<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Dim ObjDb As Object

Set ObjDb = OpenDatabase("d:\tqdinh\thu.mdb")

Khi khai báo biến đối tượng, ta nên chỉ ra tên lớp tường minh, chẳng hạn như TextBox thay vì Control, ứng dụng của ta sẽ chạy nhanh hơn.

Ta có thể xem danh sách các lớp có sẵn trong cửa sổ Object Browser.

Kiểu variant

Biến kiểu Variant có thể chứa mọi kiểu dữ liệu kể cả kiểu mảng, kiểu do người dùng định nghĩa nhưng ngoại trừ kiểu chuỗi có độ dài cố định .

Biến kiểu Variant có thể nhận các giá trị đặc biệt như Empty, Nothing, Error, Null. Ta có thể xác định kiểu dữ liệu của biến Variant bằng các sử dụng hàm VarType hoặc hàm TypeName.

Hàm VarType dùng để kiểm tra kiểu dữ liệu

Hằng Giá trị Diễn giải
vbEmpty 0 Không chứa gì cả
vbNull 1 Dữ liệu không hợp lệ
vbInteger 2 Dữ liệu kiểu Integer chuẩn
vbLong 3 Dữ liệu kiểu Long Integer
vbSingle 4 Dữ liệu kiểu dấu chấm động Single
vbDouble 5 Dữ liệu kiểu dấu chấm động Double
vbCurrency 6 Kiểu Currency
vbDate 7 Kiểu Date
vbString 8 Kiểu String
vbObject 9 Kiểu Object
vbError 10 Có một đối tượng lỗi
vbBoolean 11 Kiểu giá trị Boolean chuẩn
vbVariant 12 Kiểu Variant
vbDataObject 13 Kiểu DAO chuẩn (data access object)
vbDecimal 14 Giá trị thuộc hệ thập phân
vbByte 17 Kiểu Byte
vbUserDefinedType 36 Kiểu do người dùng định nghĩa
vbArray 8192 Kiểu mảng

Một số chú ý khi dùng biến kiểu Variant:

- Nếu muốn thi hành các hàm toán học, Variant phải chứa giá trị kiểu số.

- Nếu muốn nối chuỗi, dùng toán tử&thay vì toán tử +.

Giá trị Empty:

- Đây là giá trị đặc biệt xuất hiện khi một biến chưa được gán trị. Ta dùng hàm IsEmpty để kiểm tra giá trị Empty.

- Giá trị Empty biến mất khi có một giá trị bất kỳ được gán cho biến Variant, để trở về giá trị Empty, ta gán từ khoá Empty cho biến Variant.

Giá trị Null: Biến Variant chứa giá trị Null trong trường hợp những ứng dụng cơ sở dữ liệu thể hiện không có dữ liệu hoặc dữ liệu không xác định.

Giá trị Error: Trong một biến kiểu Variant, Error là một giá trị đặc biệt cho biết đã có một lỗi đã xảy ra bên trong thủ tục.

Ví dụ:

Private Sub cmdShowDataTypes_Click()

Dim sMess As String

Dim vVariant As Variant

vVariant = "Xin chao" 'String

sMess = VarType(vVariant)&vbCrLf ' xuống dòng&về đầu dòng

vVariant = 25 ' Integer

sMess = sMess&VarType(vVariant)&vbCrLf

vVariant = True ' Boolean

sMess = sMess&VarType(vVariant)&vbCrLf

'Date

vVariant = #1/1/2001# 'trong cặp dấu #

sMess = sMess&VarType(vVariant)

MsgBox sMess

End Sub

Khi chạy chương trình kết quả là:

Kiểu mảng

Khái niệm

- Mảng là tập hợp các phần tử có cùng một kiểu.

- Dùng mảng sẽ làm cho chương trình đơn giản và gọn hơn vì ta có thể sử dụng vòng lặp. Mảng sẽ có biên trên và biên dưới, trong đó các thành phần của mảng là liên tiếp trong khoảng giữa hai biên này.

- Có hai loại biến mảng: mảng có chiều dài cố định và mảng có chiều dài thay đổi lúc thi hành.

Khai báo

  • Mảng có chiều dài cố định:

Dim<Tên biến mảng>(<Kích thước>) [As<Kiểu>]

Lúc này phần tử đầu tiên có chỉ số là 0&phần tử cuối cùng có chỉ số là<Kích thước>.

Dim<Tên biến mảng>(<Chỉ số đầu>To<Chỉ số cuối>) [As<Kiểu>]

Ví dụ:

' Khai báo một biến mảng 15 phần tử kiểu Integer

Dim Counters(14)As Integer

' Khai báo một biến mảng 21 phần tử kiểu Double

Questions & Answers

how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình visual basic. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10777/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình visual basic' conversation and receive update notifications?

Ask