<< Chapter < Page
  Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật     Page 2 / 3
Chapter >> Page >

Đặc điểm

Tiến hành theo định kỳ qui định đối với từng loại xe hoặc khi có ít nhất 3 tổng thành chính trong đó có động cơ phải đưa vào sửa chữa lớn.

Bảng 5.1 Định ngạch sửa chữa một số loại xe (1000km)

Mác xe Toàn bộ xe Động cơ Cầu trước Cầu sau Cơ cấu lái
AZ 24 300 200 300 300 300
PAZ- 672 320 180 180 180 180
AZ 53A 250 250 250 250 250
ZIL 130 300 250 300 300 300
Maz 500A 250 250 250 250 250
KaMaz5320 300 300 300 300 300

Công việc sửa chữa lớn thực hiện trong các nhà máy đại tu. Tùy theo phương pháp sửa chữa mà công việc sửa chữa theo một qui định nhất định.

Khái niệm về công tác sửa chữa lớn

- Qui trình công nghệ sửa chữa: là một loạt các công việc khác nhau được tổ chức theo một thứ tự nhất định kể từ khi xe vào xưởng đến khi xuất xưởng.

Đối với từng loại cụm máy riêng có qui trình công nghệ riêng, phụ thuộc phương pháp sửa chữa chúng và đặc điểm kết cấu. Cũng có trường hợp cùng một cụm trên một xe có các qui trình sửa chữa khác nhau. Công việc sửa chữa được cụ thể hóa thành các qui trình (qui trình tháo lắp, tẩy rửa...)

- Các phương thức tổ chức sửa chữa:

+ Sửa chữa theo vị trí cố định.

+ Sửa chữa theo dây chuyền.

- Cách tổ chức lao động trong sửa chữa: tùy theo qui mô của cơ sở sửa chữa:

+ Sửa chữa tổng hợp.

+ Sửa chữa chuyên môn hóa.

Các phương pháp sửa chữa

A. sửa chữa riêng xe

Định nghĩa: là phương pháp sửa chữa mà chi tiết của xe nào sau khi sửa chữa thì hoàn toàn lắp vào xe đó.

Đặc điểm: có tính chất tự phát trong điều kiện chủng loại xe nhiều, nhưng số lượng mỗi loại ít. Các đơn vị quản lý xe có thể tự đứng ra sửa chữa riêng xe cho mình.

Là phương pháp lạc hậu vì không cho phép thay chi tiết nên thời gian sửa chữa xe hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian sửa chữa các chi tiết trong cụm và các cụm trong xe, thời gian xe nằm chờ lâu.

Số chi tiết phục hồi sửa chữa sẽ rất nhiều gây phức tạp cho quản lý, kế hoạch hóa sửa chữa. Không thể áp dụng chuyên môn hóa sửa chữa và hiện đại hóa thiết bị. Năng suất lao động thấp, chất lượng sửa chữa không cao.

Thích hợp với phương thức tổ chức sửa chữa theo vị trí cố định với tổ chức lao động theo kiểu sửa chữa tổng hợp (một nhóm công nhân phụ trách sửa chữa)

Điều kiện áp dụng:

- Chủng loại xe nhiều, số lượng từng loại ít.

- Quản lý xe phân tán không hợp lý.

- Khi chưa có hệ thống sửa chữa trên qui mô lớn để sửa chữa toàn bộ xe hỏng hàng năm.

- Chế độ quản lý, đăng ký xe còn khắt khe.

B). phương pháp sửa chữa đổi lẫn

Là phương pháp mà các cụm, các chi tiết của xe cùng loại có thể đổi lẫn cho nhau.

Điều kiện đổi lẫn:

- Đổi lẫn các chi tiết hay cụm cùng cốt sửa chữa.

- Không đổi lẫn các chi tiết trong cặp chế tạo đồng bộ như:

+ Trục khuỷu - bánh đà.

+ Thân máy - nắp máy.

+ Nắp hộp số - vỏ hộp số.

+ Vỏ cầu - vỏ hộp vi sai.

+ Nắp đầu to - thân thanh truyền.

Không cho phép đổi lẫn các chi tiết cơ bản như thân máy, vỏ hộp số, vỏ cầu, khung xe.

Hai hình thức đổi lẫn:

- Đổi lẫn cụm: các cụm cùng loại (cùng cốt sửa chữa) có thể đổi lẫn nhau.

- Đổi lẫn chi tiết, các chi tiết trong cụm (cùng cốt sửa chữa) có thể đổi lẫn nhau.

Thực tế thường phối hợp đổi lẫn chi tiết với cụm.

Đặc điểm: là phương pháp tiên tiến.

Questions & Answers

current economic plans (MDGS) needs
Ajijola Reply
I don't know what is happening
surajkumar
What is economic
Joeali Reply
What is the importance of study economics
Wilma
Economic is the study of how humans make decisions in face of sacristy
Wilma
economics is the study of how humans makes decision in the face of scarcity
Kpienta
economics is the study of human behaviour when faced with difficult situation example when goods and services are scarcity.
Sydney
what is Economic
Dauda Reply
what is 4ps of economic?
thomas Reply
production place Price product
Benedict
Criticism of elasticity
Siddikur Reply
what is unemployment
Gyamfi Reply
ohk thanks
Gyamfi
why is unemployment rapid in the country
Gyamfi
I need more explanation
Odo
what is unemployment
Munanag Reply
not working
Bethel
some one who is willing qualified to work but can't find job
jackie
Bethel...explain? please
Abubakar
some one who is willing to work but can't find job
Hawa
Yes true
Brian
which one please
Hawa
unemployment refers to the ability for someone who is capable and willing to work but could not find a job..
Mnoko
some one who not able to find a job
Dennis
please what is the secret of learning?
thomas
What is stock market?
JOHN Reply
explain the various types of cost curve
Ruth Reply
Short-run average fixed cost (SRAFC) Short-run average total cost (SRAC or SRATC) Short-run average variable cost (AVC or SRAVC) Short-run fixed cost (FC or SRFC) Short-run marginal cost (SRMC) Short-run total cost (SRTC)
Romy
what's economic development and growth
Popoola Reply
what do you understand by Ceteris Paribus?
Gabriel Reply
the external factor will remained constant, except the price
Hasib
everything being equal
Chenwi
explain the uses of microeconomics
Nikita Reply
uses of microeconomics
Nikita
Adam Smith's definition of economics
Sylvia Reply
what is economic deficit
Amjad
this is a situation whereby a nation's outcome or available resources are not enough to the people thereby causing scarcity
Ariel
prices of Quality demanded is equal to Quality supplied
NABUBOLO Reply
it's quantity demand and quantity supplied that's called equilibrium
Romy
no
NABUBOLO
they deal With prices
NABUBOLO
define the elasticity
NABUBOLO
explain different types of elasticity
NABUBOLO
oops 😬 you are right you talk about quality I tell about quantity
Romy
elasticity is the measurement of the percentage change of one economic variable in response to a change in another
Romy
Cross Elasticity of Demand (XED) Income Elasticity of Demand (YED) Price Elasticity of Supply (PES)
Romy
anything else?
Romy
I need to know everything about theory of consumer behavior
Grace
Romy, what is microeconomic?
thomas
What is Economic please
Dauda
Thomas, microeconomics is the study of how consumers, workers, and firms interact to generate outcomes in specific markets
Kieran
Dauda, economics is the study of people and choices. it is on one side the study of wealth and on the more important side, a part of the study if man
Kieran
How does one analyze a market where both demand and supply shift?
Gabriel Reply
That's equilibrium market
Ramon
but an equlibrum can appear twice on the same market... both in Movement along the Demand/supply curve of shift in the Curve
Gabriel
I Mean on the same curve..
Gabriel
how can consumer surplus be calculated
Franklyn
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10810/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô' conversation and receive update notifications?

Ask