<< Chapter < Page Chapter >> Page >
LU 2.4

Aktiwiteit 7

  • Hoe word meervoude en verkleinwoorde gevorm?

Onthou:

  • Die meeste meervoude word gevorm deur ’n –s of –e by die woord te voeg. Voorbeelde: een oom twee ooms een tante twee tantes een neef twee neefs

Onthou die volgende:

  • Wanneer die woorde op ’n -i , -u , -o en ’n beklemtoonde, kort a eindig, kry ons ’n ‘s in die meervoud ( en ‘tjie in verkleinwoord)Byvoorbeeld: een ma twee ma’s
  • Wanneer die laaste gedeelte van die woord ’n kort klinker ( a , u , o , i , en a ) bevat, word die laaste klank verdubbel.Byvoorbeeld: een mes twee messe een model twee modelle
  • Verkleinwoorde word gevorm deurdat ons -ie , -pie , -tjie , of ‘tjie , ens. byvoeg.

DIT IS BELANGRIK OM TE ONTHOU DAT HIERDIE SLEGS ENKELE VOORBEELDE IS !

  • Voltooi die onderstaande tabel deur elke keer die ontbrekende woord in te vul. Die woorde moet korrek gespel word.
Woord Meervoud Verkleinwoord
ouma
pa’s
nefie
oupas
ma
tante
ooms
niggie
swaers
skoonsussie
stiefseun
dogters
skoonma
sustertjie
LU 6.2

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1 LUISTER
Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ’n wye verskeidenheid situasies te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.4 aandagtig luister tydens ’n bespreking.
LU 2 PRAAT
Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ’n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.2 interaksie voer in addisionele taal;
2.3 ontwikkeling toon in die vermoë om kenmerke van die gesproke taal te gebruik en te kommunikeer;
2.4 sosiale en etiese kwessies debatteer.
LU 3 LEES EN KYK
Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 fiksie- en nie-fiksieverhale lees;
3.2 sommige elemente van die poësie verstaan;
3.7 vir genot lees;
3.8 sommige elemente van die poësie verstaan.
LU 4 SKRYF
Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ’n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 skryf om inligting oor te dra;
4.4 skeppend skryf;
4.7 gebruik ontwikkelende kennis van taalstruktuur en -gebruik.
LU 5 DINK EN REDENEER
Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
5.3 inligting versamel en dit op verskillende maniere opteken.
LU 6 Taalstruktuur en –gebruik
Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
6.2 eenvoudige taalvorme en sinstrukture, gebruik.

Memorandum

Moontlike antwoorde en riglyne

AKTIWITEIT 1

1. Gesin verwys na die vader, moeder en kinders. Familie verwys na al die ander, bv. die grootouers, tannies, ooms, neefs en niggies.

2. vinnig

3. Mense het nie meer tyd vir familie en vriende nie/ mense het behep geraak met hul beroepe / niemand het meer tyd vir kuier en ontspanning nie. (enige twee) Alledaagse voorbeelde: eie keuse.

4. min gepla is

5. Die werk wat iemand doen om sy brood te verdien. (Die geld wat iemand verdien om ‘n bestaan mee te maak.)

6. Opvoeder kontroleer.

7.

7.1 voorkoms – die wyse waarop mense hulself versorg.

7.2 stabiliteit – standvastigheid/bestendigheid/lewe volgens vaste beginsels.

7.3 navorsing – studies omtrent die onderwerp/feite, materiaal uit die alledaagse lewe inwin om sekere afleidings te maak.

7.4 samelewing – gemeenskap/ mense in ‘n bepaalde omgewing.

7.5 aanslae absorbeer – krisisse hanteer/ moeilike keuses maak, ens.

7.6 vasstaande dinge – beginsels, tradisies wat baie lank staan.

7.7. ondersteun – om iemand te help/by te staan.

7.8. veilige hawe – ‘n plek waar jy tuis voel/ waar daar minder eise en stres is[bg. antwoorde dien slegs as riglyne – aanvaar ook ander relevante besprekings]

AKTIWITEIT 2

Die voorbeeld van die assesseringsmatriks vir ‘n paragraaf (agter aangeheg) mag hier gebruik word.

