<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Renier se dagboek

Opvoeders afdeling

Memorandum

Inleiding

Die ICS modules in Graad 3 moedig leerders aan om wyd te lees, fiksie sowel as nie-fiksie. Daar word baie geleenthede geskep vir leerders om te skryf, woordeskat uit te bou en taal te gebruik. Hierdie vaardighede word onderskryf deur tegnieke en strategieë om bewus te raak van klanke. Woordherkenning en begripsvaardighede word geoefen en nuwe klanke word sistematies aangeleer.

Die leeruitkomstes vir Graad 3 word doeltreffend geïntegreer sodat leerders kan skryf oor dit wat hulle gehoor het, bespreek het en gelees het. Die onderwerpe wat vir die modules gekies is, sal vir die leerders in Graad 3 interessant wees aangesien dit in hulle ervaringsveld val. Ander leerareas soos Wiskunde en Lewensoriëntering word ook dikwels geïntegreer.

Alle aspekte van geletterdheid soos in die leeruitkomstes en assesseringstandaarde vir Graad 3 uiteengesit word is vervat in die 8 modules . Met die vaslegging, konsoldering en toepassing hiervan asook die kritieke en ontwikkelingsuitkomstes sal leerders in staat wees om in hulle huistaal te kan dink en redeneer.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat plus-minus twee modules per kwartaal voltooi word. Alle leerders behoort al agt modules deur te werk sodat hulle die nodige onderrig in skrifgeletterdheid en klanke kan ontvang.

  • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Die module begin met ‘n gedeelte om te lees wat gaan oor “dagboeke” en vrae word daaroor gestel.

Renier verkeer in ‘n dilemma en weet nie hoe om sy probleem op te los nie. Die leerders help hom en kom met voorstelle nadat hulle die probleem bespreek het.

Hulle skryf dialoë, bespreek die betekenis van spreekwoorde en gesegdes en leer teenoorgesteldes aan. Leerders skryf hulle eie dagboeke vir twee dae en word aangemoedig om persoonlike gevoelens te ontleed.

  • SKRIF

Moeilike kombinasies in lopende skrif word geoefen.

  • KLANKE EN WOORDBOU

Woorde wat eindig op -er, -el, -en, en -em; ook -ig, -ige, -ik, -ike.

Verkleinwoordjies soos: blaar – blaartjie; kat – katjie; hond – hondjie word aangeleer.

Leerders afdeling

Inhoud

Gesegdes

  • Lees.
  • Bespreek wat hulle beteken.
  • Gebruik elkeen in ‘n sin.
deur dik en dun wik en weeg
in rep en roer nou of nooit
  • Sinne

1. ......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Questions & Answers

what is the meaning of money and inflation
Tinuke Reply
what is a bar chart
Godwin Reply
what's economic
John Reply
what is the meaning of imperfect market structure
Hoyindamolah Reply
the theroy of demand
Tinuke
what is market economy
Jusu Reply
Market Economy:Is a system where the laws of supply and those demand direct the production of goods and services.
Iyabo
what is the meaning of money and inflation
Tinuke
what's demand in economics?
Abi Reply
Demand in economic is the good a consumer is willing or able to purchase at a particular time
Hoyindamolah
explanation of graph,bar chart,pie chart with examples
Abdulmojeed
4. Assume, after completing your economics class, you explain your friend that about 65% of GDP is spending on consumption. Your friend tells you that people are greedy and it is better for GDP if they spend on services or experiences. What would be your answer to your friend?
Javohir Reply
What is power
Ahmad Reply
how can I choose a model for analyzing primary data?
Dipsikha Reply
economics is science because it used sciencetific ways in solving it problem
Mhizz
Is economics a science, more expanciate
Saliman Reply
yh because it adopts scientific methods in research and analysis of economic issues
maame
Analyse Eskom in terms of the characteristics of a monopoly
Brilliant Reply
microeconomics deals with individuals and firms while macroeconomics deal with the activities of the society in large
C-Stixxs Reply
Morning guys I need questions under any topic in economics
C-Stixxs
what is your question
Shalom
what definition did Adams Smith gave about economic
maame
why Economics is science
Fixed Reply
Ok
Olamilekan
what is economic
Arome Reply
is a science which studies human behavior as a relationship with ends n scarce which have alternative uses
C-Stixxs
Explain four reason why scale of preference is necessery
Afusat Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11109/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask