<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Seisoene

Opvoeders afdeling

Memorandum

Die ICS modules bevorder die konsolidasie van leerders se vermoë om in hul nuwe taal te praat, lees en skryf. Geleentheid om fiksie- en nie-fiksietekste, van geskikte vlak, onafhanklik te lees, word voorsien. Woordeskat word uitgebrei. Die gebruik van ‘n persoonlike woordeboek word aangemoedig.

Spesiale aanmoediging word gegee sodat leerders hul nuwe taal skryf. Aanvanklik slegs enkele woorde of frases as byskrifte by prente of om sinne te voltooi. Leerders word in staat gestel om take onafhanklik uit te voer. ‘n Vrees om foute te begaan, word ontmoedig, die doel is om selfvertroue en vlotheid te bevorder.

Deur middel van uitdagende take word lees- en praatvaardighede ontwikkel.

Deur middel van aktiwiteite waar herhaaldelik taalstrukture, woorde en klanke beluister word en blootstelling daaraan in geskrewe tekste, word taalreëls, woordeskat en grammatika aangeleer. Die gebruik van ‘n persoonlike woordeboek bevorder die aanleer van onbekende woorde.

Genoegsame geleentheid in vaslegging van nuwe woordeskat word ook gebied deur middel van die lees van tekste oor ‘n wye reeks onderwerpe. Ander leerareas soos wiskunde en lewensoriëntering word dikwels geïntegreer.

Tydskedule vir die Modules

Die vyf modules behoort so aangepak te word dat 1½ in die langste twee kwartale voltooi word. Alle leerders moet drie modules volledig voltooi sodat hulle die nodige onderrig kan ontvang.

Sigwoorde in verband met dae van die week word vasgelê. Weerstoestande word deur middel van ‘n weerkaart behandel.

Nuwe klanke aangeleer: ee, oo, uu, oe, ie, ou, eu, y, ui, ei. Sleutelwoorde word voorsien.

Enkelklanke word vasgelê deur middel van liggaamsbeweging.

Lees vir genot word aangemoedig deur middel van die verhaal van “Persephone”.

Sigwoorde word ook in die verhaal uitgebrei. Begrippe van fiksie en nie-fiksie word vasgelê. Luister vir inligting word aangemoedig deur middel van die beluistering van advertensies oor ‘n radio.

Sinsbou word aangemoedig.

Begripsleer word beoefen deur middel van die teken van ‘n strokiesverhaal.

Toekomende tyd word aangespreek.

Die korrekte keuse van y, ei, ui word beklemtoon.

- Hoofletters en punte word behandel.

- Logiese denke en volgorde word beoefen deur middel van die vertel van ‘n aksie wat uitgevoer is.

- Byvoeglike naamwoorde word voorgestel.

INTEGRASIE VAN TEMAS

  • ‘N GESONDE OMGEWING

Die uitwerking van die weer dra by tot die gesondheid van die omgewing. Behandel wyses waarop lugbesoedeling weerpatrone beïnvloed (Osoonlaag).

Invloed wat weer op ons keuse van kleding en kos het.

  • SOSIALE GEREGTIGHEID

Goeie maniere, hoflikheid is noodsaaklike sosiale vaardighede wat ontwikkel moet word.

Leerders leer dat probleme uitgesorteer kan word as daar onderhandeling plaasvind en mense mekaar tegemoetkom.

  • MENSEREGTE

Alle mense is geregtig op billike behandeling.

Leerders afdeling

Inhoud

  • Weet jy hoe die hoofletters lyk?
  • Skryf die hoofletters langs die kleinletters.
  • Bou jou eie klankkaart deur prentjies by te teken.
Aa Bb c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
y z

Questions & Answers

prove sin²x+cos²x=3+cos4x
Kiddy Reply
the difference between two signed numbers is -8.if the minued is 5,what is the subtrahend
jeramie Reply
the difference between two signed numbers is -8.if the minuend is 5.what is the subtrahend
jeramie
what are odd numbers
micheal Reply
numbers that leave a remainder when divided by 2
Thorben
1,3,5,7,... 99,...867
Thorben
7%2=1, 679%2=1, 866245%2=1
Thorben
the third and the seventh terms of a G.P are 81 and 16, find the first and fifth terms.
Suleiman Reply
if a=3, b =4 and c=5 find the six trigonometric value sin
Martin Reply
ask
Ans
pls how do I factorize x⁴+x³-7x²-x+6=0
Gift Reply
in a function the input value is called
Rimsha Reply
how do I test for values on the number line
Modesta Reply
if a=4 b=4 then a+b=
Rimsha Reply
a+b+2ab
Kin
commulative principle
DIOSDADO
a+b= 4+4=8
Mimi
If a=4 and b=4 then we add the value of a and b i.e a+b=4+4=8.
Tariq
what are examples of natural number
sani Reply
an equation for the line that goes through the point (-1,12) and has a slope of 2,3
Katheryn Reply
3y=-9x+25
Ishaq
show that the set of natural numberdoes not from agroup with addition or multiplication butit forms aseni group with respect toaaddition as well as multiplication
Komal Reply
x^20+x^15+x^10+x^5/x^2+1
Urmila Reply
evaluate each algebraic expression. 2x+×_2 if ×=5
Sarch Reply
if the ratio of the root of ax+bx+c =0, show that (m+1)^2 ac =b^2m
Awe Reply
Nêu ứng dụng, tác hại của lực điện động
NTQ Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11112/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask