<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Memorandum

Aktiwiteit 1

3. Behandel die volgende aspekte baie kortliks voor die leerders die vrae by hierdie oefening beantwoord. Dis ter wille van vaslegging tog sinvol om die opsies te herhaal wanneer u die leerders se werk nagaan.

LEESTEKENS

riglyne by gebruik van komma

 • tussen gesegdes (werkwoorde wat nie saam een aksie/handeling uitdruk nie)
 • by lyste wat opgenoem word
 • voor sekere voegwoorde (maar, want, ens.)
 • by ingevoegde/parentetiese sinne (toets hiervoor: die inligting verander nie as ek dié deel weglaat nie)
 • voor/ná tussenwerpsel

riglyne by gebruik van aanhalingstekens

 • direkte rede
 • titels van publikasies
 • woord wat in ander verband gebruik word/betekenis nie die normale
 • iemand se direkte woord(e) in stuk aanhaal

enkel-aanhalingstekens

 • enkel-aanhalinsgsteken word gebruik binne ’n aanhaling

riglyne by gebruik van uitroepteken

 • aan einde van sin waar sekere emosie uitgedruk word – woede, opgewondenheid, harde woorde

riglyne by gebruik van vraagteken

 • slegs ná direkte vraag
 • by retoriese vraag (waar antwoord in vraag opgesluit lê: Dink jy ek is onnosel?)

riglyne by gebruik van aandagstreep

 • volle sin of sinsnede binne sin
 • maak leser dikwels attent op inhoud van deel

riglyne by gebruik van dubbelpunt

 • voor lys wat gegee word
 • aanduiding dat verduideliking/opsomming volg
 • voor direkte rede

1. dui aan dat uitbreiding/verduideliking volg

2. lys woorde/herhaling van die woord

3. tussen twee gesegdes (werkwoorde wat nie na dieselfde handeling verwys nie)

4. weerskante van ingevoegde sinsnede

5. voor maar , asook ná tussenwerpsel

6. tussen gesegdes

7. voor maar

8. Moenie? kry; dis nie ’n direkte vraag nie

9. Soos 1.3.9 – dis mos nie sy direkte woorde nie - nie aangehaal

10. Korrek; direkte vraag

11. Net toe ek by die deur instap , vra Oupa : Kan ek asseblief die Huisgenoot kry , want ek moet nog die blokkiesraaisel invul. En môre moet ek dit pos ,” voeg hy by toe hy wegstap.

SPELLING

Dis sekerlik nie nodig dat u alle spelreëls met die leerders behandel nie; die onderstaande klompie is na my mening voldoende op graad 8-vlak. Lê asseblief klem daarop dat die reëls nooit in die eksamen gevra gaan word nie, maar dat kennis van die reëls beteken dat ’n leerder ook in ander gevalle die reël (waarskynlik) sal kan toepas.

 • Spelreëls by kappie
 • slegs op enkele vokale: o u, i – om ’n bepaalde klankkarakter uit te druk: bv: môre, brûe, wîe
 • by e wanneer dit ’n lang klank uitdruk – (bv.: miljoenêr, skêr, vêr/ver) NB kom nie voor wanneer die klank in ’n lettergreep gevolg word deur meer as een konsonant nie: perd, werd, ens.Spelreëls by koppelteken
 • [oorhoofse rede: vergemaklik lees (en dus verstaan)]
 • tussen vokale SLEGS wanneer daar klankverwarring kan wees
 • by baie lang woorde
 • ná langer voorvoegsel (“ kwasi -ernstige”)
 • tussen syfer, letter, simbool, letterafkorting in samestelling (gr. 8-klas, A-kandidate) Afkorting/simbool behou hoofletter wanneer dit aan einde staan: TV-lisensie, aspirant-PUK
 • herhalingsvorme: byna-byna, dum-dum-koeël
 • by-hulle: Piet-hulle
 • ruimtekoppelteken / weglatingsteken om aan te dui dat daar ’n woord(deel) moet wees: kinder- en mans drag , Spelreëls by afkappingsteken
 • aanduiding dat letter(s) weggelaat is: ’n, hy’s,
 • meervoude en verkleiningsvorme van WOORDE wat op -i, -o, -u eindig wat só uitgespreek word, en ook op -a wat lank uitgespreek word: balju, okapi, kambro, karba
 • meervoude en verkleiningsvorme van woorde op -e wat nie uitgespreek word nie: garage
 • meervoude en verkleiningsvorme van VANNE en EIENAME wat op -e -rs en -e eindig wat nie uitgespreek word nie [NB ‘t, -z, en alle ander moontlikhede geld nie]Spelreëls by deelteken
 • skakel klankverwarring uit wanneer letters TWEELETTERGREPIG gelees kan word: diëte , maar NIE dieet nie; finansiële , maar nie finansieel nie
 • dikwels a.g.v. tradisie: spieël

Questions & Answers

how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11037/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask