<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Bảo vệ khoảng cách

Nguyên tắc tác động:

Bảo vệ khoảng cách là loại bảo vệ dùng rơ le tổng trở có thời gian làm việc phụ thuộc vào quan hệ giữa điện áp UR và dòng điện IR đưa vào rơle và góc R giữa chúng :

t = f ( U R I R , j R ) size 12{t=f \( { {U rSub { size 8{R} } } over {I rSub { size 8{R} } } } ,j rSub { size 8{R} } \) } {}

thời gian này tự động tăng lên khi khoảng cách từ chỗ nối bảo vệ đến điểm hư hỏng tăng lên. Bảo vệ đặt gần chỗ hư hỏng nhất có thời gian làm việc bé nhất

Nếu nối rơle tổng trở của bảo vệ khoảng cách (BVKC) vào hiệu các dòng pha và điện áp dây tương ứng (ví du, 2 pha A,B) thì khi ngắn mạch 2 pha A, B ta có:

Dòng vào rơle:

I R = 1 n I ( I A I B ) size 12{I rSub { size 8{R} } = { {1} over {n rSub { size 8{I} } } } \( I rSub { size 8{A} } -I rSub { size 8{B} } \) } {}

Ap đặt vào rơle:

U R = 1 n U ( U A U B ) = 1 n U ( I A I B ) Z 1 l size 12{U rSub { size 8{R} } = { {1} over {n rSub { size 8{U} } } } \( U rSub { size 8{A} } -U rSub { size 8{B} } \) = { {1} over {n rSub { size 8{U} } } } \( I rSub { size 8{A} } -I rSub { size 8{B} } \) Z rSub { size 8{1} } l} {}

Như vậy : U R I R = Z 1 . l size 12{ { {U rSub { size 8{R} } } over {I rSub { size 8{R} } } } =Z rSub { size 8{1} } "." l} {}

Trong đó :

Z1 : tổng trở thứ tự thuận của 1 km đường dây.

nI, nU : tỷ số biến đổi của BI và BU cung cấp cho bảo vệ.

IA, IB : dòng chạy qua cuộn sơ cấp của BI đặt ở pha A, B.

UA, UB : áp pha A, B tại chỗ nối bảo vệ (chỗ nối BU).

l : khoảng cách từ chổ đặt bảo vệ đến điểm ngắn mạch

Khi ấy:

t = f ( U R I R , j R ) = f ( Z 1 . l , j R ) size 12{t=f \( { {U rSub { size 8{R} } } over {I rSub { size 8{R} } } } ,j rSub { size 8{R} } \) =f \( Z rSub { size 8{1} } "." l,j rSub { size 8{R} } \) } {}

Ban đầu để đơn giản, coi bảo vệ có thời gian làm việc không phụ thuộc vào góc R:

t = f (Z1.l) (6.1)

Như vậy thời gian làm việc t của bảo vệ không phụ thuộc vào giá trị của áp và dòng đưa vào bảo vệ mà chỉ phụ thuộc vào khoảng cách từ chổ nối bảo vệ đến điểm hư hỏng.

Đặc tính thời gian:

Là quan hệ giữa thời gian tác động của bảo vệ với khoảng cách hay tổng trở đến chổ hư hỏng.

Hiện nay thường dùng bảo vệ có đặc tính thời gian hình bậc thang (nhiều cấp). Số vùng và số cấp thời gian thường  3 để sơ đồ bảo vệ được đơn giản (hình 6.1).

FIXME: A LIST CAN NOT BE A TABLE ENTRY. Vùng I có thời gian tác động t­­I (tI xác định bởi thời gian khởi động của các rơle, nếu không yêu cầu chỉnh định khỏi thời gian tác động của chống sét ống). Khi xét đến sai số của bộ phận khoảng cách, cũng như do một số yếu tố khác, vùng I được chọn khoảng 80% đến 85% chiều dài đoạn được bảo vệ.Vùng II có thời gian tác động tII , thời gian tII của tất cả các bảo vệ đều bằng nhau và để đảm bảo chon lọc tII phải lớn hơn một bậc t so với thời gian làm việc của bảo vệ chính đặt ở các phần tử kề. ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Hình 6.1 : Đặc tính thời gian nhiều cấp của bảo vệ khoảng cách

Chiều dài của vùng II phải có giá trị thế nào để đảm bảo bảo vệ tác động chắc chắn với thời gian tII khi ngắn mạch ở cuối đoạn được bảo vệ. Khi thời gian tII được chọn theo cách như trên thì chiều dài của vùng II bị giới hạn bởi yêu cầu chọn lọc của các bảo vệ. Xét đến các sai số đã nêu và tính đến chiều dài của vùng I, vùng II chiếm khoảng 30% đến 40% chiều dài đoạn kề.

  • Vùng III có thời gian tác động tIII dùng làm dự trữ cho các đoạn tiếp theo và bọc lấy toàn bộ những đoạn nầy. Thời gian tIII của các bảo vệ được chọn theo nguyên tắc bậc thang ngược chiều.

Khi ngắn mạch qua điện trở trung gian rqđ thời gian tác động của các vùng có thể tăng lên. Ví du, ngắn mạch ở vùng I qua rqđ, bảo vệ khoảng cách có thể làm việc với thời gian của cấp II hoặc cấp III (các đường nét chấm trên hình 6.1).

Sau đây xét một ví dụ cụ thể về đặc tính thời gian làm việc hình bậc thang có 3 cấp của bảo vệ khoảng cách (hình 6.2).

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Bảo vệ rơ le và tự động hóa. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10749/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bảo vệ rơ le và tự động hóa' conversation and receive update notifications?

Ask