<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 7

Skepping, interpretasie en aanbieding

Module 16

Om verskillende tromtegnieke en perkussie-patrone te kombineer

Musiek

Aktiwiteit 1:

Om verskillende tromtegnieke en perkussie-patrone te kombineer

[lu 1.6]

 • Wat ‘n mondvol! Om hierdie opdrag beter te verstaan, gaan ons die aktiwiteit as volg onderverdeel:
 1. Tromtegnieke
 2. Ritmiese patrone:
  1. liggaamsperkussie
  2. trom

3. Ritmiese frases en sinne

1. TROMTEGNIEKE

Jy het reeds in Graad 6 kennis gemaak met enkele tromtegnieke gerig op die jembe – ons gaan dit hersien en daarop uitbrei. Uitspraak: djêm-bê

V oorbereiding

 • Eksperimenteer met die vashou van die trom: sittend of staande; tussen die knieë (verkieslik), onder die arm, ens. Die onderste gedeelte van die trom staan eenkant opgelig, anders word die klank gedemp. Die gemaklikste is wanneer die trom in ‘n sittende posisie gespeel word.
 • Verskillende klanke kan verkry word deur die tromvel op verskillende maniere aan te raak of te “slaan”. Eksperimenteer nou met verskillende houe en klanke.
 • Let daarop dat jy jou polsgewrigte gebruik en nie jou hele arm nie!
 • Skryf jou bevindings neer deur die volgende vrae te beantwoord:
 • Watter gedeeltes van die hand kan jy gebruik vir houe op die tromvel?
 • Vergelyk die klank wanneer die hand gerond is en wanneer die hand plat is.
 • Waar op die tromvel sal jy die hoogste klank verkry?
 • Waar op die tromvel sal jy die laagste klank verkry?
 • Beskryf die klank as jou hand onmiddellik terugbons. Watter term word hiervoor gebruik?
 • Beskryf die klank as jou hand op die tromvel bly. Watter term word hiervoor gebruik?
 • Hoe vinniger die hand die tromvel tref hoe harder / sagter sal die klank wees. Kies die regte term.
 • Watter hand sal die skerpste en hardste klank genereer?
 • Dink jy tromspelers beperk hulle tot die tromvel?

D rie H andtegnieke

 • Die tegnieke wat hier behandel word is, veral gerig op die djembe, maar kan op ander handtromme (Bv. doumbek, konga) toegepas word.
 • In Wes-Afrika (waar handtromme soos bv. die djembe sy oorsprong het) gebruik die verskillende streke verskillende terminologieë en uitsprake vir die onderskeie houe. Die terme bass , tone en slap word internasionaal gebruik en daarom sal ons daarby volstaan.
 • Die opvoeder sal hierdie drie handtegnieke aan julle verduidelik en demonstreer. Jy het dit tien teen een self ontdek terwyl jy eksperimenteer het met die klank en houe!

Oefen die drie tegnieke en voltooi die onderstaande t.o.v. van hierdie tegnieke:

Beskrywing van hou op trom:

Toonhoogte:

Beskrywing van hou op trom:

Toonhoogte:

Beskrywing van hou op trom:

Toonhoogte:

Aangesien almal se fisiese bou verskil, moet jy self besluit wanneer ‘n hou goed klink en voel. Jy moet jouself afvra waarom ‘n spesifieke hou beter geklink het en wat jy gedoen het om dit beter te laat klink?

 1. RITMIESE PATRONE

a) Ritmiese patrone: liggaamsperkussie

Die opvoeder gaan sekere patrone aan jou voorklap en jy moet dit naboots.

Let op hoe die patroon verander as daar stiltes ingevoeg word!

Hier volg ‘n grafiese voorstelling van sommige van die patrone:

TELLINGS
1 2 3 4
1 X X X X 2 X 3 X X 4 X X 5 X X X 6 X X X 7 X X

Questions & Answers

how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask