<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Bản chất, nguồn gốc của tôn giáo

Bản chất của tôn giáo

- Tôn giáo xuất hiện từ rất lâu và con người mặc nhiên chấp nhận nó. Việc đặt ra câu hỏi: “Tôn giáo là gì” mới chỉ được giới khoa học đặt ra trong thời gian gần đây, khi mà vấn đề tôn giáo trở thành bức xúc và phức tạp. Khi câu hỏi này được đặt ra cũng là lúc mà tôn giáo trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học riêng biệt. Đối tượng nghiên cứu của tôn giáo xuất phát từ châu Âu khá sớm nhưng bộ môn khoa học về tôn giáo chỉ ra đời vào cuối thế kỷ XIX.

- Tôn giáo là một sản phẩm của lịch sử. Trong các tác phẩm của mình C. Mác đã khẳng định: “Con người sáng tạo ra tôn giáo chứ tôn giáo không sáng tạo ra con người”. Tôn giáo là một thực thể khách quan của loài người nhưng lại là một thực thể có nhiều quan niệm phức tạp về cả nội dung cũng như hình thức biểu hiện. Về mặt nội dung, nội dung cơ bản của tôn giáo là niềm tin (hay tín ngưỡng) tác động lên các cá nhân, các cộng đồng. Tôn giáo thường đưa ra các giá trị có tính tuyệt đối làm mục đích cho con người vươn tới cuộc sống tốt đẹp và nội dung ấy được thể hiện bằng những nghi thức, những sự kiêng kỵ…

- Rất khó có thể đưa ra được một định nghĩa về tôn giáo có thể bao hàm mọi quan niệm của con người về tôn giáo nhưng có thể thấy rõ rằng khi nói đến tôn giáo là nói đến mối quan hệ giữa hai thế giới thực và hư, của hai tính thiêng và tục và giữa chúng không có sự tách bạch.

Trong tác phẩm “Chống Đuyrinh”, Ph. Ăng nghen đã có một nhận xét làm cho chúng ta thấy rõ bản chất của tôn giáo như sau: “Tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo – vào trong đầu óc của con người – của những lực lượng bên ngoài chi phối cuộc sống của họ, chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng trần thế đã mang hình thức những lực lượng siêu trần thế.”.

Nguồn gốc của tôn giáo

Vấn đề nguồn gốc của tôn giáo là một trong những vấn đề quan trọng nhất của tôn giáo học mácxít. Nhờ vạch ra được nguyên nhân xuất hiện và tồn tại của hiện tượng nào đó mà sự giải thích nó mới mang tính khoa học. Đối với hiện tượng tôn giáo cũng vậy.

V. I. Lênin đã gọi toàn bộ những nguyên nhân và điều kiện tất yếu làm nảy sinh niềm tin tôn giáo là những nguồn gốc của tôn giáo. Nguồn gốc đó bao gồm:

A. nguồn gốc xã hội của tôn giáo

Nguồn gốc xã hội của tôn giáo là toàn bộ những nguyên nhân và điều kiện khách quan của đời sống xã hội tất yếu làm nảy sinh và tái hiện những niềm tin tôn giáo. Trong đó một số nguyên nhân và điều kiện gắn với mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, một số khác gắn với mối quan hệ giữa con người với con người

- Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên

Tôn giáo học mácxít cho rằng sự bất lực của con người trong cuộc đấu tranh với tự nhiên là một nguồn gốc xã hội của tôn giáo. Như chúng ta đã biết, mối quan hệ của con người với tự nhiên thực hiện thông qua những phương tiện và công cụ lao động mà con người có. Những công cụ và phương tiện càng kém phát triển bao nhiêu thì con người càng yếu đuối trước giới tự nhiên bấy nhiêu và những lực lượng tự nhiên càng thống trị con người mạnh bấy nhiêu. Sự bất lực của con người nguyên thủy trong cuộc đấu tranh với giới tự nhiên là do sự hạn chế, sự yếu kém của các phương tiện tác động thực tế của họ vào thế giới xung quanh. Khi không đủ phương tiện, công cụ để đảm bảo kết quả, mong muốn trong lao động, người nguyên thủy đã tìm đến phương tiện tưởng tượng hư ảo, nghĩa là tìm đến tôn giáo. F. Ăngghen nhấn mạnh rằng tôn giáo trong xã hội nguyên thủy xuất hiện do kết quả phát triển thấp của trình độ lực lượng sản xuất. Trình độ thấp của sự phát triển sản xuất đã làm cho con người không có khả năng nắm được một cách thực tiễn các lực lượng tự nhiên. Thế giới bao quanh người nguyên thủy đã trở thành cái thù địch, bí hiểm, hùng hậu đối với họ. Chúng ta cần thấy rằng, sự thống trị của tự nhiên đối với con người không phải được quyết định bởi những thuộc tính và quy luật của giới tự nhiên, mà quyết định bởi mối tính chất mối quan hệ của con người với tự nhiên, nghĩa là bởi sự phát triển kém của lực lượng sản xuất xã hội, mà trước hết là công cụ lao động.

