<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Ruimte en vorm

Opvoeders afdeling

Memorandum

24.2 Nee. Vyfhoeke tesseleer nie

26

(a) 50

(b) 105

(c) 993

(d) 995

(e) 12

(f) 12

(g) 12

(h) 7

(i) 100

(j) 100 000

(k) 5 r. 3

(l) 9 r. 5

(m) 8 r. 6

(n) 9 r. 5

(o) 7 r. 4

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: tessellasies [lo 1.8]

24. TESSELLASIES

24.1 Het jy geweet?

Wanneer jy ’n vlak met teëls bedek sonder dat daar openinge tussen die teëls gelaat word, word die patroon ’n tesselasie genoem, bv.

Ons sê die vorm tesseleer .

24.2 Dink jy ALLE veelhoeke sal tesseleer? __________ Motiveer jou antwoord.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

24.3 Gebruik ’n kombinasie van veelhoeke, bv. ’n driehoek en ’n vierkant, en ontwerp ’n tapyt vir ’n kombuis / badkamer. Dit moet teselleer! Kleur dit netjies in.

25. Tyd vir selfassessering

  • Kleur die gesiggie in wat waar is van jou:
Ek kon verskillende driehoeke op grond van hul eienskappe groepeer
Ek kan die volgende begrippe verduidelik:
  • skerphoekige driehoek
  • gelykbenige driehoek
  • stomphoekige driehoek
  • gelyksydige driehoek
  • reghoekige driehoek
  • ongelyksydige driehoek
  • simmetrie
  • tessellasie
Ek kan simmetrie-asse van figure aandui
Ek kan ’n figuur teken wat tesseleer

26. Kan jy die punt van jou vorige hoofrekentoets verbeter? Probeer dié een binne 2 minute voltooi.

a) 16 + 19 + 15 = ____________

b) 28 + 36 + 41 = ____________

c) 1 009 – 16 = ____________

d) 1 012 – 17 = ____________

e) ____________ x 8 = 96

f) 9 x ____________ = 108

g) 84 ÷ 7 = ____________

h) 63 ÷ ____________= 9

i) 10 5 ÷ 103 = ____________

j) 10³ x 102 = ____________

k) 43 ÷ 8 = ____________

l) 59 ÷ 6 = ____________

m) 78 ÷ 9 = ____________

n) 86 ÷ 9 = ____________

o) 53 ÷ 7 = ____________

27. UITDAGING!

  • Kyk of jy die volgende kan regkry:

27.1 Rangskik 20 tandestokkies om sewe vierkante te vorm (sien skets). Skuif drie vuurhoutjies sodat slegs vyf vierkante van dieselfde grootte oorbly.

27.2 Pak jou tandestokkies soos in die voorbeeld hieronder. Skuif slegs twee sodat jy ’n parallelogram en drie ruite vorm.

27.3 Trek die volgende stukke van ’n tangram oor op folio en knip dit netjies uit (of gebruik ’n tangram as julle een in die klas het).Gebruik al die stukke en bou ’n kat op soveel verskillende maniere as wat jy kan.

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge doen wat kwadrate van natuurlike getalle tot minstens 10 2 en derdemagswaardes van natuurlike getalle tot minstens 5 3 behels.

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask