<< Chapter < Page Chapter >> Page >

CÁC THAO TÁC CẦN THIẾT

Khởi động mathcad 2001i

Để khởi động Mathcad 2001i, có thể thực hiện theo các cách sau:

 Nhắp đúp vào biểu tượng .

 • Nhắp vào nút Start/Mathsoft Apps/Mathcad 2001i professional.

Thoát khỏi mathcad 2001i

Để thoát khỏi Mathcad 2001i, có thể thực hiện theo các cách sau:

 • Trên thanh menu : chọn File/Exit.
 • Từ bàn phím: nhấn Alt+F+X.
 • Nhắp vào nút điều khiển .

Lưu trữ

Lưu worksheet với tên mới

Khi vừa khởi động Mathcad 2001i, khi muốn lưu trữ lại hoặc từ file cũ muốn lưu trữ lại với tên mới, bằng các cách sau:

 • Trên thanh menu: chọn File/Save As…
 • Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Alt+F+A

Mathcad 2001i sẽ mở ra hộp thoại Save As (hình 1.1) cho phép đặt tên và chọn nơi lưu trữ, trong đó:

Mục Save in: chọn thư mục cần lưu trữ (hình 1.1) chọn thư mục Mathcad 2001i.

Mục File name: nơi đặt tên cho Worksheet.

Mục Save as type: cho phép lưu trữ Worksheet theo các phiên bản của Mathcad hoặc ở dạng Template,…

Hình 1.1. Hộp thoại Save As

Sau đó, nhắp vào nút Save (hoặc gõ Enter) để hoàn tất việc lưu trữ.

Lưu worksheet đã có tên sẵn

 • Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng .
 • Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+S (hoặc Alt+F+S).
 • Trên thanh menu: chọn File/Save.

Mở một worksheet

Mở một worksheet hoàn toàn mới

 • Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng .
 • Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+N (hoặc Alt+F+N).
 • Trên thanh menu: chọn File/New.

Sau đó, hộp thoại New xuất hiện ( hình 1.2)

Hình 1.2. Hộp thoại New

Mở một worksheet đã có sẵn

 • Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng .
 • Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+O (hoặc Alt+F+O).
 • Trên thanh menu: chọn File/Open.

Sau đó, xuất hiện Hộp thoại Open như hình 1.3

 • Mục Look in: chọn thư mục có chứa fie cần mở.
 • Mục File name: tên file cần mở.
 • Mục Files of type: có thể mở các tập tin của Mathcad với các đuôi *.mcd (caùc Worksheet); *.mct (caùc Template); *.hbk (sách giúp đỡ của Mathcad); *.* (hieån thò taát caû caùc taäp tin).

Sau đó chọn Open để hoàn tất việc mở một tập tin.

Hình 1.3. Hộp thoại Open

Giới thiệu giao diện mathcad 2001i

Thanh tiêu đề (title bar) ( hình 1.4)

 • Vị trí: nằm trên đỉnh màn hình, cho biết chương trình đang chạy là Mathcad 2001i, trang đang làm việc là [Untitled:1](đối với tập tin chưa có tên), [Tên tập tin] đối với tập tin đã có tên.
 • Nút điều khiển màn hình: nằm bên phải màn hình .

Thanh thực đơn (menu bar) ( hình 1.4 )

Trên thanh thực đơn (menu bar) có nhiều trình đơn, khi một trình đơn được chọn, thì ngay lập tức một thực đơn thả (Full Down menu) (hình 1.5) xuất hiện cho phép chọn lệnh kế tiếp.

 File: ngoài các lệnh tương tự như WORD, EXCEL, còn có các lệnh giao tiếp với các người dùng Mathcad khác trên thế giới thông qua mạng Internet (Collaboratory) (hình 1.5).

 Edit: điểm nổi bật trong này là xuất hiện các mục Links, Object giúp người sử dụng Mathcad có thể trao đổi dữ liệu với các đối tượng khác (hình 1.6).

Full Down menu

 Insert : Trong menu này (hình1.7) Mathcad cho phép chèn các mục sau:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 1.9. Định dạng kết quả

Thanh công cụ chuẩn (standard toolbar) (hình 1.15)

Thanh công cụ chuẩn chuẩn (Standard Toolbar) cho phép thực hiện các thao tác bằng biểu tượng (hình 1.15) như sau:

khác như Word, Excel…

: tạo một mối liên kết với các nguồn tài liệu khác do người sử dụng tự lập nên. Khi sử dụng, chỉ cần kích đúp vào từ nào đó của tài liệu tức khắc sẽ xuất hiện tài liệu khác có liên quan đến nó.

Thanh định dạng (formatting toolbar) (hình 1.16)

Cho phép định dạng đối tượng về: Kiểu chữ (Font), kích cỡ (size), canh hàng ngang, dọc, chỉ số trên, dưới,…

Thanh công cụ math (math toolbar)

Thanh công cụ Math chuyên dùng để tính toán (hình 1.17), khi nhắp vào mỗi biểu tượng trên thanh công cụ Math thì xuất hiện lần lượt các bảng sau:

 • Số học (Calculator Tollbar).
 • Bảng lựa chọn các dạng đồ thị (Graph Tollbar).
 • Véc tơ và Ma trận (Vector and Matrix Tollbar).
 • Bảng các toán tử quan hệ (Evaluation Tollbar and Boolean Tollbar).
 • Bảng các phép toán về đạo hàm, tích phân, giới hạn,…(Caculus Tollbar).
 • Bảng các từ khoá để lập chương trình (Programming Tollbar).
 • Bảng các mẫu ký tự Hy Lạp (Greek Symbol Tollbar).
 • Bảng các từ khoá Symbolic (Symbolic keyword Tollbar).

Thanh trạng thái (status bar) (hình1.19 )

Vùng soạn thảo và tính toán (region), hình chữ thập (crosshair) (hình 1.4)

 Vùng soạn thảo và tính toán: có dạng hình chữ nhật màu trắng (mặc định).

 Hình chữ thập màu đỏ (Crosshair): thể hiện vị trí để trình bày một đối tượng trên màn hình.

ĐỊNH DẠNG TRANG VÀ IN

Định dạng trang in

Để định dạng trang in, từ thanh menu chọn File/Page Setup… xuất hiện hộp thoại Page Setup… (hình 1.20).

Hình 1.20. Hộp thoại Page Setup

 Tại mục Paper size: chọn khổ giấy.

 Orientation Portrait: chọn kiểu in trang đứng.

 Orientation Landscape: chọn kiểu in trang ngang.

 Margins : canh lề trái, phải, trên, dưới. Mặc định đơn vị là inches (1in = 2.54cm).

In từ mathcad

Để in trong Mathcad, thực hiện theo các cách sau:

 Từ thanh menu: chọn File/Print…

 Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+P.

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Bài giảng môn học mathcad. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10744/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bài giảng môn học mathcad' conversation and receive update notifications?

Ask