<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Đây là giáo trình về tạo giao diện trong Matlab

Mục tiêu

Bài thí nghiệm này trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản để xây dựng giao diện người dùng trong môi trường Matlab, nhằm hoàn thiện một chương trình ứng dụng nhất định.

Tham khảo

[1].The Mathworks Inc., Matlab Notebook User’s Guide, 2003.

[2].Nguyễn Hữu Tình - Lê Tấn Hùng - Phạm Thị Ngọc Yến - Nguyễn Thị Lan Hương, Cơ sở Matlab&ứng dụng, NXB KH và Kỹ thuật, 1999.

[3].Nguyễn Hoài Sơn - Đỗ Thanh Việt - Bùi Xuân Lâm, Ứng dụng MATLAB trong tính toán kỹ thuật, Tập 1, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2000 (trang 328-344).

Thực hành

Cũng như các ngôn ngữ cấp cao khác, Matlab hổ trợ nhiều công cụ chức năng cho phép lập trình tạo giao diện sử dụng đẹp và nhanh chóng. Ví dụ, các dạng nút ấn, cửa sổ soạn thảo, các dạng menu, … như hình 6.1.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 6.1 – Các công cụ hổ trợ giao diện

Trong bài thí nghiệm này, sinh viên lần lượt thực hiện các bước được nêu ra để được một giao diện đơn giản như hình vẽ 6.2. Trong mỗi bước thực hành, sinh viên hãy quan sát kỹ đáp ứng của chương trình, từ đó tự mình rút ra kinh nghiệm về việc điều chỉnh các thuộc tính đồ hoạ của Matlab.

Tạo cửa sổ chính figure – ‘Welcome to User Interface’s Giude’ theo cách sau:

 • Mở Matlab Editor
 • Nhập nội dung sau:

% User Interface's Guide

%

% Matlab Experiments 2003

% TcAD, CIT, Cantho University

% ----------------------------------------------------------------------------------

% Initialize whole figure...

namefig = 'Welcome to User Interface''s Guide';

figpos = get(0,'DefaultFigurePosition'); % lay vi tri mac nhien

figpos(1)= figpos(1)-10; figpos(2)= figpos(2)-10;

figpos(3)= figpos(3)+10; figpos(4)= figpos(4)+10;

% Tao figure

fig=figure( ...

'Name', namefig, ...

'NumberTitle','off', ...

'Position',figpos);

Hình 6.2 – Một giao diện đơn giản

 • Lưu thành file giaodien.m
 • >>giaodien<>% thi hanh

Quan sát kết quả trên hình 6.3 (Lưu ý các thuộc tính: Name, Position)

(Hình 6.3)

 • >>set(fig)% xem thuộc tính của figure trong cửa sổ lệnh

Thêm vào figure một axes cho phép hiển thị đồ họa:

 • Nhập tiếp nội dung sau vào file giaodien.m

% --------------------------------------------------------------------------------

% main axes

axs=axes('Position',[0.05 0.4 0.65 0.55]);

 • Lưu và thi hành file này.

(Hình 6.4)

Hiển thị dòng ‘Matlab Experiments’ bên dưới axes:

 • Nhập tiếp nội dung sau vào file giaodien.m

% --------------------------------------------------------------------------------

% text

txtpos=[10 50 425 50];

txt=uicontrol(...

'Style','text',...

'BackgroundColor',[0.8 0.8 0.8],...

'ForegroundColor',[0.4 0.5 0.3],...

'String','Matlab Experiments',...

'Position',txtpos,...

'Fontname','Courier',...

'FontWeight','Bold',...

'FontSize',26);

 • Lưu và thi hành file này.

(Hình 6.5)

Tạo một frame có shadow bên phải figure để đặt các nút chức năng:

 • Nhập tiếp nội dung sau vào file giaodien.m

% --------------------------------------------------------------------------------

% Console frames

p1=0.755; p2=0.05; p3=0.2; p4=0.90;

frm1pos = [p1 p2 p3 p4];

frm2pos = [p1-0.005 p2+0.005 p3 p4];

% shadow frame

frm1=uicontrol( ...

'Style','frame', ...

'Units','normalized', ...

'Position',frm1pos, ...

'ForegroundColor',[0.4 0.4 0.4],...

'BackgroundColor',[0.4 0.4 0.4]);

% main frame

frm2=uicontrol( ...

'Style','frame', ...

'Units','normalized', ...

'Position',frm2pos, ...

'ForegroundColor',[0.7 0.7 0.7],...

'BackgroundColor',[0.65 0.65 0.65]);

 • Lưu và thi hành file này.

(Hình 6.6)

Tạo nút ‘Close’ có chức năng đóng cửa sổ figure hiện hành:

 • Nhập tiếp nội dung sau vào file giaodien.m

% ----------------------------------------------------------------------------------

% Close button

closeHndl=uicontrol(...

'Style','pushbutton', ...

'Units','normalized', ...

'Position',[p1+0.01 p2+0.05 p3-0.025 0.05], ...

'String','Close', ...

'Foregroundcolor','b',...

'Fontsize',9,...

'Callback','close');

 • Lưu và thi hành file này.

Vấn đề quan trọng nhất đối với một nút chức năng là thi hành công việc tương ứng khi người sử dụng thao tác. Thuộc tính ‘CallBack’ cho phép: thi hành một lệnh của Matlab dưới dạng chuỗi (bao gồm lệnh gọi hàm, script file, biểu thức toán, …). Sinh viên thử thay lệnh close bằng một lệnh khác, chẳng hạn demos và quan sát đáp ứng.

Tạo nút Sphere để vẽ một hình cầu 3D:

 • Nhập tiếp nội dung sau vào file giaodien.m

% ----------------------------------------------------------------------------------

% Sphere button

sph=uicontrol( ...

'Style','pushbutton', ...

'Units','normalized', ...

'Position',[p1+0.01 p4-0.05 p3-0.025 0.05], ...

'String','Sphere', ...

'Foregroundcolor','b',...

'Fontsize',9,...

'Callback',['[x,y,z]=sphere(35);', 'surfl(x,y,z);', 'axis equal']);

 • Lưu và thi hành file này.

(Hình 6.7)

Tạo nút Picture để hiển thị ảnh màu:

 • Nhập tiếp nội dung sau vào file giaodien.m

% ----------------------------------------------------------------------------------

% Picture button

pic=uicontrol( ...

'Style','pushbutton', ...

'Units','normalized', ...

'Position',[p1+0.01 p4-0.125 p3-0.025 0.05], ...

'String','Picture', ...

'Foregroundcolor','b',...

'Fontsize',9,...

'Callback',['imshow(imread(''flowers.tif''))']);

 • Lưu và thi hành file này.

(Hình 6.8)

Sinh viên lưu ý cách biểu diễn nhiều lệnh ở dạng chuỗi cho ‘CallBack’. Trong trường hợp có quá nhiều lệnh phục vụ chức năng này, ta nên đưa chúng vào một script file hoặc một hàm khác. Ngoài ra, nếu ta tạo giao diện dưới dạng một hàm (function) thì thuộc tính ‘CallBack’ cho phép gọi một hàm con được viết ngay trong file này.

Sinh viên hãy tạo thêm nút ‘About’ sao cho khi người sử dụng ấn nút sẽ mở cửa sổ mới nằm ngay giữa màn hình 6.9.

(Hình 6.9)

Tự chọn

Sinh viên hãy xem một số file tạo giao diện demo của các toolbox trong Matlab chẳng hạn: graf3d.m trong \toolbox\matlab\demos, để tham khảo cách xây dựng giao diện theo dạng hàm. Với cách này, thuộc tính ‘CallBack’ trong ‘uicontrol’ cho phép gọi trực tiếp một hàm mà hàm đó được xây dựng ngay trong file giao diện (nghĩa là không cần tạo một file *.m khác phục vụ cho ‘CallBack’).

Thử sửa lại giao diện của bài thí nghiệm này theo dạng trên.

Questions & Answers

Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
hi
Loga
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Thí nghiệm cad (computer-aided design). OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10797/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Thí nghiệm cad (computer-aided design)' conversation and receive update notifications?

Ask