<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Các chất phá miên trạng mầm hoa còn có Hydrogen cyanamide được dùng để phá miên trạng mầm hoa trên cây táo ở những vùng không có đủ số giờ lạnh dưới -7,2 oC (1.000-1.200 giờ) cần thiết cho sự ra hoa (Middleton, 1986). Jackson và Bepete (1995) cho biết ở vùng có 300 giờ lạnh như ở Zimbabwe, phun hydrogen cyanamide ở nồng độ 1,5% làm tăng sự ra hoa, đậu trái và năng suất trên nhiều giống táo.

Chất ức chế quá trình sinh tổng hợp ga

Tổng hợp các bài nghiên cứu về các chất ức chế sinh trưởng, Rademacher (2000) cho biết hiện nay có bốn dạng chất ức chế quá trình sinh tổng hợp GA, bao gồm hợp chất “Onium”, chất dị vòng có chứa chất N, nhóm chất bắt chước cấu trúc của acid 2-oxoglutaric và Nhóm chất 16,17-Dihydro-GA5. Vị trí tác dụng của các chất ức chế trong quá trình sinh tổng hợp GA được trình bày trong Hình 4.7. Các chất ức chế quá trình sinh tổng hợp GA thường không chỉ ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp GA mà còn ảnh hưởng đến các chất điều hoà sinh trưởng khác. Điển hình như các chất nầy làm tăng hàm lượng cytokinin nhưng giảm ethylene. ABA cũng tăng đáng kể trong những điều kiện nhất định trong khi auxin thì không ảnh hưởng. Kết quả là nó làm chậm quá trình lão hoá và gia tăng khả năng chống chịu với môi trường (Fletcher và ctv., 1999; Grossmann, 1992). Đối với nhóm triazol như uniconazole hoặc Paclobutrazol cho thấy sự hình thành ethylene cũng giảm do sự ngăn cản của aminocyclopropanecarboxylic acid (ACC). Trên cây lúa mì và cây cải dầu, Prohexadione-Ca làm tăng nồng độ của Cytokinin và ABA trong lúc không làm thay đổi IAA.

Hình 4.7 Vị trí tác động của một số chất ức chế sự tổng hợp Gibberellin trong quá trình sinh tổng hợp GA (Nguồn: Rademacher, W. 2000.) X: Vị trí tác động chính; x: vị trí tác động phụ

* hợp chất onium

Đặc tính chủ yếu của nhóm nầy là có nhóm ammonium bậc bốn (Hình 2) mà được dùng đầu tiên như là một tác nhân chống lại sự tích trữ (anti-lodging) trong sự sản xuất của cây ngũ cốc và chống lại sự sinh trưởng quá mức trên cây bông vải. Tác dụng của nhóm nầy là ngăn cản quá trình vòng hoá trong sự tổng hợp copalyl diphosphate (CDP) và sự tổng hợp ent-kaurene trong bước đầu tiên tổng hợp GA. Nhóm chất “Onium” nói chung có hiệu quả làm giảm sự sinh trưởng trên thực vật thượng đẳng, mức độ giảm của GA được tìm thấy cùng với sự ức chế sinh trưởng, ít nhiều song song với sự sự giảm của chiều dài chồi. Với chất Chlormequat chloride, bằng phương tiện GC-MS cho thấy hoá chất nầy làm giảm GA1 trong chồi và hạt của cây Triticum aestivum và cũng dẫn đến sự giảm các loại GA khác như GA12, GA53, GA44, GA19 GA 20 GA1, GA8 trên hai giống Sorghum bicolor.

Nhóm nầy bao gồm chlormequat chloride (Cycocel), mepiquate chloride, AMO 1618. Cycocel là chất có đặc tính ức chế sự tăng trưởng, thúc đẩy sự ra hoa, làm giảm sự rụng trái non, cải thiện màu sắc của trái và thời gian tồn trữ của trái. Cycocel có hiệu quả ức chế sự sinh trưởng rõ rệt trên cây trưởng thành hơn cây còn tơ. Trên cây xoài Langra trưởng thành, nồng độ 2.000 ppm làm giảm sự sinh trưởng có ý nghĩa nhưng trên cây xoài Langra và Baramasia còn tơ phải áp dụng nồng độ 4.000 ppm. Rojas và Leal (1995) cho biết xử lý Mepiquat chloride ở nồng độ 1 hoặc 2,5 g/L, 3 tuần sau phun Nitrate 6% cũng kích thích ra hoa sớm hơn so với đối chứng 9 tuần trên cây xoài Haden 2 năm tuổi.

Questions & Answers

If potatoes cost Jane $1 per kilogram and she has $5 that could possibly spend on potatoes or other items. If she feels that the first kilogram of potatoes is worth $1.50, the second kilogram is worth$1.14, the third is worth $1.05 and subsequent kilograms are worth $0.30, how many kilograms of potatoes will she purchase? What if she only had $2 to spend?
Susan Reply
cause of poverty in urban
DAVY Reply
QI: (A) Asume the following cost data are for a purely competitive producer: At a product price Of $56. will this firm produce in the short run? Why Why not? If it is preferable to produce, what will be the profit-maximizing Or loss-minimizing Output? Explain. What economic profit or loss will the
Falak Reply
what is money
DAVY Reply
what is economic
Stephen Reply
economics is the study of ways in which people use resources to satisfy their wants
Falak
what is Price mechanism
Dhany Reply
introduction to economics
Uday Reply
welfare definition of economics
Uday
examine the wealth and welfare definitions of economics
Uday
read book by ml jhingan
Anand
What do we mean by Asian tigers
Aeesha Reply
Dm me I will tell u
Shailendra
Hi
Aeesha
hi
Pixel
What is Average revenue
KEMZO
How are u doing
KEMZO
it is so fantastic
metasebia
uday
Uday
it is a group of 4 countries named Singapore, South Korea, Taiwan and Hong Kong because their economies are growing very faster
Anand
what's a demand
Edward Reply
it is the quantity of commodities that consumers are willing and able to purchase at particular prices and at a given time
Munanag
quantity of commodities dgat consumers are willing to pat at particular price
Omed
demand depends upon 2 things 1wish to buy 2 have purchasing power of that deserving commodity except any from both can't be said demand.
Bashir
Demand is a various quantity of a commodities that a consumer is willing and able to buy at a particular price within a given period of time. All other things been equal.
Vedzi
State the law of demand
Vedzi
The desire to get something is called demand.
Mahabuba
what is the use of something should pay for its opportunity foregone to indicate?
Random Reply
Why in monopoly does the firm maximize profits when its marginal revenue equals marginal cost
astrid Reply
different between economic n history
Falma Reply
If it is known that the base change of RM45 million, the statutory proposal ratio of 7 per cent, and the public cash holding ratio of 5 per cent, what is the proposed ratio of bank surplus to generate a total deposit of RM 300 million? 
Jeslyne Reply
In a single bank system, a bank can create a deposit when it receives a new deposit in cash. If a depositor puts a cash deposit of RM10,000 into the bank, assume the statutory reserve requirement is 7% and the bank adopts a surplus reserve of 8%. a. Calculate the amount of deposits made at the end o
Jeslyne
the part of marginal revenue product curve lies in the _ stage of production is called form demand curve for variable input.
Bashir Reply
The cost associated with the inputs owned by the farmer is termed as
Bashir
the cost associated with inputs owned by the farmer is termed as ____
Bashir
why do we study economic
Nwobodo Reply
we study economics to know how to manage our limited resources
Eben
တစ်ဦးကျဝင်​ငွေ
myo
we study economics the know how to use our resources and where to put it
Mamoud
what is end
Nwobodo
we study economics to make rational decision
Gloria
we study economics only to know how to effectively and efficiently allocate our limited resource in other to meet our unlimited wants
Kpegba
We study economics inorder for us to know the difference of the needs and wants and aslo how to use the limited resources that are available
Bongani
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Xử lý ra hoa. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10800/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Xử lý ra hoa' conversation and receive update notifications?

Ask