<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 8

Bestuurs-, verbruikers- en finansiële kennis en vaardighede

Module 14

Die netto waarde van die onderneming en die rekeningkundige vergelyking

Aktiwiteit 1:

Om die eienaarsbelang van die onderneming te bereken

LU 3.5

Indien die eienaar van ’n onderneming sou besluit om die onderneming te verkoop, sal die prys wat hy daarvoor vra verteenwoordigend wees van die nettowaarde.

Dit hang nou saam met die eienaarsbelang wat verwys na ’n belang van die eienaar in die bates van die onderneming. Die bates van die onderneming verteenwoordig waarde. Die eienaar van die onderneming kan aanspraak maak op dit wat oorbly nadat die skuldeisers betaal is. Dit kan in die vorm van die basiese rekeningkundige vergelyking voorgestel word naamlik: Bates = Eienaarsbelang + Laste.

 • Die firma, AJAX Handelaars, het die volgende bates:

Kontant in Bank R 580

Grond en Geboue R130 000

Meubels R 6 785

Kantoortoerusting R 7 800

Debiteure R 5 000

Afleweringsvoertuig R 50 000

 • Die firma skuld die volgende bedrae:

Cumpen Boekwinkel R 8 400

CD Toerusting R 2 900

ELFI Meubels R 1 765

 • Bereken die eienaarsbelang van AJAX Handelaars :

Aktiwiteit 2

Om die invloed van transaksies op die rekeningkundige vergelyking te bereken

LU 3.5

In die sakewêreld word daagliks transaksies aangegaan. Dit is gebeurtenisse wat in terme van geld gemeet kan word. Hierdie transaksies, wat die oordrag van waarde is van een party na ’n ander, het altyd ’n invloed op die elemente van die rekeningkundige vergelyking.

TIPE TRANSAKSIE INVLOED OP REKENINGKUNDIGE VERGELYKING
1 Kapitaalbydrae deur die eienaar
 • Bates + Kontant in bank vermeerder
 • Eienaarsbelang + Kapitaal vermeerder
2 Onttrekking van kapitaal deur eienaar (neem van die onderneming se geld vir eie gebruik)
 • 2 Bates - Kontant in bank verminder
 • Eienaarsbelang – Onttrekkings vermeerder wat die kapitaal verminder.
3 Aankoop van bates vir kontant
 • 3 Bate + Bate wat aangekoop is bv. toerusting, voertuie, ens. vermeerder.
 • Bate – Kontant in bank verminder.
4 Betaal uitgawes soos telefoon, lisensie, water en ligte
 • 4 Bate - Kontant in bank verminder.
 • Eienaarsbelang – Uitgawe soos telefoon, huur, lisensie, ens. vermeerder, wat die wins van die eienaar verminder.
5 Ontvang geld vir dienste gelewer
 • 5 Bate + Kontant in bank vermeerder
 • Eienaarsbelang + Inkomste vermeerder. Lopende inkomste vermeerder wat die eienaar se winste vermeerder.

OPDRAG 1:

 • Dui die invloed van die volgende transaksies in die tabel aan.

1 Die eienaar deponeer R5 000 in die onderneming se bankrekening.

2 Die onderneming koop toerusting vir kontant, R2 000.

3 Die onderneming ontvang diensgeld, R2 500.

4 Betaal kantoorhuur vir die maand, R1 000.

5 Die eienaar trek ’n ondernemingstjek vir sy eie gebruik, R200.

 • Toon aan dat die rekeningkundige vergelyking steeds balanseer.
No.
Bates Eienaarsbelang
Invloed Rede Invloed Rede
LU 3.5

OPDRAG 2:

 • Ontleed die onderstaande transaksies van Situ Handelaars volgens die kolomme in die onderstaande tabel:

1 Koop ’n gebou van Kalahari Bpk. en betaal per tjek R17 000.

2 Betaal Caledon Voorsieners per tjek vir skoonmaakmateriaal R163.

3 Die eienaar W. Wilmans deponeer addisionele kapitaal R5 000.

4 W. Wilmans trek ’n ondernemingstjek om vir herstelwerk aan sy woonhuis te betaal R250.

5 Betaal R1 000 as huuruitgawe vir kantore.

6 Betaal R500 aan Eskom vir elektrisiteit.

7 Ontvang R850 vir dienste gelewer

No.
Bates Eienaarsbelang
Invloed Rede Invloed Rede
LU 3.5

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
Bestuurs-, Verbruiker- en Finansiële Kennis en VaardighedeDie leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.
Assesseringstandaarde(ASe)
Ons weet dit as die leerder:
3.1 tussen finansiële begrippe onderskei wat in die sakewêreld gebruik word (bv. vaste bates, bedryfsbates, laste, eienaarsbelang);
3.2 leiers- en bestuurstrategieë wat ‘n opbrengs uit beleggings sal verseker ontwikkel;
3.3 brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies, tjeks) kan invul en rekord hou van elementêre kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en betalings;
3.4 toetsbordvaardighede en funksietoetse gebruik om basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin;
3.5 die begrip netto waarde verduidelik en ontleed ‘n staat daarvan;
3.6 die verskillende metodes om te spaar ondersoek en te belê (bv. spaarrekenings, vaste deposito’s, aandele, effektetrusts), en bereken opbrengste uit ‘n verskeidenheid beleggings.

Questions & Answers

explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11039/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask