<< Chapter < Page Chapter >> Page >
La societat actual planteja oportunitats i reptes de gran transcendència que fan imprescindibles canvis profunds en les maneres de concebre i desenvolupar la pràctica educativa. És particularment important que les persones desenvolupin capacitats per aprendre a aprendre, i per fer-ho de al llarg de la vida (lifelong learning), desenvolupant la seva autonomia, proactivitat i habilitats de treball col·laboratiu. En aquest context, els Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE), formats per aquelles eines i estratègies que una persona utilitza assíduament per aprendre, són la manifestació i, alhora, un dels principals motors d’una nova manera d’aprendre, capaç de donar respostes òptimes tant a les exigències com als nous horitzons ofereix la societat del coneixement.

Introducció

La societat actual planteja oportunitats i reptes de gran transcendència que fan imprescindibles canvis profunds en les maneres de concebre i desenvolupar la pràctica educativa. Aquesta necessitat de canvi i readaptació afecta tots els agents i institucions implicats en l'educació, i abasta tots els àmbits en què aquesta es desenvolupa: formal, no formal i informal. En aquest context, s’imposa la necessitat d’una innovació orientada a millorar significativament els processos d’ensenyament-aprenentatge, per adaptar-los a la complexa i canviant realitat social .

És particularment important que les persones desenvolupin capacitats per aprendre a aprendre , i per fer-ho de al llarg de la vida ( lifelong learning ) (Borges, 2007), desenvolupant la seva autonomia, proactivitat i capacitat de treball col·laboratiu. Una altra habilitat crítica que l'educació ha de garantir és l'ús profitós de les TIC, com a mitjans fonamentals per a l'educació i, en general, per a un ple exercici de la ciutadania en l'era digital.

En aquest context, esdevé necessari desenvolupar i potenciar un seguit d'eines i estratègies concretes per portar a la pràctica la imprescindible innovació educativa. Els Entorns Personals d'Aprenentatge o PLE (de l'anglès, Personal Learning Environment ) són la manifestació i, alhora, un dels principals motors d’una nova manera d’aprendre, capaç de donar respostes òptimes tant a les exigències com als nous horitzons que se’ns obren en la societat del coneixement.

Concepte de ple

Podem definir un PLE ( Personal Learning Environtment o Entorn Personal d'Aprenentatge) de la següent manera:

Conjunt d'eines, fonts d'informació, connexions i activitats que cada persona utilitza de forma assídua per aprendre. (Adell i Castañeda, 2010).

Es tracta d'una definició concisa i prou entenedora per a un concepte complex, però val la pena desgranar-la per aturar-nos en els seus punts claus. Això ens ajudarà a entendre el potencial real dels PLE i el seu impacte revolucionari dins l'univers de l'e-learning:

Eines i fonts d'informació

La informació és la matèria primera del PLE. Actualment, la informació és sobreabundant i prové d'infinitat de fonts, d'aquí la importància de desenvolupar la capacitat per buscar informació significativa i útil, destriant el gra de la palla, i reelaborar-la des d'una òptica personal però en continua interacció. Tractant-se d'un aprenentatge obert i informal, la metodologia PLE no es nodreix únicament de materials de caire pedagògic, sinó que s'obre a una infinitat d'altres fonts: col·legues, experts, mitjans de comunicació, comunitats virtuals, xarxes socials... Les eines són tots aquells recursos i serveis que ens permeten cercar/trobar/filtrar dades i informació de les múltiples fonts des d'on brolla, i ordenar-la, elaborar-la i compartir-la per convertir-la en coneixement.

Questions & Answers

what is demand and supply
Lansana Reply
what is liquidity
VICTOR Reply
the ability to easily turn asset or investment to cash
Johnson
liquidity is refers to the ease with which an asset or security, can be converted into ready cash without affecting it's market price. example is milk and checking a account in the bank.
Gyamfua
the meaning PPP is public _private partnership and PPP in economic is purchasing power_parity.
Gyamfua
what is economy production
Miracle Reply
what is Monopoly
Miracle
what is monopoly
Aina Reply
what is the full meaning of gpa?
Eedris Reply
why the firm will be happy to make normal profit?
Anold Reply
1.to make further increase 2.to established the firm 3. to draw and attract more customers 4. to foresee the future of the firm. 5. to get goods in galore
Castino
when marginal utility is zero? what is the total utility?
Scott Reply
definition of choice?
Anick Reply
it refers to the act of selecting one alternative from the other
Donfack
State and explain three advantages and two disadvantages of capitalist economic system
Ghislain Reply
What is cross elasticity of demand
Justice Reply
Is a demand in which the of goods change over time.
Shadrick
How can I join
Shadrick
join what?
Castino
it measure the extend in which the quantity demanded of a good respond to change in price of other good.
Donfack
refers to sensitivity of quantity demanded in change of price of commodity
Daniel
meaning of PPP
OBANYI
What is balance of payments
Bah Reply
what are free good
Maillot Reply
how do you determine price change
Matri Reply
what is economics?
Yaya Reply
what is economic
Nana Reply
Economics is the study of how Individual consumer, institution and society as a whole uses its available finite resources to satisfy infinite needs and wants
Richard
Explain the following concepts using suitable exemple. 1) National budget. 2) National debt
Rosalie
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Entorns personals d'aprenentatge (ple). OpenStax CNX. Nov 11, 2014 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col11720/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Entorns personals d'aprenentatge (ple)' conversation and receive update notifications?

Ask