<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Begin

Lệnh 1;

Lênh 2;

.......

Lệnh n

End

Cấu trúc lệnh hợp thành cho phép một tập hợp các lênh được trừu tượng hóa thành một lệnh đơn.

Lệnh hợp thành được cài đặt trong máy tính ảo bằng cách thiết lập một khối các mã lệnh có thể thực hiện được biểu diễn cho mỗi một lệnh của chuỗi lệnh trong bộ nhớ. Thứ tự mà chúng xuất hiện trong bộ nhớ xác định thứ tự trong đó chúng được thực hiện.

Lệnh điều kiện (conditional statements)

Lệnh điều kiện là một lệnh biểu thị sự lựa chọn của hai hoặc nhiều lệnh. Việc lưạ chọn được điều khiển bằng cách kiểm tra một số điều kiện thường được viết trong dạng biểu thức của các phép toán quan hệ và logic. Các lệnh điều kiện phổ biến là lệnh IF và lệnh CASE.

Lệnh IF được cụ thể hóa thành các dạng IF một nhánh, IF hai nhánh và IF đa nhánh.

Chọn thực hiện một lệnh được biểu thị là IF một nhánh: IF<điều kiện>THEN<Lệnh>ENDIF

Chọn một trong hai dùng IF hai nhánh: IF<điều kiện>THEN<Lệnh1>ELSE<Lệnh2>ENDIF

Chọn một trong nhiều dùng các IF nối tiếp nhau hoặc dùng IF đa nhánh:

IF<điều kiện1>THEN<Lệnh1>

ELSIF<điều kiện2>THEN<Lệnh2>

.

.

.

ELSIF<điều kiệnN>THEN<LệnhN>

ELSE<LệnhN+1>ENDIF

Lệnh CASE

Ðiều kiện trong lệnh If đa nhánh thường phải lặp lại việc kiểm tra giá trị của một biến, ví dụ:

IF TAG = 0 THEN

<Lệnh 0>

ELSIF TAG = 1 THEN

<Lệnh 1>

ELSIF TAG = 2 THEN

<Lệnh 2>

ELSE

<Lệnh 3>

ENDIF

Cấu trúc phổ biến này được biểu diễn một cách súc tích hơn bằng lệnh CASE

CASE TAG OF

0:<Lệnh 0>

1:<Lệnh 1>

2:<Lệnh 2>

OTHERS:<Lệnh3>

ENDCASE

Cài đặt lệnh điều kiện

Lệnh IF được cài đặt bằng cách dùng lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy có điều kiện hoặc không có điều kiện trong phần cứng. Kết quả tương tự như đã mô tả trong phần 7.3.2.

Lệnh lặp (interation statements)

Lặp lại đơn, kiểu đơn giản nhất của lệnh lặp xác định phần thân (của lệnh) được thực hiện một số cố định lần. Lệnh PERFORM của COBOL là một điển hình: PERFORM<thân>k TIMES

Lặp lại khi điều kiện đúng: WHILE<test>DO<thân>

Lặp lại trong khi tăng một sự đếm: FOR i:=1 STEP 2 UNTIL 30 DO<thân>

Lặp không xác định, trong đó điều kiện để thoát khỏi vòng lặp không đặt tại đầu vòng, như trong Ada:

LOOP

.......

EXIT WHEN<điều kiện>

........

END LOOP;

Hoặc trong Pascal sử dụng vòng lặp WHILE với điều kiện luôn luôn đúng: WHILE true DO BEGIN .... END;

Cài đặt các lệnh lặp dùng các chỉ thị rẽ nhánh/ nhảy của phần cứng.

Sự ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

Một số khái niệm

Trong quá trình thực hiện chương trình thường xẩy ra một số sự kiện đặc biệt hoặc các lỗi như sự tràn số, truy xuất đến chỉ số mảng nằm ngoài tập chỉ số, thực hiện lệnh đọc một phần tử cuối tập tin... Các sự kiện đó được gọi là ngoại lệ (exception). Thay vì tiếp tục thực hiện chương trình bình thường, một chương trình con sẽ được gọi để thực hiện một vài xử lý đặc biệt nào đó gọi là xử lý ngoại lệ. Hành động chú ý đến ngoại lệ, ngắt sự thực hiện chương trình và chuyển điều khiển đến xử lý ngoại lệ được gọi là đề xuất ngoại lệ (raising the exception)

Xử lý ngoại lệ

Thông thường các ngoại lệ đã được định nghĩa trước bởi ngôn ngữ, chẳng hạn như ZERO_DIVIDE chỉ sự kiện chia cho một số không, END_OF_FILE: hết tập tin , OVERFLOW: tràn số, hay tràn stack ... Xử lý ngoại lệ là một hành vi xử lý tương ứng khi một ngoại lệ có thể diễn ra. Ví dụ

Questions & Answers

are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Ngôn ngữ lập trình. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10783/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ngôn ngữ lập trình' conversation and receive update notifications?

Ask