<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 8

Uitdrukking en kommunikasie

Module 8

Vooroordeel en stereotipering in die massa-media

VISUELE KUNS

Aktiwiteit 1 (individueel)

Om vooroordeel en stereotipering in die massa-media te herken

STAP 1

Kyk na die illustrasie op die volgende bladsy.

STAP 2

Voltooi die prent sodat die hele raam gevul is. Enige medium, en selfs kleurbyvoeging, kan gebruik word. Wanneer jy klaar is, skryf ‘n gepaste opskrif om betekenis aan die voltooide prent te gee.

STAP 3

Die onderwyser gaan nou vir julle wys hoe die oorspronklike prent en opskrif lyk.

STAP 4

Vergelyk dit met jou interpretasie en beantwoord die volgende vrae:

 • Wat het alles tot verkeerde interpretasies gelei?
 • Hoekom word baie koerant- en tydskriffoto’s verander of word sekere dele weggelaat?
 • Watter effek het dit op ons interpretasie?

Aktiwiteit 2 (individueel)

Om ‘n verband tussen advertensies en geslagsaspekte te ondersoek

Plak ‘n advertensie in julle joernale. Die advertensie moet òf op mans/seuns òf op vrouens/meisies gemik wees en moet ten minste een foto bevat. Beantwoord dan die volgende vrae:

 1. Het die advertensie jou aandag getrek? Verduidelik hoekom.
 1. Hoe het die foto in die advertensie jou geaffekteer?
 1. Hou die foto verband met dit wat geadverteer word?
 1. Sou jy dieselfde interpretasie gehad het as daar geen opskrifte of woorde was nie? Hoekom/Hoekom nie?
 1. Skep die foto ‘n realistiese indruk? Gee redes.
 1. Is die mens/mense in die foto soos jy?
 1. Watter belangrike inligting mag ontbreek?
 1. Wat mag daar net buite die raam van die foto plaasvind/gebeur?
 1. Het jy enige vrae wat nie deur die advertensie beantwoord word nie?

Aktiwiteit 3 (groepwerk)

Om voorbeelde van stereotipering te identifiseer

Inleiding : Wanneer ons onsself nie aanvaar nie, kan dit tot ernstige probleme lei. Om so gespierd soos Arnold te wees of so slank soos Naomi kan ons in die moeilikheid laat beland as ons liggaamstipe nie by hierdie beelde aanpas nie. Maar stereotipering is baie meer subtiel as spiere en liggaamsmassa. Die beelde wat in die media van mans en vroue voorgehou word, projekteer ook hulle eie sielkundige misterie. Namate ons grootword, beïnvloed ons kultuur ons deur sulke beelde, gewoonlik sonder dat ons dit agterkom. Dus gaan daar gekyk word na wat dit in ons gemeenskap beteken om soos ‘n man of soos ‘n dame op te tree.

Beantwoord eers die volgende:

 1. Definieer die woord ‘stereotipe’.
 2. Noem ‘n paar tipiese voorbeelde.

Die onderwyser gaan voor in die klas twee groot velle ongedrukte koerantpapier vasplak. Die een se opskrif is: OM SOOS ‘N MAN OP TE TREE en die ander: OM ‘N DAME TE WEES.

Wat beteken dit om soos ‘n man op te tree? Watter woorde of verwagtinge kom by julle op? Sê vir die onderwyser sodat dit op die vel papier geskryf kan word. Hierdie beskrywing sal dan dien as die ‘om soos ‘n man op te tree’- stereotipe. Die binnekant van die vel papier sal dui op die gesindhede en gedragskodes wat deur die samelewing van seuns verwag word om aan te neem gedurende die grootwordproses.

Nou kan dieselfde proses met die tweede vel papier herhaal word wanneer daar gekyk word na wat dit beteken om soos ‘n dame op te tree.

Questions & Answers

explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask