<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tổng quan

Mục tiêu

Sau khi học xong chương này, sinh viên cần phải nắm:

 • Khái niệm về điều khiển tuần tự.
 • Các thứ tự thực hiện chương trình trong biểu thức, trong câu lệnh..
 • Khái niệm về ngoại lệ, xử lý ngoại lệ.

Nội dung cốt lõi

 • Điều khiển tuần tự trong biểu thức.
 • Điều khiển tuần tự trong câu lệnh.
 • Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ.

Kiến thức cơ bản cần thiết

Kiến thức về cấu trúc dữ liệu và kĩ năng lập trình căn bản

Khái niệm ðiều khiển tuần tự

Ðiều khiển tuần tự là tập hợp quy tắc xác định thứ tự thực hiện trong chương trình.

Xét về mặt cấu trúc thì có ba loại điều khiển:

 • Ðiều khiển trong biểu thức.
 • Ðiều khiển giữa các lệnh.
 • Ðiều khiển giữa các chương trình con.

Xét về mặt thiết kế ngôn ngữ thì có hai loại điều khiển là:

 • Ðiều khiển ẩn được thiết kế trong ngôn ngữ chẳng hạn quy tắc ưu tiên của các toán tử trong biểu thức.
 • Ðiều khiển tường minh do người lập trình viết trong chương trình chẳng hạn sử dụng các câu lệnh điều khiển như rẽ nhánh, lặp lại ...

Ðiều khiển tuần tự trong biểu thức

Ðặt vấn đề

Xét công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Công thức đơn giản này bao gồm ít nhất 15 phép toán khác nhau. Mã hoá trong hợp ngữ hoặc ngôn ngữ máy, có thể đòi hỏi ít nhất 15 lệnh. Hơn thế, người lập trình phải quy định bộ nhớ cho 5 đến 10 kết quả trung gian sẽ phát sinh. Người lập trình cũng sẽ phải quan tâm đến việc tối ưu như các phép toán sẽ được thực hiện theo thứ tự như thế nào để bộ nhớ tạm là nhỏ nhất ...

Trong ngôn ngữ cấp cao như FORTRAN, công thức này được viết như một biểu thức

x = (-b + SQRT(b**2 - 4*a*c))/(2*a)

Biểu thức là một phương tiện tự nhiên và mạnh mẽ cho việc biểu diễn dãy các phép toán, tuy vậy chúng nảy sinh các vấn đề mới chẳng hạn như thứ tự thực hiện các toán tử.

Sự biểu diễn theo cấu trúc cây của biểu thức

Cơ chế điều khiển tuần tự cơ bản trong biểu thức là phép lấy hàm hợp: Một phép toán chính và các toán hạng của nó. Trong đó các toán hạng có thể là các hằng, biến hoặc các phép toán khác mà các toán hạng của chúng lại có thể là các hằng, biến hoặc các phép toán khác... Như vậy có thể xem biểu thức là một cấu trúc cây, trong đó nút gốc của cây biểu diễn cho phép toán chính, các nút giữa gốc và lá biểu diễn cho các phép toán trung gian và các nút lá biểu diễn các biến và các hằng. Ví dụ biểu thức nghiệm phương trình bậc hai được biểu diễn theo cấu trúc cây như sau (dùng M để biểu diễn cho phép toán một ngôi lấy số đối):

Sự biểu diễn cây làm sáng sủa cấu trúc điều khiển của biểu thức. Rõ ràng là các kết quả của biến hoặc phép toán ở cấp thấp trong cây được coi như là toán hạng của phép toán ở cấp cao hơn và do đó chúng phải được thực hiện trước.

Cú pháp của biểu thức

Nếu chúng ta xem biểu thức được biểu diễn bởi cây thì để dùng biểu thức trong chương trình, cây phải được tuyến tính hóa chẳng hạn phải có quy định để viết cây như là một dãy tuyến tính các ký hiệu. Chúng ta hãy xem các ký hiệu phổ biến nhất:

Ký hiệu tiền tố (prefix)

Theo ký hiệu Prefix, phép toán viết trước, sau đó là các toán hạng theo thứ tự từ trái sang phải. Nếu một toán hạng lại là một phép toán thì cũng theo quy tắc tương tự. Có ba loại ký hiệu prèix là ordinary, Polish, và Cambridge Polish.

Questions & Answers

how does economics define me
clement Reply
what are the factors that determines the demand and supply
sillah
what are the importance of Economics
Betty Reply
tell me something very important about economics..
Fayaz Reply
how may I solve arithmetic mean ,,,all example
Cee Reply
what is agriculture
Itoe Reply
simple method of understanding cost concept
Oludare Reply
what is inflation
Christiana Reply
Inflation is a general increase in price levels
Zuko
is the action of inflating something
Abdifatah
inflation is the persistent increase in general price level of goods and services in an economy over a considerable period of time .
Tetteh
inflation is the general increase of a commodity in a particular period of time.
Turay
inflation is a general increase in price levels of commodities
shehu
what are the types of inflation?
Ebrima
inflation is the period of persistent rise in the general level of the price of goods services over time
Emmanuel
we have creeping inflation, demand pull inflation ,cost push inflation, and galloping inflation .
Emmanuel
how can a location of a firm create difference between producers
joy Reply
what is monetary policy
joy
hello
Abdifatah
is a monetary from policy that's authorized of country encharces
Abdifatah
What would you say about the the mobility of enterprise as a factor of production?
Cathryn Reply
how can I connect myself to this Ambrose platform
kanu Reply
I am good and you I am from sierra Leone and I am new her
kanu Reply
u are welcome bro, here is a good platform for you to be
Alie
That i know,thanks bro.
what the main definition of economic
Uhara Reply
the main definition is given by prof Lionel Robbins as a social science which studies human behavior between ends and scarce which have alternative uses
olajumoke
what covers macro economics.
Fayaz
Essay about Microsoft
Kwena Reply
what is economics
Julie Reply
what do you mean by means in economics
Julie
economic is the wealth of a country.
Moussa
monetary policy is refer to as being expansionary or contractionary.
Abdul
pls who can help me to explain money market and capital market
Au
money market is base on short term loan which is within one year period while capital market is long term loan more than one year...
Muhammad
money market is a market were short term loans are dealt with while capital market is a market were long term loans are traded
Ebrima
What is mean by monetory policy
Lovely
monetary polices are rules that control the rate of monetary exchange in an economic as a whole.
Ebrima
wealth of the nation
Uhara
important of unemployment
Otwe Reply
Important of unemployed
Otwe
important?
Aneela
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ngôn ngữ lập trình. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10783/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ngôn ngữ lập trình' conversation and receive update notifications?

Ask