Questions & Answers

What are the ways in which computer work as mind
baraka Reply
How does the computer serve as model for mind
baraka
in what ways does the computer serve as model for the mind?
Erick Reply
what ways does the computer serve as a model for the mind?
Erick
Ways in which computer work as Brain mind
baraka
learning is facilitated by
Quitta Reply
What
Angel
What is Repression?
Sharmin Reply
Repression, In psychoanalytic theory, the exclusion of distressing memories, thoughts, or feelings from the conscious mind. Often involving sexual or aggressive urges or painful childhood memories, these unwanted mental contents are pushed into the unconscious mind.
Forqan
in psychoanalytic terms a basic defense mechanism that shuts out anxiety arousing thoghts feelings and memories from one consciousness
Berrel
Repression is holding something painful inside because you're afraid to let it out for fear of what trouble it might csuse
Connie
It helps students to understand the behavior of people they encounter.
Anjonette Reply
what are the types of learning?
Ogbeyemi Reply
auditory, visual, kinesthetic, reading/writing
frederick
thanks @Frederick. But I still want to understand something. Classical conditioning, Operants conditioning and Observational learning are not types of learning?
Ogbeyemi
I believe there are several types of learning besides just the four I mentioned.
frederick
so, I can also say those I mentioned are part of learning?
Ogbeyemi
i would say so
frederick
Operant conditioning is a type of associative learning process through which the strength of a behavior is modified by reinforcement or punishment.
Forqan
what is psychology
Mukoone Reply
in simple explanation, it is the study and understanding of the human behavior
Edmar
the scientific study of the human mind and its functions, especially those affecting behaviour in a given context.
naina
the scientific study of human mind and behaviour
NishaOfficial
but I thought psychology is not limited to humans. I think it is the scientific study of behavior and mental process of organisms
Ogbeyemi
processes*
Ogbeyemi
what happened to my reply?
Trish
the study of human behavior, the reasons for the behavior, and ways to change the undesirable behaviors into desirable behaviors
RD
psychology is the study of the soul or mind of man through scientific studies relating to environmental factors and human behaviours.
Audley
not only man but animals as well
Audley
psychology is the study of the mind and behaviors*
Emely
the definition you gave Audley is incorrect
Emely
Hey Audley, also humans are animals, so the correct way to say it is.. Not only man but other animals as well. 👍🏽
Emely
Audley, you are both correct in the definition of psychology. Yours was textually from the book, while the other was simple and to the heart of it where a novice would understand.
Bosie
Emely, you stated that man is a animal as well. Explain?
Bosie
_____are the memory images that are related to particular place ,date and time .
Raghav Reply
what is psychology
Ayado Reply
can join your discussions
Ayado
he or she can
Edward
I have been wondering of minor Autism I have estrange daughter that has I have been divorced and things like the ex wife sister told bad things about Me, Which I was not there to defend my self was said. one part) the other is the ex wife mom took care of her and never gave her kind of up bringing
Edward
Much and now she is 28 has a pension cause of her Autism she has everyone like her 2brothers her mom and her father had said to go on andfor-get the past she had not wanting to only seen her once I tried to make contact online she does not my contact from G circle
Edward
too bad
Ibrahim
God bless you Edward 🙏 I pray that God heals you and your family he will make things right
Joseph
Ibrahim it's too bad you couldn't take the time to give encouragement to your brother with a few more positive words at the end were all brothers and sisters in Christ 🙏
Joseph
hi
Bong
hello
Marcela
hello
Manuel
hello everyone
artgalang
what is rootology
Glory Reply
Rootology is a blend of 13 concentrated herbal extracts that support against sneezing, congestion, sinus pressure, runny nose, itchy watery eyes, and headache.
Labdhee
a child playing with the friend without complaining is called
Valerie Reply
free child
Nisha
psycosocial development
Anita
playful & sporty child
Jaga
The scope of Experimental Psychology is widening with the invention of new tools and instruments for experiments.
Den Reply
like what kind?
MissRoyal
hello, what kind of people talk throught here
Marcela Reply
the kind looking for answers
Juan
?
John
thought is autonomous. it is up to us compartmentalizing these random various thoughts that we too often incorrectly give them the title of (ideas)
John
what is the scope of experimental psychology?
Fareha
who is pavlo
ROGATH Reply
he believed in classic conditioning
just
he created classical conditioning
naina
Ivan Petrovich Pavlov was a Russian physiologist known primarily for his work in classical conditioning.
lavanya
he developed the theory is classical conditioning on a dog
NishaOfficial
Hello... Gyatri, angel and thinker.. I am MJ.
Mujtaba Reply
hi
naina
Hello
Jeanica
How are you...?
Mujtaba
Fine
Jeanica
Where are you from?
Jeanica
hi everyone 😊
Luis
I'm not trying to be a killjoy but I don't think this is a conversation thread for meeting new people.
Aspen
there are plenty of apps for that
Aspen
hai
kumpulan
@Aspen German well you're right there are other apps that offers ways into meeting new people. however I don't see anything wrong in here? just saying hi and hello.
Luis
but if they turn it into something like a "dating app" then for me that's another story. just saying. 😊.
Luis
hello Everyone
artgalang
Hello Luis, this app is for friends to everyone. 😊🙏
Jeanica
Anyone having problem can leave
Mujtaba
Hi
Red
Hi
Esther
Hello
Jeanica
hello^^
Girlie
is this a Psychology Course GC?
artgalang
Hi I'm from Philippines 🇵🇭
Esther
hellow
Erick
Can anyone.... What is basic criteria for abnormalities...?
Mujtaba
Is here any psychologist or psychiatrist.
Mujtaba
hi Jeanica yes I know that 😊
Luis
hello
Fermin
yes psychologist I am
kirti
me too
artgalang
Can you please explain me Diathesis stress model and its application
Mujtaba
And how can it applied..
Mujtaba
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình tôn giáo học. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10830/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình tôn giáo học' conversation and receive update notifications?

Ask