<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Hoe lyk ek?

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoë om die Huistaal te gebruik. ‘n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig hê.

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie.

  • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Themba sterk by die huis aan na die ongeluk. Hy is baie teleurgesteld dat hy nie rugby kan speel nie maar lê hom toe op swem en besoek die biblioteek gereeld. Die gedig wys daarop dat daar ander soorte wenners ook is en dat alles in die lewe nie net oor “wen” gaan nie.

Besprekingsonderwerpe soos gestremdes om ons, sportaktiwiteite by die skool en die grappies en raaisels wat gelees kan word, behoort stimulerend vir die leerders te wees. Hulle bespreek ook met mekaar onderwerpe waaroor hulle wil skryf en begin nou hul stories te redigeer.

  • KLANKE EN WOORDBOU

Die begin klanke sw, kw en tw word in konteks behandel, asook die eindklanke -nk, -nt, -ng en -ns.

‘n Blokkiesraaisel en woordblok word gebruik vir vaslegging.

  • SKRIF

Voorbeelde van skriflesse word ingesluit om moeilike hoofletters weer te hersien. Leerders behoort nou met gemak sinne met hoofletters wat korrek gevorm word te kan gebruik.

Skrif:

In die modules 1 – 4 is al die hoofletters in drukskrif aangeleer.

In hierdie module word ‘n voorbeeld van elke hoofletter weer eens gegee.

Die skrifles kan nou aangebied word. Daar word aanbeveel dat die hoofletters wat leerders nog nie bemeester het nie, gereeld hersien word.

Daar behoort daagliks aan skrif aandag gegee te word. Leerders moet die geleentheid kry om die formasie van die letters te oefen sodat hulle met meer gemak duidelik en vinniger kan skryf.

Kreatiewe Skryfwerk:

Leerders word in hierdie module bewus van ‘n storie se begin, die middel en die einde. Nadat hulle die sinne georden het, moet hulle die verhaal uitbrei en hulle eie gedagtes byvoeg. As die klas dit saam bespreek, kan baie idees gegee word om hulle stories interessanter te maak. Die voorstelle kan ook op die skryfbord aangebring word sodat leerders die idees in hul eie stories kan gebruik.

Leerders afdeling

Inhoud

  • Lees die storie.

Goeie nuus.

Nee, die span het nie die goue medalje gekry nie – wel silwer.

Themba was bly oor sy span en het hulle geluk gewens.

“Toemaar,” het hulle gesê, “volgende jaar speel jy weer vir ons span, Themba, dan sal ons hulle wys!” Themba glimlag net en sê: “Ons sal sien”.

Daardie middag kry al die kinders ‘n omsendbrief om huis toe te neem. Eers toe Themba by die huis kom, lees hy die brief. Ouma Rosie luister.

Questions & Answers

what causes demand curve shift to left
Richard Reply
what are the disadvantages of dumping
Edwin Reply
we I don't know
Hendry
i don't know
Owusu
what isa microeconomics use for
Favour Reply
what causes demand curve shifted to the left?
Richard
what is demand
John Reply
demand is amount of goods and services that a consumer is willing and able to purchase at a giving price over a period of time
roy
demand is some specific thing thats needed by consumer at a certain time
Melat
demand is the willingness and ability to demand a particular product at a particular price and at a particular time
Rahul
demand is an ability and willingness of a consumer to purchase a particular commodity at a given price over a period of time
adebiyi
What does the 45-degree line show
Hassan Reply
the supply line
Neolskae
been unemployed mean s u don't have work whilst been out of labour for means you are not in age of working or you are above the working age (aged)
roy Reply
no, only the working age
roy
Please briefly explain the relationship between the scarcity, choice and opportunity costs
Thandokazi Reply
What is the effect of raising in price to revenue
Michael Reply
yes
Saa
what is the difference between inflation and deflation?
nebye
price effect
Hez
when you increase price, you increase revenue
Hez
What are the types of price elasticity of supply
jamilu Reply
What's are the types of elasticity
jamilu
what is effect of riaising in price to revenue
Shiyghan Reply
consumer consumption will reduce, as well as demand will fall.
kuntu
what cause inflation
Foday Reply
expenditure on capital goods by the business is known as?
rhandzu Reply
ok
Shiyghan
good morning
Shiyghan
am new in dis hse
Shiyghan
capital expenditure
Zulkiful
fundamental of ecnomics
joseph Reply
sure
Amadou
fu fundamentals of economic problems
Suzan Reply
what are the examples of price elasticity of supply
violet Reply
elastic, inelastic, unitary
joseph
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 2. OpenStax CNX. Oct 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11132/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask