<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Dim ObjDb As Object

Set ObjDb = OpenDatabase("d:\tqdinh\thu.mdb")

Khi khai báo biến đối tượng, ta nên chỉ ra tên lớp tường minh, chẳng hạn như TextBox thay vì Control, ứng dụng của ta sẽ chạy nhanh hơn.

Ta có thể xem danh sách các lớp có sẵn trong cửa sổ Object Browser.

Kiểu variant

Biến kiểu Variant có thể chứa mọi kiểu dữ liệu kể cả kiểu mảng, kiểu do người dùng định nghĩa nhưng ngoại trừ kiểu chuỗi có độ dài cố định .

Biến kiểu Variant có thể nhận các giá trị đặc biệt như Empty, Nothing, Error, Null. Ta có thể xác định kiểu dữ liệu của biến Variant bằng các sử dụng hàm VarType hoặc hàm TypeName.

Hàm VarType dùng để kiểm tra kiểu dữ liệu

Hằng Giá trị Diễn giải
vbEmpty 0 Không chứa gì cả
vbNull 1 Dữ liệu không hợp lệ
vbInteger 2 Dữ liệu kiểu Integer chuẩn
vbLong 3 Dữ liệu kiểu Long Integer
vbSingle 4 Dữ liệu kiểu dấu chấm động Single
vbDouble 5 Dữ liệu kiểu dấu chấm động Double
vbCurrency 6 Kiểu Currency
vbDate 7 Kiểu Date
vbString 8 Kiểu String
vbObject 9 Kiểu Object
vbError 10 Có một đối tượng lỗi
vbBoolean 11 Kiểu giá trị Boolean chuẩn
vbVariant 12 Kiểu Variant
vbDataObject 13 Kiểu DAO chuẩn (data access object)
vbDecimal 14 Giá trị thuộc hệ thập phân
vbByte 17 Kiểu Byte
vbUserDefinedType 36 Kiểu do người dùng định nghĩa
vbArray 8192 Kiểu mảng

Một số chú ý khi dùng biến kiểu Variant:

- Nếu muốn thi hành các hàm toán học, Variant phải chứa giá trị kiểu số.

- Nếu muốn nối chuỗi, dùng toán tử&thay vì toán tử +.

Giá trị Empty:

- Đây là giá trị đặc biệt xuất hiện khi một biến chưa được gán trị. Ta dùng hàm IsEmpty để kiểm tra giá trị Empty.

- Giá trị Empty biến mất khi có một giá trị bất kỳ được gán cho biến Variant, để trở về giá trị Empty, ta gán từ khoá Empty cho biến Variant.

Giá trị Null: Biến Variant chứa giá trị Null trong trường hợp những ứng dụng cơ sở dữ liệu thể hiện không có dữ liệu hoặc dữ liệu không xác định.

Giá trị Error: Trong một biến kiểu Variant, Error là một giá trị đặc biệt cho biết đã có một lỗi đã xảy ra bên trong thủ tục.

Ví dụ:

Private Sub cmdShowDataTypes_Click()

Dim sMess As String

Dim vVariant As Variant

vVariant = "Xin chao" 'String

sMess = VarType(vVariant)&vbCrLf ' xuống dòng&về đầu dòng

vVariant = 25 ' Integer

sMess = sMess&VarType(vVariant)&vbCrLf

vVariant = True ' Boolean

sMess = sMess&VarType(vVariant)&vbCrLf

'Date

vVariant = #1/1/2001# 'trong cặp dấu #

sMess = sMess&VarType(vVariant)

MsgBox sMess

End Sub

Khi chạy chương trình kết quả là:

Kiểu mảng

Khái niệm

- Mảng là tập hợp các phần tử có cùng một kiểu.

- Dùng mảng sẽ làm cho chương trình đơn giản và gọn hơn vì ta có thể sử dụng vòng lặp. Mảng sẽ có biên trên và biên dưới, trong đó các thành phần của mảng là liên tiếp trong khoảng giữa hai biên này.

- Có hai loại biến mảng: mảng có chiều dài cố định và mảng có chiều dài thay đổi lúc thi hành.

Khai báo

  • Mảng có chiều dài cố định:

Dim<Tên biến mảng>(<Kích thước>) [As<Kiểu>]

Lúc này phần tử đầu tiên có chỉ số là 0&phần tử cuối cùng có chỉ số là<Kích thước>.

Dim<Tên biến mảng>(<Chỉ số đầu>To<Chỉ số cuối>) [As<Kiểu>]

Ví dụ:

' Khai báo một biến mảng 15 phần tử kiểu Integer

Dim Counters(14)As Integer

' Khai báo một biến mảng 21 phần tử kiểu Double

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình visual basic. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10777/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình visual basic' conversation and receive update notifications?

Ask