<< Chapter < Page Chapter >> Page >
La societat actual planteja oportunitats i reptes de gran transcendència que fan imprescindibles canvis profunds en les maneres de concebre i desenvolupar la pràctica educativa. És particularment important que les persones desenvolupin capacitats per aprendre a aprendre, i per fer-ho de al llarg de la vida (lifelong learning), desenvolupant la seva autonomia, proactivitat i habilitats de treball col·laboratiu. En aquest context, els Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE), formats per aquelles eines i estratègies que una persona utilitza assíduament per aprendre, són la manifestació i, alhora, un dels principals motors d’una nova manera d’aprendre, capaç de donar respostes òptimes tant a les exigències com als nous horitzons ofereix la societat del coneixement.

Introducció

La societat actual planteja oportunitats i reptes de gran transcendència que fan imprescindibles canvis profunds en les maneres de concebre i desenvolupar la pràctica educativa. Aquesta necessitat de canvi i readaptació afecta tots els agents i institucions implicats en l'educació, i abasta tots els àmbits en què aquesta es desenvolupa: formal, no formal i informal. En aquest context, s’imposa la necessitat d’una innovació orientada a millorar significativament els processos d’ensenyament-aprenentatge, per adaptar-los a la complexa i canviant realitat social .

És particularment important que les persones desenvolupin capacitats per aprendre a aprendre , i per fer-ho de al llarg de la vida ( lifelong learning ) (Borges, 2007), desenvolupant la seva autonomia, proactivitat i capacitat de treball col·laboratiu. Una altra habilitat crítica que l'educació ha de garantir és l'ús profitós de les TIC, com a mitjans fonamentals per a l'educació i, en general, per a un ple exercici de la ciutadania en l'era digital.

En aquest context, esdevé necessari desenvolupar i potenciar un seguit d'eines i estratègies concretes per portar a la pràctica la imprescindible innovació educativa. Els Entorns Personals d'Aprenentatge o PLE (de l'anglès, Personal Learning Environment ) són la manifestació i, alhora, un dels principals motors d’una nova manera d’aprendre, capaç de donar respostes òptimes tant a les exigències com als nous horitzons que se’ns obren en la societat del coneixement.

Concepte de ple

Podem definir un PLE ( Personal Learning Environtment o Entorn Personal d'Aprenentatge) de la següent manera:

Conjunt d'eines, fonts d'informació, connexions i activitats que cada persona utilitza de forma assídua per aprendre. (Adell i Castañeda, 2010).

Es tracta d'una definició concisa i prou entenedora per a un concepte complex, però val la pena desgranar-la per aturar-nos en els seus punts claus. Això ens ajudarà a entendre el potencial real dels PLE i el seu impacte revolucionari dins l'univers de l'e-learning:

Eines i fonts d'informació

La informació és la matèria primera del PLE. Actualment, la informació és sobreabundant i prové d'infinitat de fonts, d'aquí la importància de desenvolupar la capacitat per buscar informació significativa i útil, destriant el gra de la palla, i reelaborar-la des d'una òptica personal però en continua interacció. Tractant-se d'un aprenentatge obert i informal, la metodologia PLE no es nodreix únicament de materials de caire pedagògic, sinó que s'obre a una infinitat d'altres fonts: col·legues, experts, mitjans de comunicació, comunitats virtuals, xarxes socials... Les eines són tots aquells recursos i serveis que ens permeten cercar/trobar/filtrar dades i informació de les múltiples fonts des d'on brolla, i ordenar-la, elaborar-la i compartir-la per convertir-la en coneixement.

Questions & Answers

what is economic integration
Mohamed Reply
why does it makes sense to let the sewage disposal company in your town have a monopoly?
Janice Reply
how might a monopoly affect price?
Janice
how might a monopoly affect prices?
Janice
The principle of Economic is one to be involved in any economic buying substance
Anastassiya Reply
reason of corporation
Mohamed
What is economic integration
Mohamed
what are the principle of economics?
oche Reply
What is (Qs)
Bigi Reply
What is (Qs) and (Qd)
Bigi
Quantity of supply and Quantity of demand
Dilshoda
Qs: Is quantity of supply and Qd: quantity of demand
Cabdikariim
give as me quantitys
ahmed
among all the definition of economics which of the definition is generally acceptable?
oche
i science that studies human behavior as a relationship between ends and scarcity that have alternative uses
ousman
okay......
oche
what are the principle of economics?
oche
what Make things scarce
Soudani Reply
why do we studied economic
Soudani
for the stability and growth of any reign.
Fayaz
what is macro economics.?
Fayaz
which part of economics is interesting..
Fayaz
what is economic integration
Mohamed
how does economics define me
clement Reply
what are the factors that determines the demand and supply
sillah
what are the importance of Economics
Betty Reply
tell me something very important about economics..
Fayaz Reply
how may I solve arithmetic mean ,,,all example
Cee Reply
what is agriculture
Itoe Reply
simple method of understanding cost concept
Oludare Reply
what is inflation
Christiana Reply
Inflation is a general increase in price levels
Zuko
is the action of inflating something
Abdifatah
inflation is the persistent increase in general price level of goods and services in an economy over a considerable period of time .
Tetteh
inflation is the general increase of a commodity in a particular period of time.
Turay
inflation is a general increase in price levels of commodities
shehu
what are the types of inflation?
Ebrima
inflation is the period of persistent rise in the general level of the price of goods services over time
Emmanuel
we have creeping inflation, demand pull inflation ,cost push inflation, and galloping inflation .
Emmanuel
I s Nigeria in any kind of in inflation? If yes which kind?
Martins
please can someone help me with the principles of economic?
Jonathan
and u
ahmed
no discassion just question
Aliraza
what is science and art economic
Sadanu
how can a location of a firm create difference between producers
joy Reply
what is monetary policy
joy
hello
Abdifatah
is a monetary from policy that's authorized of country encharces
Abdifatah
What would you say about the the mobility of enterprise as a factor of production?
Cathryn Reply
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Entorns personals d'aprenentatge (ple). OpenStax CNX. Nov 11, 2014 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col11720/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Entorns personals d'aprenentatge (ple)' conversation and receive update notifications?

Ask