AKTIWITEIT 3

1. Een van die ouers is oorlede / ouers geskei / kinders buite huweliksverband gebore / kinders aangeneem, ens.

2. Ouma en Oupa woon in by kinders omdat hulle nie meer selfversorgend is nie / of omdat dit vooraf so beplan is. ‘n Tekort aan huisvesting kan ook meebring dat mense gedwing word om by mekaar te woon. Kinders uit vorige huwelike wat by bestaande gesin inwoon, ens.

3. Opvoeder fasiliteer die bespreking.

AKTIWITEIT 4

Let asseblief daarop dat hierdie aktiwiteit met groot omsigtigheid hanteer moet word omdat dit sommige leerders mag ontstel, veral as hulle uit gebroke huise kom.

AKTIWITEIT 5

1. Ooms

2. Neef

3. Skoonma

4. Skoondogter

5. Dogter

6. Ma

7. Pa

8. Niggie

9. Broer

10. Seun

11. Swaer

12. Tante

AKTIWITEIT 6

Opvoeder fasiliteer die bespreking.

Groepbespreking kan ook geassesseer word.

AKTIWITEIT 7

WOORD MEERVOUD VERKLEINWOORD
ouma oumas oumatjie
pa pa’s pa’tjie
oupa oupas oupatjie
ma ma’s ma’tjie
tante tantes tantetjie/tannie
oom ooms oompie
niggie niggies niggietjie
swaer swaers swaertjie
skoonsuster skoonsusters skoonsussie/skoonsustertjie
stiefseun stiefseuns stiefseuntjie
dogter dogters dogtertjie
skoonma skoonma’s skoonma’tjie
suster susters sustertjie/sussie

Questions & Answers

what us maxima and minima
MiXUP Reply
Maxima s below equilibrium. Whilst minima s above. Equilibrium
Afran
Wht is demand
Afran
is the willingness and the ability of a consumer to purchase goods at a given price and at a particular point in time.
Assan
Ohhk different question? Ask
Afran
why is the demand curve downwards sloppy?
Assan
3 Reasons.. 1... diminishing marginal utility 2... substitution effect 3...income effect
Harshita
thanks
Assan
Because of the negative or inverse relationship between price and quantity demanded
Afran
what is the law of diminishing returns states?
Assan
ohk
Assan
The law states that all other things being equall as much of variable factor(labour) is employed on fixed factor(land) the marginal product rises..attain a maximum and begins to fall.
Afran
What is income elasticity of demand
Afran
what is monetary policy
Edward
Monetary policy is an attempt to influence the economy by opera ting in such monetary variables
Afran
thanks
Edward
Wlcm
Afran
Wht is disutility?
Afran
is disutility? is rightly writing?
Yhlas
is it i wanna say
Yhlas
Yes please Disutility
Afran
what is macro economics?
Oyas
the branch of economics concerned with large-scale or general economic factors, such as interest rates and national productivity.
idk
in other words it is the study of the economic as a whole
idk
What is an Economic growth
Ayumo Reply
Economic growth is the process whereby the real per capita income of an economy increases over a long period of time.
Nureni
what is the generally accepted defination of economics and by who
IDY Reply
Economics is defined by Lionel Robbins as a social science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses
Tba
Importance of economic
Achike Reply
Helps in decision making
MP
I need like 5 importance
Achike
hi
Physcal
Hey
Muhammad
hellow dear.
juwel
hello
Al-ameen
Hello
MP
it helps an individual in rational decision making process
Assan
Fine and u
Buzabaryaho
how does it make individual in rational dicision making decisions
Annor
if an individual is faced with unlimited wants.
Assan
it also helps an individual in arranging their wants in order of their importance.
Assan
ohk
Annor
ok
Al-ameen
Hello guys
Radah
My name is Radah
Radah
Please what is a scale of preference used for?
Radah
it's use for arranging wants in order of their importance.
Assan
in other words when an individual is faced with unlimited wants,scale of preference would help the individual to select the most important wants.
Assan
Thanks
Radah
welcome
Assan
what is tourism
forgive Reply
Tourism is travel for pleasure or business
Yusuf
It is the commercial organization and operation of holidays and visits to places of interest.
Nureni
who is a price taker?
sam Reply
A price taker is a person or a company who have no control to dictate a prices of a goods or services
Unique
Someone who sets price
Nureni
In the trading world, a price taker is a trader who does not affect the price of the stock if he or she buys or sells shares.
Nureni
A price taker refers to a firm or an individual who sets the price of his good and services based on an external factor. In other words he cannot choose and set a price by himself. An example is a firm operating in perfect competition where prices are set through the price mechanism.
Tba
in a common and suitable sense state the law of diminishing returns
Unique Reply
The higher the satisfaction derived from a particular commodity,the lower the demand for it but that law doesn't match in some instances.
Nureni
state the features of an imperfect competitive market
Naomi
@NURENI instance like wat
Unique
imperfect competitive market involves large number of sellers and buyers price makers selling cost product differentiation free entry and exit of a firms
Unique
is economics a science
Alex Reply
yes. a social science.
Carlos
Yes of cause It uses scientific principles in its research. That is to say, analyzing data, making experiment as well as making deductions and drawing conclusions
Aziz
U can understand the scientific nature of economics by learning about the methods used by Abhijit Banerjee(indian) ,the nobel prize laureate 2019.
Harshita
it is considered as a social science
idk
Hence, economics is a science, a social science many can call it, or more appropriately, a young science
Taha
it can be called social science because of behaviour ,which is unpredictable.There r many theroies in economics which make economics a social science But some economic theories makes it science
Harshita
human behaviour*
Harshita
remember science derives from the root words "to know". With that being said most fields of study can be considered as a science or soft science, for they possess key knowledge to attaining understanding of our world.
Alexander
economics is a science cos it deals with human wants, desire or neads in order to satisfy them
Unique
according comparision of political science economic is science.
Hassan
what's the question?
Nureni Reply
Discuss economics system
Henry Reply
discuss institutional system
Henry
Give 3 at most advantages and disadvantages of economics system and institutional syatem
Henry
Give the features characteristics of market or free enterprise
Henry
The structure of an economy is largely determined by the economic system which is a function of the economic ideology of the nation
Nureni
The economic system is grouped into 5 groups: 1: Pure market 2: Developed market 3: Centrally planned or Socialist 4: Mixed market and 5: Market Socialist Economic systems
Nureni
what is inflation
Prince Reply
Inflation is a sustained and general rise in the price of all goods and services of an economy
Tba
hello everyone , I'm New here, third degree price discrimination?
Saeed Reply
2nd degree price discrimination?
Saeed
hi
Kini
hi
Mitchel
Hi
MP
price paid by consumers after the sales tax is called?
Pinias Reply
why government impose price floor on certain products?
Pinias
how can black market be occurred when price ceiling is introduced?
Pinias
How can inflation affect goods and services?
Ph
When prices rise for energy, food, commodities, and other goods and services, the entire economy is affected
Joan
If inflation becomes too high the economy can suffer conversely, if inflation is controlled and at reasonable levels, the economy may prosper. With controlled, lower inflation, employment increases.
Joan
Is it necessary to make decision when it fails you
Evelin Reply
Pls when what fails u
MP
I think so
Kini
well i might naught know what you on about but i gotta tell you, it is necessary
Troy
yep
Ibe
Kk
MP
yep
Ibe
how can the demand side approach solve unemployment
Tshepiso Reply
demand solves unemployment when it is addressed with supply you can't just expect demand to work alone without supply the two are interconnected
Nureni
You have to apply the concept of aggregate demand
Tba
That is apply demand side policies to boost aggregate demand hence increasing need for labour and decreasing unemployment(more people get jobs)
Tba
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11038/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask