<< Chapter < Page Chapter >> Page >

eu -woorde

Vorm eu-woorde en skryf dit langs die vertaalde betekenis neer.

s, g, l, n, d, r eu t, r, s, n
  • boy ………………………………………………………….
  • nose ………………………………………………………….
  • door ………………………………………………………….
  • giant ………………………………………………………….
  • nut ………………………………………………………….
  • gutter ………………………………………………………….
  • to lean against ………………………………………………………….
  • smell and flavour……………………………………………………….

ou- woorde

hout Pappa maak vir ons huis 'n kas uit hout.
koud In die winter as ons koud kry, brei Ouma vir ons truie.
sout Mamma gooi sout in die kos.
fout As ek en Pappa skaak speel, mag ek nie ‘n fout maak nie, anders verloor ek.
  • Bou nou jou eie ou -woorde wat uit drie letters bestaan:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

ui- woorde

Bou ui -woorde en vul dit in op die regte plek in die volgende sinne. Vergelyk jou woorde met die woorde onderaan in hakies.

(a) My sussie moet haar hare laat sny, want haar ......................................hang in haar oë.

(b) Pappa werk buite in die .........................................en Mamma werk binne

in die .........................................

(c) Die baba kan nie ...................................................... as hy sy fopspeen suig nie.

(d) Die dogtertjie is baie .................................. Sy wil nie werk nie en sit so

stil soos ‘n .........................................

(e) Die ...................................van die venster is so...................................., ek kan nie daardeur sien nie.

(f) Ons klein boetie boks ons graag met sy ...............................................

(huis, vuis, lui, huil, kuif, duim, vuil, muis, ruit, tuin)

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • die addisionele taal gebruik om inligting oor te dra:

2.3.3 mense, voorwerpe en eenvoudige prosesse beskryf.

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.1 paragrawe skryf met behulp van ‘n raam of struktuur as ondersteuning.

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.1 bekende woorde korrek spel:

6.1.2 alledaagse woorde met enkel- en dubbelvokale en –konsonante (soos: boom/bome, blom/blomme).

Memorandum

Aktiwiteit 2

Oupa is ‘n ou man.

Hy het ‘n baard en min grys hare.

Hy sit in ‘n stoel en lees ‘n koerant.

Oupa stap met ‘n kierie.

Ouma het ‘n grys bollatjie.

Sy dra ‘n bril.

Sy brei sokkies vir haar kleinkinders.

Ouma luister graag na die radio.

Aktiwiteit 3 .

dier...........animal eu

duur.........expensive boy…..seun

deur........ door nose….neus

vier......... four door….deur

vuur........ fire giant….reus

veer........ feather nut….. neut

mier........ ant gutter….geut

muur....... wall to lean against…..leun

meer....... more smell and flavour…..geur

bier ....... beer

buurman.......neighbour ou

beer ....... bear oud

nies....... to sneeze kou

nuus ....... news mou

neus ....... nose pou

hier ....... here vou

huur ....... to rent dou

heer ....... gentleman rou

bou

hou

ui

( a) kuif

(b) tuin; huis

(c) huil; duim

(d) lui; muis

(e) ruit; vuil

(f) vuis

Questions & Answers

explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask