<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Khi tổ chức một hoạt động sản xuất bất kỳ nào trong công nghiệp vi sinh cũng cần phải tính đến tất cả các nhân tố lao động trong tất cả các giai đoạn sản xuất. Các điều kiện lao động của công nhân đều phụ thuộc vào chúng.

Nội dung:

Những vấn đề bao gồm bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn, vệ sinh sản xuất, bộ luật lao động đều thảo ra các biện pháp qui định bởi các luật an toàn trong công nghiệp vi sinh, nhằm đảm bảo ngăn ngừa thương tích do sản xuất, do các bệnh nghề nghiệp, do các sự cố của máy móc, do cháy và nổ.

Những vấn đề tổng quát về an toàn lao động trong nhà máy công nghiệp vi sinh

An toàn lao động giới thiệu các hệ thống văn bản về luật và những biện pháp tương ứng với chúng nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ và khả năng làm việc của con người trong quá trình lao động, kinh tế - xã hội, kỹ thuật, vệ sinh và tổ chức.

Các axit, kiềm, muối và các loại vi sinh vật được sử dụng rộng rãi trong các xí nghiệp để sản xuất ra các chế phẩm hoạt hoá (vitamin, chế phẩm protein và enzim, nấm men gia súc...), chúng có thể gây nên những dị ứng cho công nhân và các chất phụ được sử dụng trong sản xuất dễ cháy và dễ nổ.

Cho nên cần đặc biệt chú ý những vấn đề về an toàn lao động trong các xí nghiệp vi sinh.

Điều kiện chung về an toàn lao động. Chúng bao gồm những nhiệm vụ phát hiện và nghiên cứu thương tích do sản xuất, thảo ra những biện pháp làm tăng điều kiện lao động và các biện pháp vệ sinh sức khoẻ nhằm bảo đảm ngăn ngừa thương tích, các bệnh nghề nghiệp, các tai nạn, các đám cháy, vụ nổ trong xí nghiệp.

Cần chú ý nâng cao chất lượng đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật an toàn cho công nhân với việc ứng dụng các phương tiện đào tạo hiện đại, bảo đảm cho công nhân những phương tiện bảo vệ cá nhân có hiệu quả với sự cân nhắc đặc điểm của các quá trình sản xuất, trách nhiệm của công nhân, cán bộ kỹ thuật và các cán bộ lãnh đạo đến các văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực an toàn lao động và phòng chống cháy.

Thông gió và chiếu sáng. Trong các luật an toàn để sản xuất trong công nghiệp vi sinh, vấn đề thông gió và chiếu sáng đã được thể hiện một cách rõ ràng.

Thông gió trong sản xuất là biện pháp quan trong nhất để tạo ra những điều kiện vệ sinh phòng bệnh bình thường trong các xí nghiệp vi sinh. Ở trong tất cả các xí nghiệp, các thiết bị hoạt động đều được bịt kín, tuy nhiên không khí trong phòng sản xuất của xí nghiệp chứa nhiều vi sinh vật, các sản phẩm do hoạt động của chúng, những tiểu phần của các chất dinh dưỡng dạng bụi, cũng như ẩm, khí, hơi, nhiệt, các chất bay hơi dễ nổ và các chất độc. Thông gió sẽ làm giảm tối thiểu nồng độ các chất trên.

Questions & Answers

Demand is set to be enlastic when its what
bohvy Reply
more than boll had him had bhaag......
SHADAB
Cant you speak in English
john
a little
Tith
I do speak English.. the question is Demand is set to be elasticity went the dash *2
bohvy
if I want some document from,that 9k?
Tith
why is scarcity a fundamental problem in economic
Abubakar Reply
what is demand curve
Takyi Reply
xplain
Ubong
thanks for your help with the same....
SHADAB
What is elasticity of demand
Karim
what is opportunity cost
Samuel Reply
Opportunity cost which also mean real cost it is a term used for foregone alternatives
john
what is demand
ikea Reply
Demand may simply be define as the total quantity of good or service a consumer are willing to buy at a specific price within a period of time.
john
your language is tough
techy Reply
How economics is related to other subjects?
Mikateko Reply
It is social science related subjects
john
How ? explain
Mikateko
and something else help me about business cycle
Mikateko
s classified as a social science. This view makes eco­nomics an academic relative of political science, sociology, psychology and anthropology. All of these disciplines study the behaviour of human beings individually and in groups.
john
The business cycle describes the rise and fall in production output of goods and services in an economy. Business cycles are generally measured using the rise and fall in the real gross domestic product (GDP) or the GDP.
john
hello everyone
Selena
hii
Yes
hello selena
Yes
How are you doing every one
john
hello Selena
Yes
hi
NONSO
yes
NONSO
What Is Economic Growth?
Saviour Reply
is the increase of quantity of goods ans services
Hashi
what is economic
Yomina Reply
Economic may be define as the science which studies human behaviour in relationship with end and scarce which have alternative use. This definition was drafted by Lionel robbin
john
good
Tith
it is science of wealth.
SHADAB
if I want some documents from you ,Are you ok?
Tith
it is not only wealth as well as welfare also.as well as scarce means of ends,for human satisfaction for alternative uses.
Avijit
economics applications
techy
who should study economics
Mary Reply
hi
Adu
How are you doing
john
finr
Tith
sorry, fine
Tith
and you?
Tith
Good
Adu
where do you live?
Tith
Accra n u
Adu
what's the difference between elasticity and demand
Rich Reply
if country had a potential full employment income of Rs 1000 and following consumption and investment function C=0.75 y=50,I=150.find the level of government expenditure necessary to maintain full employment
Vijay Reply
what is China's economy
Ved
the meaning of elasticity
Yawe Reply
when equilibrium is égal to 1
Moussa
The tendency to change consumption habits with change in price
Iben
The type of elasticity if demand
Okonkwo Reply
aren't leaving too about bathrooms
SHADAB
I don't understand
Amina
like.
Ubong
Price elasticity of demand cross elasticity of demand income elasticity of demand
Lawrence
what is money
Lawal Reply
what is supply
Lawal
the total number of goods present at a particular area at a particular time
Offset
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10752/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp' conversation and receive update notifications?

Ask