van die derde kwartiel. Dit gee die variasiewydte van die middelste helfte van die datastel, terwyl dit die laagste en hoogste kwartiele uitsluit, nl. Q 3 - Q 1 . Helfte van hierdie waarde is die semi-interkwartielvariasiewydte.
 • Die vyfgetalopsomming is 'n manier om data op te som. 'n Houerstipping is 'n grafiese voorstelling van die vyfgetalopsomming.
 • Onwillekeurige foute kom voor in alle datastelle en ontstaan vanweë die skatting van datawaardes. Vals veronderstellings of sistematiese foute kom voor wanneer jy konsekwent datawaardes onder- of oorskat.
 • Neem altyd die data sowel as die statistieke wat die data opsom in aanmerking voor jy tot gevolgtrekkings kom.

Oefeninge

 1. Bereken die gemiddeld, mediaan en modus van die datastel 3.
  Kliek hier vir die oplossing
 2. Die hoogste 7 bome in 'n park het hoogtes (in meters) van 41, 60, 47, 42, 44, 42, and 47. Vind die mediaan van hulle hoogtes.
  Kliek hier vir die oplossing
 3. Die student in Bjorn se klas het die volgende ouderdome: 5, 9, 1, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 3. Vind die modus van hul ouderdome.
  Kliek hier vir die oplossing
 4. 'n Ingenieursfirma het twee verskillende tipes enjins vir motorfietse ontwerp. Die twee verskillende motorfietse word getoets vir die tyd wat dit hulle vat om te versnel van 0 km/h tot 60 km/h.
  Toets 1 Toets 2 Toets 3 Toets 4 Toets 5 Toets 6 Toets 7 Toets 8 Toets 9 Toets 10 Gemiddelde
  Bike 1 1.55 1.00 0.92 0.80 1.49 0.71 1.06 0.68 0.87 1.09
  Bike 2 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 1.1
  1. Watter maatstaf van sentrale neiging is die beste om te gebruik om hierdie data op te som?
  2. Bereken die maatstaf, waarop jy besluit het in die vorige vraag, vir elke motorfiets.
  3. Watter motorfiets sal jy kies, gebaseer op hierdie inligting? Neem kennis van die akkuraatheid van die datawaardes in elk van die datastelle.
 5. Die hoogte (lengte) van 40 leerders is gegee hieronder.
  154 140 145 159 150 132 149 150 138 152
  141 132 169 173 139 161 163 156 157 171
  168 166 151 152 132 142 170 162 146 152
  142 150 161 138 170 131 145 146 147 160
  1. Stel 'n frekwensietabel op vir 6 intervalle.
  2. Bereken die benaderde gemiddelde.
  3. Bereken die modus.
  4. Hoeveel leerders is groter as jou benaderde gemiddelde in (b)?
  Kliek hier vir die oplossing
 6. In ‘n verkeersondersoek was 50 ewekansig gekose motorbestuurders gevra watter afstand hulle werk toe ry elke dag. Hierdie inligting word gewys in die tabel hieronder.
  Afstand in km 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45
  Frequency 4 5 9 10 7 8 3 2 2
  1. Vind die benaderde gemiddelde.
  2. Watter persentasie van mense het
   1. minder as 16 km gery?
   2. meer as 30 km?
   3. tuseen 16 km en 30 km daagliks?
  Kliek hier vir die oplossing
 7. ’n Maatskappy wil die opleidingsprogram in sy fabriek evalueer. Hulle het dieselfde opdrag vir beide opgeleide en onopgeleide werkers gegee en dan hulle tyd gemeet in sekondes.
  Opgeleide 121 137 131 135 130
  128 130 126 132 127
  129 120 118 125 134
  Onopgeleide 135 142 126 148 145
  156 152 153 149 145
  144 134 139 140 142
  1. Vind die mediaan en kwartiele vir albei datastelsels.
  2. Vind die interkwartielvariasiewydte vir albei datastelsels.
  3. Lewer kommentaar op die resultate.
  Kliek hier vir die oplossing
 8. ’n Klein maatskappy huur 9 mense. Die jaarlikse salarisse van die werkers is:
  R600 000 R250 000 R200 000
  R120 000 R100 000 R100 000
  R100 000 R90 000 R80 000
  1. Vind die gemiddeld van die salarisse.
  2. Vind die modus.
  3. Vind die mediaan.
  4. Van die drie berekeninge, watter een sal jy gebruik om te onderhandel vir 'n salaris verhoging? Hoekom?
  Kliek hier vir die oplossing
 9. Die punte vir ‘n spesifieke klas is hier gelys:
  67 58 91 67 58 82 71 51 60 84
  31 67 96 64 78 71 87 78 89 38
  69 62 60 73 60 87 71 49

  Voltooi die frekwensietabel deur gebruik te maak van die gegewe klasintervalle.

  Klas Optelling Frekwensie Middelpunt Frekw × Midpt
  30-39 34,5
  40-49 44,5
  50-59
  60-69
  70-79
  80-89
  90-99
  Som = Som =

  Kliek hier vir die oplossing

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
what is the meaning
Dominic
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
×/×+9+6/1
Debbie
Q2 x+(x+2)+(x+4)=60 3x+6=60 3x+6-6=60-6 3x=54 3x/3=54/3 x=18 :. The numbers are 18,20 and 22
Naagmenkoma
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
16
Makan
x=16
Makan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Siyavula textbooks: wiskunde (graad 10) [caps]. OpenStax CNX. Aug 04, 2011 Download for free at http://cnx.org/content/col11328/1.4
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Siyavula textbooks: wiskunde (graad 10) [caps]' conversation and receive update notifications?

Ask