<< Chapter < Page Chapter >> Page >

d(q5, 0) = (q5, B, R)

d(q5, 1) = (q5, B, R)

d(q5, B) = (q6, B, )

Nếu ở trạng thái bắt đầu vòng lặp mới q0 gặp 1 thay vì gặp 0, thì khối các số 0 bên trái đã xét hết, đây là trường hợp kết thúc ii) nêu trên: TM sẽ đi vào trạng thái q5, xoá phần còn lại của băng rồi đi vào trạng thái kết thúc q6 và dừng.

Chẳng hạn TM tính toán phép trừ 2\1 (tức input 0010 ) như sau :

q00010 ⊢ B q1010 ⊢ B0q110 ⊢ B01q20 ⊢ B0q311 ⊢ Bq3011 ⊢ q3B011 ⊢ Bq0011 ⊢ BBq111 ⊢ BB1q21 ⊢ BB11q2 ⊢ BB1q41 ⊢ BBq41 ⊢ Bq4 ⊢ Bq60

Nếu cho TM tính toán 1\2 (tức input 0100) :

q00100 ⊢ Bq1100 ⊢ B1q200 ⊢ Bq3110 ⊢ q3B110 ⊢ Bq0110 ⊢ BBq510 ⊢ BBBq50 ⊢ BBBBq5 ⊢ BBBBq6

Các kỹ thuật xây dựng máy turing

Việc xây dựng máy Turing bằng cách viết (liệt kê) tất cả các hàm chuyển của nó trên băng nhập có thể là một công việc đơn điệu. Để mô tả đầy đủ cách xây dựng máy Turing, ta cần một vài công cụ "cấp cao" hơn. Phần này sẽ trình bày một số công cụ tổng quát :

Lưu trữ trong bộ điều khiển (storage in the finite control)

Bộ điều khiển có thể dùng để lưu trữ một lượng hữu hạn thông tin. Để làm như thế, ta viết mỗi trạng thái như là một cặp các phần tử: một thành phần để điều khiển, thành phần kia lưu giữ 1 ký hiệu. Chú ý rằng, đây chỉ là một cách mở rộng trên khái niệm chứ không thay đổi định nghĩa máy Turing.

Thí dụ 7.3 :Xét máy Turing M nhận vào ký hiệu đầu tiên trên chuỗi nhập (viết trên bộ chữ cái {0, 1}), lưu trữ vào bộ điều khiển và kiểm tra rằng ký hiệu này không có xuất hiện ở vị trí nào khác trên chuỗi nữa hay không ?.

Ta xây dựng TM M (Q, {0, 1}, {0, 1, B}, , [q0, B], B, F}), trong đó tập trạng thái Q bao gồm các trạng thái dạng một cặp thành phần {q0, q1}  {0, 1, B}, tức là Q gồm chứa các trạng thái [q0, 0], [q0, 1], [q0, B], [q1, 0], [q1, 1]và [q1, B]. Trong mỗi cặp này thành phần thứ nhất ghi trạng thái điều khiển, thành phần thứ hai ghi nhớ ký hiệu. Ta định nghĩa hàm chuyển  như sau:

1)d([q0, B], 0) = ([q1, 0], 0, R)

d([q0, B], 1) = ([q1, 1], 1, R)

Bắt đầu từ trạng thái [q0, B], TM đọc và lưu trữ ký hiệu đầu tiên trên băng vào thành phần thứ hai trong bộ điều khiển.

2)d([q1, 0], 1) = ([q1, 0], 1, R)

d([q1, 1], 0) = ([q1, 1], 0, R)

Nếu các ký hiệu được đọc tiếp theo không giống với ký hiệu đang lưu trữ thì tiếp tục di chuyển sang phải.

3)d([q1, 0], B) = ([q1, B], 0, )

d([q1, 1], B) = ([q1, B], 0, )

M đi vào trạng thái kết thúc [q1, B] khi gặp Blank.

M sẽ đi vào trạng thái kết thúc nếu nó tiến đến gặp ký hiệu B mà không có ký hiệu nào giống với ký hiệu đầu tiên đang được lưu trữ trong bộ điều khiển. Vậy nếu M tiến đến B ở trạng thái [q1, 0] hoặc [q1, 1]thì input được chấp nhận. Ngược lại, ở trạng thái [q1, 0] và gặp 0 hoặc ở trạng thái [q1, 1]và gặp 1 thì M dừng và không chấp nhận chuỗi input vì không có hàm chuyển trạng thái để xác định các bước chuyển này.

Một cách tổng quát, ta có thể xem bộ điều khiển gồm k thành phần trong đó một thành phần giữ trạng thái điều khiển và các thành phần kia (k-1 thành phần) dùng lưu giữ thông tin.

Nhiều rãnh trên băng (multiple tracks)

Một cách mở rộng khác, ta cũng có thể xem băng của TM được chia thành k thành phần, với k>1 và hữu hạn. Một ký hiệu trên băng được xét là một bộ gồm k ký hiệu, mỗi ký hiệu nằm trên một rãnh.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình tin học lý thuyết. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10826/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình tin học lý thuyết' conversation and receive update notifications?

Ask