<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Nhờ những khả năng phân tích và xử lý đa dạng, kỹ thuật GIS hiện nay được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, được xem là "công cụ hỗ trợ quyết định (decision - making support tool). Một số lĩnh vực được ứng dụng chủ yếu ở nhiều nơi trên thế giới là:

Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

 • Quản trị rừng (theo dõi sự thay đổi, phân loại...),
 • Quản trị đường di cư và đời sống động vật hoang dã,
 • Quản lý và quy hoạch đồng bằng ngập lũ, lưu vực sông,
 • Bảo tồn đất ướt,
 • Phân tích các biến động khí hậu, thuỷ văn.
 • Phân tích các tác động môi trường (EIA),
 • Nghiên cứu tình trạng xói mòn đất,
 • Quản trị sở hữu ruộng đất,
 • Quản lý chất lượng nước,
 • Quản lý, đánh giá và theo dõi dịch bệnh,
 • Xây dựng bản đổ và thống kê chất lượng thổ nhường.
 • Quy hoạch và đánh giá sử dụng đất đai.

Nghiên cứu điều kiện kinh tế - xã hội

 • Quản lý dân số,
 • Quản trị mạng lưới giao thông (thuỷ - bộ),
 • Quản lý mạng lưới y tế, giáo dục,
 • Điều tra và quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng.

Nghiên cứu hỗ trợ các chương trình quy hoạch phát triển

 • Đánh giá khả năng thích nghi cây trồng, vật nuôi và động vật hoang dã,
 • Định hướng và xác định các vùng phát triển tối ưu trong sản xuất nông nghiệp,
 • Hỗ trợ quy hoạch và quản lý các vùng bảo tồn thiên nhiên,
 • Đánh giá khả năng và định hướng quy hoạch các vùng đô thị, công nghiệp lớn,
 • Hỗ trợ bố trí mạng lưới y tế, giáo dục.

Trong nghiên cứu sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, các lĩnh vực ứng dụng của kỹ thuật GIS rất rộng rãi. Do vậy, GIS trở thành công cụ đắc dụng cho việc quản lý và tổ chức sản xuất nông nghiệp - nông thôn trên các vùng lãnh thổ.

Các lĩnh vực ứng dụng của gis trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thổ nhường

 • Xây dựng các bản đồ đất và đơn tính đất.
 • Đặc trưng hoá các lớp phủ thổ nhường

Trồng trọt

 • Khả năng thích nghi các loại cây trồng
 • Sự thay đổi của việc sử dụng đất
 • Xây dựng các đề xuất về sử dụng đất
 • Khả năng bền vững của sản xuất nông nghiệp Nông - Lâm kết hợp
 • Theo dõi mạng lưới khuyến nông
 • Khảo sát nghiên cứu dịch - bệnh cây trồng (côn trùng và cỏ dại)
 • Suy đoán hay nội suy các ứng dụng kỹ thuật

Quy hoạch thuỷ văn và tưới tiêu

 • Xác định hệ thống tưới tiêu
 • Lập thời biểu tưới nước
 • Tính toán sự xói mòn/ bồi lắng trong hồ chứa nước
 • Nghiên cứu đánh giá ngập lũ

Kinh tế nông nghiệp

 • Điều tra dân số / nông hộ
 • Thống kê
 • Khảo sát kỹ thuật canh tác
 • Xu thế thị trường của cây trồng
 • Nguồn nông sản hàng hoá

Phân tích khí hậu

 • Hạn hán
 • Các yếu tố thời tiết
 • Thống kê

Mô hình hoá nông nghiệp

 • Ước lượng / tiên đoán năng suất cây trồng

Chăn nuôi gia súc / gia cầm

 • Thống kê
 • Phân bố
 • Khảo sát và theo dõi diễn biến, dự báo dịch bệnh

(Theo Rajan, M.S. 1991)

Một ứng dụng quan trọng của GIS là mô hình hoá các cấu trúc căn bản thực của thế giới trên dữ liệu con số. Nghệ thuật làm mô hình có thể phân tích những khuynh hướng, định nghĩa những nhân tố gây ra chúng, trình bày các khả năng cho phép chọn lựa các giải pháp để giải quyết những vấn đề được đặt ra, hoặc chỉ ra các mối quan hệ mật thiết và các kết quả của một quyết định. Thí dụ, GIS có thể chỉ ra các nguồn tài nguyên thiên nhiên có khả năng bị ảnh hưởng do các quyết định nào đó trên cơ sở các dữ liệu của ảnh vệ tinh. Những vùng chịu tổn thất từ vùng khai hoang có thể được định nghĩa và phân tích trên cơ sở dữ liệu chồng lấp của các yêu cầu về loại đất, sự gia tăng năng suất, thời gian, loại, tỷ lệ, và khả năng quản lý, nhu cầu thực tế có thể được chỉ ra và định rõ kết quả.

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ thống thông tin địa lý. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10780/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ thống thông tin địa lý' conversation and receive update notifications?

Ask