<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ronnie se ma is 'n huisvrou en pas nog sy oom en tante se twee kinders ook op. Sy jonger sussie en boetie bly ook bedags by sy mamma, want hulle is nog nie op skool nie. Hy en sy ouer broer en oudste suster is op skool. Omdat sy ouers so hard werk, kom kyk sy oupa hoe hy en sy broer smiddae sokker speel. Oupa woon ook by hulle en help die kinders met hul tuiswerk. Hy bederf hulle almal.

Gesin B

Danie is die jongste van drie kinders. Sy ouer broer en suster is nie meer op skool nie. Sy suster werk al en sy broer is op universiteit. Danie is 'n laatlam en daarom word hy baie alleen groot. Dit voel vir hom asof hy die enigste kind is, want sy broer en suster is nie vir hom speelmaats nie. Hulle is ook amper nooit tuis nie.

Sy ouers is baie ouer as sy maats se ouers. Sy ma werk vanuit die huis. Sy bak koek om te verkoop en daarvan hou hy niks nie, want Mamma is gedurig besig in die kombuis. Sy pa werk in 'n kantoor en kom saans baie moeg huis toe. Sy pa moet ook gereeld vergaderings bywoon, maar gelukkig is sy pa 'n slim man en kan hy hom naweke met sy tuiswerk help. Daarna speel hulle graag 'n potjie skaak.

Aktiwiteit 4

Om byskrifte te skryf om inligting oor te dra [lu 4.1.1]

  1. Voltooi die volgende werkvel deur 'n  in die regte kolom te maak. Werk saam met jou maat. Vergelyk jul antwoorde.
Storie A Storie B
Bv. 1. Die pappa speel graag skaak.
2. Die oudste suster werk al.
3. Die seuns speel sokker.
4. Die mamma werk by die huis.
5. Die oupa woon saam met die gesin.
6. Die oudste broer is nog op skool.
7. Daar is vyf mense in die gesin.
8. Pappa werk buite.
9. Die seuntjie is baie eensaam.
10. Die ouers is die oudste van die twee gesinne.
11. Daar is nog voorskoolse kinders in die gesin.

Aktiwiteit 5

Om te lees vir genot [lu 3.5.1]

Oefen tuis om die twee leesstukke hardop te lees en lees vir jou ouers of enige familielid.

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • gebruik die addisionele taal op ‘n kreatiewe wyse:

2.4.1 vertel ‘n eenvoudige storie.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.5 vir genot en inligting lees:

3.5.1 heelwat fiksie- en nie-fiksie-boeke op ‘n gepaste lees- en taalvlak lees.

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.1 skryf om inligting oor te dra:

4.1.1 byskrifte by eenvoudige kaarte teken en skryf.

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.2 verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture gebruik om mondelings en skriftelik te kommunikeer:

6.2.9 determineerders en telwoorde (soos: ‘n, die, een, tweede, min, baie);

6.2.10 alledaagse voorsetsels, byvoorbeeld om plek aan te dui (soos: in, onder, bo, langs);

Memorandum

Aktiwiteit 1

(a) langs

(b) tussen

(c) agter

(d) bo

onder

  1. voor

Aktiwiteit 2(b)

1. een

2. twee

3. drie

4. vier

5. vyf

6. ses

7. sewe

8. agt

9. nege

  1. tien

Aktiwiteit 2(c)

Louis tweede

Helen derde

David vierde

Brent vyfde

Tom sesde

Gwen sewende

Jan agste

Sue negende

James tiende

Questions & Answers

the art of managing the production, distribution and consumption.
Satangthem Reply
what is economics
Khawar Reply
okk
damfash
marginal utility is the additional satisfaction one derives from consuming additional unit of a good or service.
Fred
It's the allocation of scarce resources.
Fred
marginal utility please?
Dishan
marginal utility is the additional satisfaction one derives from consuming additional unit of a good or service.
Fred
I know the definition, but I don't understand its meaning.
Dishan
what is the must definition of economic please?
Nurudeen
demand lfs
Alpha
Economics is derived from the word Oikonomia which means management of household things. Thus, Economics is a study of household things with the constrains of allocating scare resources.
Dishan
what is Open Market Operation
Adu Reply
dominating middlemen men activities circumstances
Christy Reply
what Equilibrium price
Adji Reply
what is gap
mirwais
who is good with the indifference curve
Dexter
What is diseconomic
Alixe Reply
what are the types of goods
WARIDI
how can price determination be the central problem of micro economics
simon Reply
marginal cost formula
Nandu Reply
you should differentiate the total cost function in order to get marginal cost function then you can get marginal cost from it
boniphace
What about total cost
Foday
ok
Foday
how can price determination be the central problem if micro economics
simon
formula of cross elasticity of demand
Theresia Reply
what is ceteris paribus
Priyanka Reply
what is ceteris parabus
Priyanka
Ceteris paribus - Literally, "other things being equal"; usually used in economics to indicate that all variables except the ones specified are assumed not to change.
Abdullah
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
What is broker
scor
what is land
kafui
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
whats poppina nigga turn it up for a minute get it
amarsyaheed Reply
what is this?
Philo
am from nigeria@ pilo
Frank
am from nigeria@ pilo
Frank
so
owusu
what is production possibility frontier
owusu
it's a summary of opportunity cost depicted on a curve.
okhiria
please help me solve this question with the aid of appropriate diagrams explain how each of the following changes will affect the market price and quantity of bread 1. A
Manuela Reply
please l need past question about economics
Prosper Reply
ok let me know some of the questions please.
Effah
ok am not wit some if den nw buh by tommorow I shall get Dem
adepojurafiu
Hi guys can I get Adam Smith's WEALTH OF NATIONS fo sale?
Ukpen
hello I'm Babaisa alhaji Mustapha. I'm studying Economics in the university of Maiduguri
Babaisa
okay
Humaira
my name is faisal Yahaya. i studied economics at Kaduna state university before proceeding to West African union university benin republic for masters
Faisal
Hi guys..I am from Bangladesh..
Mannan
Wat d meaning of management
igwe Reply
disaster management cycle
Gogul Reply
cooperate social responsibility
igwe
Fedric Wilson Taylor also define management as the act of knowing what to do and seeing that it is done in the best and cheapest way
OLANIYI
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask