<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ví dụ 1:

Dim myString As String, Position As Integer

myString = "The *rain in Spain mainly..."

Position = Instr(myString,"*") ' Position sẽ là 5

Nếu trong myString không có dấu "*" thì Position sẽ bằng 0

Ví dụ 2:

Dim KeyValuePair As String, Key As String

Dim Value As String

KeyValuePair = "BeatlesSong=Yesterday"

Pos = Instr(KeyValuePair, "=")

Key = Left(KeyValuePair, Pos-1)

Value = Mid(KeyValuePair, Pos+1)

  • Replace: tìm và thay thế chuỗi.

Cú pháp:

Replace(Expression, find, replace[, start[, count[, compare]]])

Trong đó:

- Expression:Biểu thức chuỗi chứa chuỗi cần thay thế.

- find:Chuỗi cần tìm.

- replace: Chuỗi thay thế chuỗi tìm được.

- start:Tương tự như hàm InStr.

- count: Xác định số lần thay thế. Mặc định là 1.

- compare: Tương tự như hàm InStr.

  • LTrim (RTrim): cắt tất cả các khoảng trắng bên trái (bên phải của chuỗi)

Cú pháp:LTrim(string)

RTrim(string)

  • UCase: đổi chuỗi sang chuỗi gồm các ký tự là chữ hoa.

Cú pháp:UCase(string)

  • Asc: cho mã Ascii của một ký tự.
  • Chr: trả về ký tự ứng với mã Ascii được chỉ định.

Dim ASCIINumberA As Integer, CharB As String * 1

Dim StrFive As String * 1

ASCIINumberA = Asc("A") ' ASCIINumberA bây giờ bằng 65

CharB = Chr(66)

StrFive = Chr(Asc("0") + 5) ' ta có digit "5"

  • InstrRev: tương tự như InStr nhưng việc tìm kiếm được tiến hành từ phải sang.
  • Val: Hàm đổi chuỗi sang số.
  • Str: Hàm đổi số sang chuỗi.

Kiểu ngày tháng (date)

- Là kiểu mà các biến của nó chứa giá trị ngày tháng.

- Để cho VB biết dữ liệu là kiểu Date ta cần đặt giữa hai dấu # (hoặc cặp “”).

Ví dụ:

Dim D As Date

D = #01/02/98# ‘ Hay “01/02/98”

Hình IV.1 Hộp thoại xác lập kiểu ngàyNếu hiểu theo kiểu người Mỹ, đây là ngày 2 tháng giêng năm 1998, còn nếu theo kiểu Anh thì đây là ngày 1 tháng hai năm 1998. Tuy nhiên, định dạng ngày tháng hiển thị phụ thuộc vào quy định của Windows.

- Hộp thoại hình IV.1 hiển thị khi ta chọn Regional Setting trong cửa sổ Control Panel của Windows, nó cho phép quy định kiểu ngày tháng tùy thuộc cách mà người dùng quy định. VB xử lý ngày tháng theo kiểu Mỹ, nhưng nếu máy hiển thị theo kiểu Anh thì nó vẫn hiển thị theo kiểu Anh.

- Hàm Now: trả về ngày giờ hiện tại.

Ví dụ: Dùng hàm Now&Format:

MsgBox "NOW IS "&Format (Now, "ddd dd-mmm-yyyy hh:nn:ss")

' sẽ hiển thị

NOW IS Tue 05-Oct-2004 16:15:53

Các loại số

  • Để chuyển đổi một chuỗi ra số ta có các hàm Val, CInt, CSng. Ngược lại để chuyển đổi từ số sang chuỗi ta dùng CStr, Str.

Ví dụ:

Dollars = "500"

ExchangeRatePerDollar = "7000"

tempValue= Val(Dollars) * Val(ExchangeRatePerDollar)

VNDong = CStr(tempValue)

MsgBox "Amount in VN Dong is "&VNDong

Ví dụ:

Dollars = "500.0" ExchangeRatePerDollar = "7000.0"'Dùng hàm CSng để đổi chuỗi ra SingletempValue = CSng(Dollars) * CSng(ExchangeRatePerDollar)'Dùng hàm Format để có các dấu phẩy ở ngàn và triệu

‘ và phải có 2 chữ số sau dấu chấm thập phân.VNDong = Format (tempValue, "#,###,###.00")MsgBox "Amount in VN Dong is "&VNDong

  • Round: bỏ bớt một số chữ số sau dấu chấm thập phân

Ví dụ:

Round ( 12.3456789, 4 )

chỉ giữ lại 4 con số sau dấu chấm thập phân và cho ta 12.3457

Kiểu object

Biến kiểu Object chứa một địa chỉ 4 Byte trỏ đến đối tượng trong ứng dụng hiện hành hoặc các ứng dụng khác. Dùng lệnh Set để chỉ ra đối tượng cụ thể.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình visual basic. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10777/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình visual basic' conversation and receive update notifications?

Ask