<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: aardrykskunde

Graad 9

Sosiale en omgewingskonflik in suid-afrika

Module 9

Sosiale en omgewingskonflik

1. Politieke agtergrond

Na die vrylating van Nelson Mandela in 1990, het geweld in Suid-Afrika toegeneem, terwyl baie verwag het dat dit die begin sou wees van ‘n vreedsamer samelewing.

Die oorsaak kan onder andere gesoek word in die wisselwerking tussen die omgewingstekorte en sosiale onrus in Suid-Afrika oor die afgelope dekades. Suid-Afrika het ernstige omgewingsprobleme, maar hulle is die afgelope tyd oorskadu deur die negatiewe sosiale uitwerking van apartheid, weerstand teen minderheidsregering en die poging om ‘n post-apartheid politieke bestel tot stand te bring. Die oorgang na ‘n volle demokrasie het goed verloop, maar die apartheidsbestel het ‘n problematiese ekologiese erfenis nagelaat wat politieke, sosiale en ekonomiese toestande vir dekades lank gaan beïnvloed. Die vooruitsigte vir ‘n welvarende, vreedsame en demokratiese Suid-Afrika lyk trouens minder rooskleurig as die moontlike invloed wat ons omgewingstekorte op sosiale stabiliteit kan hê, reg verstaan word.

Omgewingsskaarste het binne die konteks van apartheid bygedra tot:

  • verlaagde landbouproduktiwiteit in die voormalige tuislande;
  • migrasies na en binne-in stedelike gebiede; en
  • die agteruitgang van die plaaslike stedelike omgewing.

2. Suid-Afrika: verby apartheid

Die onteiening van die oorspronklike inwoners van Suid-Afrika van hul land, het reeds met die Britse koloniale bewind begin, maar rassesegregasie is deur die Nasionale Party se oorwinning in 1948 en hul toepassing van apartheid, verskans. Apartheid het 87% van die land aan die blankes besorg terwyl die swartes, ongeveer 75% van die bevolking, in tuislande geleef het wat omtrent 13 % van die land beslaan het.

Die swart bevolking in hierdie gebiede het hulself gehandhaaf deur middel van landbou, plaaslike diensindustrieë en trekarbeid in myne en nywerhede wat in die besit van blankes was.

Vanaf 1960 tot 1980 het die Regering 1,75 miljoen mense wat hulself na die kansellering van arbeid-huurderkontrakte, in stedelike plakkerskampe en plattelandse dorpies neergelaat het, na die tuislande gedwing. Dit het bygedra tot:

  • kwasi-stedelike gemeenskappe op die grense van die tuislande;
  • meer mense wat in enkel-geslagkoshuise naby nywerhede gewoon het;
  • ‘n waarneembare apartheidsopset wat vandag nog bestaan: natuurlike omgewingseienskappe soos riviere, klowe en rante, of mensgemaakte versperrings soos industriële gebiede, nywerheidsgordels en spoorlyne skei die verskillende rassegroepe van mekaar;
  • ‘n ongelyke verdeling van stedelike grond, met die swartes wat te min grond gekry het om hulle almal te huisves en die grond ook swakker geposisioneer (ver van die stadsentrum af, naby industriële gebiede) met ‘n ontoereikende infrastruktuur (swak rioolstelsels, water- en elektrisiteitsvoorsiening).

Die gevolg van hierdie ontwikkeling is dat die stedelike swartbevolking toenemend op die plaaslike omgewing aangewese geraak het vir hulle dag-tot-dag behoeftes en dat die omgewings vinnig agteruit gegaan het.

Questions & Answers

how will a country's population be equal to it's labour force
Hope Reply
what is the meaning of ppf
Obeng Reply
What is Economic
Governor Reply
economic
Nwosu
Economics is the social science that deals with the unlimited human wants in the face of scarce (limited in supply) resources.
Azka
what is market
Gift Reply
marker is the interaction of buying and selling
David
market refers to the interaction of the processes of buying and selling of commodities between the buyer and the seller.
stephen
market is a place where two parties gather to facilitate exchange of goods and services.
Yhaar
what are some good sources of information to find trends in various Industries
James
how do on know that marketing is going on
Mutia
what is consumption
Raj
Using revenue
Prince
What is stock market
Prince
What are the marmet function
Odirile Reply
price elasticity of demand is the degree of responsiveness of a quantity demanded to the change in price of the commodity in question.
Gladys Reply
What does elasticity mean
Prince
Elasticity means change in demand with the change in price. It is elastic if the demand changes with the price change whereas it is inelastic if the demand is not affected due to change in price
Devesh
Okay
Olatunde
meaning
KP
what is the importance of learning economics?
Thelma Reply
it helps to make the correct choice
Gladys
it helps firm to produce products that will bring more profit
Gladys
the difference between needs and wants
londiwe Reply
needs are things that we basically can't live without wants are just luxury things
Thelma
needs are things without them we can't live but want are things without we can live
KP
what is education
KP
it's a process in which we give or receiving methodical instructions
Thelma
what is mixed economy
Amex
what is a deadweight loss? how monopoly creates a deadweight loss?
Ashraf Reply
who are u?
Lamine
haha
Cleaford
scarm
nura
what it this
Cleaford
hi y'all
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
hi y'all
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
to learn from one another
Lamine
oh okay
Dope
😟
Creative
Yes
Lamine
what is type of economic
taiwo Reply
how to understand basics of economics
Aarif Reply
what is demand schedle
Princess Reply
When you make a Scedule of the demand you made
Rodeen
this is helpful for rbi grade b
Prema Reply
What is macroeconomics
Kauna Reply
It's one of the two branches of Economics that deal with the aggregate economy.
Mayen
it's about inflation, occupation, gdp and so on
alberto
What is differences between Microeconomics and Macroeconomic?
Bethrand
microeconomics focuses on the action of individual agents in the economy such as businesses, workers and household. while macroeconomics looks at the economy as a whole. it focuses on broad issues in the economy such as government deficit, economy growth, levels of exports and imports, and
Thelma
inflationary increase in prices
Thelma
a price floor of 24 imposed
Annie Reply
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11054/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask