<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 4

Uitdrukking en kommunikasie

Module 10

Visuele kuns

Visuele kuns

Aktiwiteit 1

Om kontoere te teken (individueel) [lu 4.7]

Blinde Kontoerteken

In hierdie oefening gaan ons net met lyne teken. Onthou: daar is baie verskillende soorte lyne! Kyk na die voorbeelde hieronder en kyk hoeveel verskillende soorte lyne jy kan opnoem:

Wanneer jy teken, mag jy nie die potlood se punt van die papier af lig nie! Die lyn moet dus aaneenlopend wees. Jy mag ook nie na jou tekening kyk terwyl jy teken nie. Jy moet heeltyd jou oë op die voorwerp wat jy teken, hou en eers na die tekening kyk wanneer jy klaar geteken het. Probeer om nie net die buitelyne nie, maar al die randjies van die voorwerp se vorms te teken.

 Gebruik ‘n potlood om eers ‘n organiese voorwerp, soos byvoorbeeld ‘n vrug, groente, ‘n blaar, ‘n takkie, ‘n klip, ensovoorts, te teken.

 Vervolgens moet jy ‘n mensgemaakte voorwerp, soos byvoorbeeld ‘n horlosie, ‘n kledingstuk, ‘n skoen, ‘n bottel, ensovoorts, teken.

Onthou dat die tekening gemaak word om die voorwerp se lyne te soek en nie om ‘n ‘mooi’ tekening te maak nie!

Gewysigde Kontoerteken

Vir hierdie oefening gaan jy dieselfde twee voorwerpe, wat jy in die vorige oefening gebruik het, teken. Daar is egter ‘n paar verskille: nou gebruik ons ‘n pen om mee te teken en jy mag na jou tekening kyk terwyl jy teken. Die pen mag egter nog steeds nie die papier waarop jy teken, verlaat nie.

Aktiwiteit 2

Om ‘n patroon te skep (individueel) [lu 4.7]

Neem die twee tekeninge wat jy in die vorige oefening gemaak het en herhaal hulle op enige wyse, in enige volgorde sodat jy ‘n patroon kry.

Voorbeeld 1
Voorbeeld 2:
Voorbeeld 3:

Gebruik nou pastelle of waskryte, met ander woorde kleur, om jou patroon mee te versier.

Aktiwiteit 3

Om vingerpoppe te maak (individueel) [lu 4.6]

Die vingerpoppe wat julle gedurende hierdie aktiwiteit maak, kan vir die drama-oefening gebruik word.

Stap 1:

Teken eers op ‘n stuk papier die gesig van die mens of die kop van die dier wat jy in die drama-oefening wil gebruik. Voeg nou kleur by met pastelle of waskryte. Skeur of knip die gesig of kop uit.

Stap 2:

Plak nou die gesig of kop op ‘n leë toiletrolletjie.

Stap 3

Gee nou vir die karakter hare. Gebruik wol of stukkies geskeurde papier.

Stap 4:

Jy kan ook arms en/of bene uitknip of –skeur om by te las by jou karakter.

Stap 5:

Laastens kan jy stukkies afvalmateriaal gebruik om vir die pop klere te gee. Die materiaal kan sommer op die toiletrolletjie vasgeplak word.

Assessering

LEERUITKOMS 4: UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE Die leerder is in staat om te analiseer en ‘n verskeidenheid vorme van kommunikasie en uitdrukking in Kuns en Kultuur te gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.6 maskers, kunsvlytartikels, gebruiksartikels, kostuums, collages of poppe vir poppespel kan maak vir die gebruik in ‘n aanbieding;

4.7 op tegnologie en die natuur in die omgewing steun vir die stimulasie en kommunikasie van visuele idees.

Questions & Answers

explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11088/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask