<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Skryf slegs die korrekte nommer neer.

 1. Wat word bedoel met “simfonie” van klanke soos dit in leesstuk (b) voorkom?
 2. Wat is die kerngedagte wat die twee leesstukke aan mekaar bind?
 3. Soek woorde in die leesstukke wat min of meer die volgende beteken:
 4. om weer te gebruik
 5. om gulsig op te eet
 1. Maak duidelike, verklarende sinne met die volgende woorde:
 2. lekkerny
 3. dekade

Aktiwiteit 3:

Om alfabeties te rangskik

[lu 6.1.2]

Alfabetiese volgorde

 1. Die betekenis van die word smulpaap moes in die HAT of ‘n goeie, verklarende woordeboek nageslaan word. Hoe het jy dit gevind? Die telefoongids rangskik ook mense se vanne volgens die alfabet. Die rekenaar stel maklik ‘n alfabetiese lys saam. Hoe werk dit? Eerstens moet jy jou alfabet ken. Wie kan dit opsê? Die beginletter van die woord wat gerangskik moet word, is belangrik. Indien die beginletter van twee woorde dieselfde is, kyk dan na die tweede letter. Woorde wat met die letter a begin, word eerste geplaas, dan dié wat met ‘n b begin, ensovoorts.
 2. Rangskik nou die vetgedrukte woorde in die leesstuk in alfabetiese volgorde.

Aktiwiteit 4:

Om ‘n visuele teks (plakkaat) te ontwerp

[lu 4.1.3]

Ontwerp plakkate en bespreek (groepwerk)

Ontwerp ‘n plakkaat om die gevare van besoedeling vir die mensdom aan te toon. Julle kan groepe vorm en elke groep kan een soort besoedeling aanspreek, bv. omgewingsbesoedeling, geraasbesoedeling, lugbesoedeling, ens.

Aktiwiteit 5:

Om op gestruktureerde manier ‘n mening te lug oor ‘n uitdagende onderwerp

[lu 2.1.3]

Rolspeel nou die plakkate om jul boodskap oor te dra.

Aktiwiteit 6:

Om terugvoering te gee

[lu 2.1.4]

Ontwerp ‘n plakkaat om mense bewus te maak van herwinning. Gee nou mondelinge terugvoering in verband met verskeie herwinningsprojekte waarvan jy kennis dra.

“hallo, sumari, ek dog jy is nog op vakansie. nee jong, ek is maar net besig om my spaartyd nuttig te gebruik. ek en natalie probeer die rekord breek om te kyk hoeveel leë koeldrankblikkies ons per dag kan optel.”

Aktiwiteit 7:

Om begrip te toon van styl en register

[lu 4.1.4]

Afrikaans soos bostaande steek Groenie dwars in die krop, want dit word deur Anglisismes besoedel. (Wat is Anglisismes en waar kom dié woord vandaan?) Daar is mos inderdaad goeie Afrikaanse woorde wat ons kan gebruik in plek van dié Engelshede. Skryf dit korrek oor.

Aktiwiteit 8:

Om bewus te word van leenwoorde en om nuutskeppinge te gebruik

[lu 6.1.12]

Afrikaans het egter baie woorde by Engels geleen omdat ons nie geskikte woorde het nie, bv. woorde soos rugby, krieket en poskantoor . Afrikaans het ook baie woorde uit ander tale geleen waarsonder ons baie armer sou wees. Woorde soos pasella en donga is van Afrika-tale geleen.

‘n Uitdaging: Beantwoord die vrae wat opgestel is uit woorde wat ons van ander tale geleen het.

Woorde Geleen uit
apart Frans
niksnuts Duits (Germaans)
mielie handelstaal 17de eeuse seemanstaal
gehawend Nederlandse seemanstaal
sosatie Maleis
gogga Khoi
aitsa Khoi
tronk Deur Maleis uit Portugees
koejawel 17de eeuse handelstaal
dros dros Nederlandse seemanstaal
eina Khoi

LEIDRADE

 1. Pienk vrug met baie pitte
 2. Plek waar misdadigers aangehou word
 3. ‘n Ander woord vir ‘n insek
 4. Blokkies vleis op ‘n stokkie
 5. Baie geel pitte
 6. Nie saam nie
 7. Wegloop sonder toestemming
 8. _____ , maar jy is uitgevat!
 9. Iemand wat niks beteken nie
 10. Stukkend en ……. daar uitsien
 11. ______ , dis baie seer

