<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ví dụ 1:

Dim myString As String, Position As Integer

myString = "The *rain in Spain mainly..."

Position = Instr(myString,"*") ' Position sẽ là 5

Nếu trong myString không có dấu "*" thì Position sẽ bằng 0

Ví dụ 2:

Dim KeyValuePair As String, Key As String

Dim Value As String

KeyValuePair = "BeatlesSong=Yesterday"

Pos = Instr(KeyValuePair, "=")

Key = Left(KeyValuePair, Pos-1)

Value = Mid(KeyValuePair, Pos+1)

  • Replace: tìm và thay thế chuỗi.

Cú pháp:

Replace(Expression, find, replace[, start[, count[, compare]]])

Trong đó:

- Expression:Biểu thức chuỗi chứa chuỗi cần thay thế.

- find:Chuỗi cần tìm.

- replace: Chuỗi thay thế chuỗi tìm được.

- start:Tương tự như hàm InStr.

- count: Xác định số lần thay thế. Mặc định là 1.

- compare: Tương tự như hàm InStr.

  • LTrim (RTrim): cắt tất cả các khoảng trắng bên trái (bên phải của chuỗi)

Cú pháp:LTrim(string)

RTrim(string)

  • UCase: đổi chuỗi sang chuỗi gồm các ký tự là chữ hoa.

Cú pháp:UCase(string)

  • Asc: cho mã Ascii của một ký tự.
  • Chr: trả về ký tự ứng với mã Ascii được chỉ định.

Dim ASCIINumberA As Integer, CharB As String * 1

Dim StrFive As String * 1

ASCIINumberA = Asc("A") ' ASCIINumberA bây giờ bằng 65

CharB = Chr(66)

StrFive = Chr(Asc("0") + 5) ' ta có digit "5"

  • InstrRev: tương tự như InStr nhưng việc tìm kiếm được tiến hành từ phải sang.
  • Val: Hàm đổi chuỗi sang số.
  • Str: Hàm đổi số sang chuỗi.

Kiểu ngày tháng (date)

- Là kiểu mà các biến của nó chứa giá trị ngày tháng.

- Để cho VB biết dữ liệu là kiểu Date ta cần đặt giữa hai dấu # (hoặc cặp “”).

Ví dụ:

Dim D As Date

D = #01/02/98# ‘ Hay “01/02/98”

Hình IV.1 Hộp thoại xác lập kiểu ngàyNếu hiểu theo kiểu người Mỹ, đây là ngày 2 tháng giêng năm 1998, còn nếu theo kiểu Anh thì đây là ngày 1 tháng hai năm 1998. Tuy nhiên, định dạng ngày tháng hiển thị phụ thuộc vào quy định của Windows.

- Hộp thoại hình IV.1 hiển thị khi ta chọn Regional Setting trong cửa sổ Control Panel của Windows, nó cho phép quy định kiểu ngày tháng tùy thuộc cách mà người dùng quy định. VB xử lý ngày tháng theo kiểu Mỹ, nhưng nếu máy hiển thị theo kiểu Anh thì nó vẫn hiển thị theo kiểu Anh.

- Hàm Now: trả về ngày giờ hiện tại.

Ví dụ: Dùng hàm Now&Format:

MsgBox "NOW IS "&Format (Now, "ddd dd-mmm-yyyy hh:nn:ss")

' sẽ hiển thị

NOW IS Tue 05-Oct-2004 16:15:53

Các loại số

  • Để chuyển đổi một chuỗi ra số ta có các hàm Val, CInt, CSng. Ngược lại để chuyển đổi từ số sang chuỗi ta dùng CStr, Str.

Ví dụ:

Dollars = "500"

ExchangeRatePerDollar = "7000"

tempValue= Val(Dollars) * Val(ExchangeRatePerDollar)

VNDong = CStr(tempValue)

MsgBox "Amount in VN Dong is "&VNDong

Ví dụ:

Dollars = "500.0" ExchangeRatePerDollar = "7000.0"'Dùng hàm CSng để đổi chuỗi ra SingletempValue = CSng(Dollars) * CSng(ExchangeRatePerDollar)'Dùng hàm Format để có các dấu phẩy ở ngàn và triệu

‘ và phải có 2 chữ số sau dấu chấm thập phân.VNDong = Format (tempValue, "#,###,###.00")MsgBox "Amount in VN Dong is "&VNDong

  • Round: bỏ bớt một số chữ số sau dấu chấm thập phân

Ví dụ:

Round ( 12.3456789, 4 )

chỉ giữ lại 4 con số sau dấu chấm thập phân và cho ta 12.3457

Kiểu object

Biến kiểu Object chứa một địa chỉ 4 Byte trỏ đến đối tượng trong ứng dụng hiện hành hoặc các ứng dụng khác. Dùng lệnh Set để chỉ ra đối tượng cụ thể.

Questions & Answers

Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
hi
Loga
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình visual basic. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10777/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình visual basic' conversation and receive update notifications?

Ask