Assessering

LU 2
PRAATDie leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
2.1 dra ervaringe, idees en inligting in verskillende kontekste vir verskillende teikengroepe en doeleindes oor.
2.1.3 deel idees en lug mening oor uitdagende onderwerpe op ‘n logiese, samehangende en gestruktureerde manier (bv. plakkaat aanbiedings, verslae, debatte);
2.1.4 beskryf gebeurtenisse, gee terugvoering en gee aanwysings op ‘n logiese manier.
LU 3
LEES EN KYKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
3.1 lees ‘n verskeidenheid fiksie- en nie-fiksie-tekste vir verskillende doeleindes (soos tydskrifte, gedigte, romans, kort toneelstukke, koerante, handboeke);
3.1.1 lees hardop en stil en pas leesstrategieë volgens die doel en gehoor aan;
3.1.2 gebruik gepaste lees- en begripstrategieë (vluglees en soeklees, voorspellings, kontekstuele leidrade, afleidings, die nagaan van begrip, ens.);
3.2 kyk na en bespreek verskeie visuele en multimedia-tekste (soos foto’s, TV-advertensies, dramas en toneelstukke, en, indien beskikbaar, video’s/films, rekenaarprogramme en CD-ROM’s);
3.2.1 interpreteer en bespreek die boodskap;
3.8 verstaan en gebruik informatiewe tekste gepas:
3.8.1 som hoof- en ondersteunende gedagtes op.
LU 4
SKRYFDie leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
4.1 skryf verskeie soorte tekste vir verskillende doeleindes en teikengroepe;
4.1.3 skryf en ontwerp visuele tekste vir verskillende teikengroepe deur taal, byklanke, grafika en ontwerp duidelik en skeppend te gebruik (bv. CD- en boekomslae, TV- en radioadvertensies, nuusbriewe met foto’s;
4.1.4 toon begrip van styl en register en verander inligting van een formaat na ‘n ander;
4.1.5 besin oor en evalueer skryf- en skeppende werk;
4.4 pas kennis van taal op verskeie vlakke toe:
4.4.1 woordvlak:
 • kies, gebruik en eksperimenteer met ‘n wye verskeidenheid woorde uit ander leerareas en eie belangstelling en ervaring wat betekenis duidelik en gepas oordra;
4.4.3 paragraafvlak:
 • skryf ‘n kernsin en sluit relevante inligting in om ‘n samehangende paragraaf te ontwikkel;
 • toon verskillende maniere om paragrawe te skakel en grafika gepas in te sluit om ‘n samehangende geheel te vorm.

Memorandum

Aktiwiteit 1 Eie terugvoering

Aktiwiteit 2

2(a) ‘n Lekkerbek. Iemand wat van lekker kosse hou.

(b) Hy gebruik (herbenut) sy dop (afvalmateriaal) as hy vervel.

(c) (ii)

(d) Al die klanke saam vorm ‘n “simfonie” van klanke soos dié van ‘n orkes. Die klanke saam vorm ook ‘n sterk klank wat uit verskillende klanke bestaan.

(e) Die mens besoedel sy omgewing met afvalmateriaal, geraas, ens.

(f) (i) Herbenut

(ii) Verorber, vreet

(g) (i) Melktert is ‘n lekkerny wat oud en jonk geniet.

(ii) ‘n Dekade is ‘n tydperk van tien jaar.

Aktiwiteit 3 (b)

 • alle
 • beskadiging
 • bestaande
 • bestaande
 • buurseun
 • desibel
 • eksamenlokaal
 • gehoor
 • geluide
 • geraas
 • intensiteit

Aktiwiteit 7

(a) “Goeiedag, Sumari, ek dog jy is nog met vakansie. Nee jong, ek is maar net besig om my vrye tyd nuttig te gebruik. Ek en Natalie probeer die rekord verbeter om te kyk hoeveel leë koeldrankblikkies ons per dag kan optel.”

Aktiwiteit 8

(b) Dwars:

1. koejawel

2. tronk

3. gogga

4. sosatie

5. mielie

6. apart

Af:

7. dros

8. aitsa

9. niksnut

10. gehawend

11. eina

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10995/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask