<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 9

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 2

Massamedia en die musiekbedryf

MUSIEK

 • Gedurende die afgelope paar dekades het daar enorme ontwikkeling t.o.v. tegnologie plaasgevind. Ook die musiekindustrie is positief daardeur beïnvloed as ‘n mens kyk na die aantal video’s, CD’s, programme, ens. wat beskikbaar is oor musiek. Ongelukkig hou dit ook negatiewe aspekte in vir die musiekindustrie:
 • A.g.v. die relatief goedkoop digitale tegnologie kan tuisopnames gemaak word.
 • Jy sou tuis jou eie compilations kon maak m.b.v. ‘n CD-skrywer en dus net die snitte kopieer waarvan jy hou (dit is onwettig!).
 • Musiek kan van die internet afgelaai word.
 • Dui aan met watter tegnologiese ontwikkelinge jy vertroud is deur ‘n regmerkie of kruisie in die spesifieke blokkie te maak:
Bandmasjien CD-speler Radio DVD-speler
CD-writer Televisie Video’s Internet

Nou verbonde aan die vooruitgang op tegnologiese gebied is die massamedia! Die massamedia sluit in o.a. die televisie, radio, internet, musiekvideo’s ens. waardeur ‘n groot massa bereik kan word.

Die massamedia bepaal in ‘n groot mate waarna jy luister – nie noodwendig uit vrye keuse nie! Dink byvoorbeeld aan die musiek wat jy hoor by sportbyeenkomste, in winkels, banke, restaurante, lughawes en selfs oor die telefoon as ‘n spookstem vir jou vra om aan te hou of selfs aan te hang!

Aktiwiteit 1 (Individueel en groep)

 • Ondersoek en analiseer advertensies (individueel). Juffrou kan ‘n advertensie kies (radio, TV, ens.) en ‘n opname aan julle voorspeel. Elke leerder ondersoek en analiseer die musiek van die advertensie m.b.v. die volgende vraelys:
Die doel van die advertensie?
Op watter teikengroep is dit gerig? (Jeug, volwassenes, studente, vrouens ens.)
Is die melodie maklik singbaar?
Is daar enige trefkrag in die ritme?
Pas die teks by die advertensie?
Is die musiek instrumentaal of vokaal?
Indien vokaal, is dit begeleid of onbegeleid (a capella)?
Watter instrumente word hoofsaaklik gebruik?
In watter styl is die musiek? (klassiek, rock, jazz, ens.)
Sou jy die timbre as lig of donker beskryf?
Is daar enige byklanke? Beskryf.
Voel jy die musiek is geskik vir die spesifieke advertensie? Motiveer jou antwoord.
 • Bespreek nou as klas of daar sekere aspekte is wat ‘n mens sou kon veralgemeen t.o.v. musiek in advertensies.

ASSESSERING

Die leerder is in staat om: 1 2 3 4 5 6 7
Nuwe kulturele idees te verken
Stereotipes te heroorweeg
LU 3.2

Aktiwiteit 2 (Individueel binne groepverband)

Wat is vandag populêr?

Skryf ‘n resensie vir die plaaslike of skoolkoerant oor ‘n “uitvoering” van jou geliefkoosde liedjie en/of kunstenaar(s).

 • Leerders word in groepe verdeel, verkieslik volgens elkeen se musieksmaak. Elke groep kan onderverdeel sodat elke leerder ‘n spesifieke aspek behandel.
 • Die eindproduk kan op ‘n A4-vel papier gedoen word sodat elke leerder ‘n fotostaat daarvan aan sy module kan vasheg.
 • Lees gerus musiekresensies in koerante en tydskrifte om idees te kry ten opsigte van uitleg en aanbieding.

Wees oorspronklik!

Die berig moet die volgende insluit:

 • Naam en foto van Band of kunstenaar
 • Algemene voorkoms ten opsigte van modestyl
 • Naam van Song
 • Styl waarin die spesifieke lied is bv. country, rock, rap, kwaito, gospel ens.
 • Samestelling van die orkes: m.a.w. watter instrumente gebruik word
 • Kritiese bespreking van die lirieke
 • Kritiese bespreking van die komposisie as sulks met verwysing na sekere elemente van die musiek soos bv. ritme, melodie, harmonie, timbre, ens.
 • Bespreking van die uitvoering as sulks met verwysing na die sanger(s), instrumentaliste: balans, atmosfeer, ens.
 • ‘n Rating uit 10
 • Tips vir verbetering!! (Net vir waaghalse!)

Die eindproduk, tesame met ‘n gedeelte van die musiek, moet aan die res vandie klas voorgedra word.

AFLEIDINGS:

Die jeugkultuur ten opsigte van populêre musiek in my klas is:

Moontlike redes waarom hierdie tipe musiek die gewildste is:

ASSESSERING

Die leerder is in staat om: 1 2 3 4 5 6 7
Massamedia te omskryf
Doelgerig en gedissiplineerd in ‘n groep te werk
‘n Kreatiewe bydrae te lewer tot projek
Kritiese evaluering van advertensie te gee
Spesifieke elemente van musiek te evalueer
Stil te luister na musiek
Sensitiwiteit teenoor ander se musiekkeuses te toon
LU 3.7

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
deelname en samewerkingDie leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENtov 3.1-3.4 hieronder, die volgende toon:
3.1 sensitiwiteit t.o.v. ander se musiekkeuses, kunsvoorkeure, ens;
3.2 bereid is om nuwe kulturele idees te verken en stereotipes te heroorweeg;
3.3 eie, groep en veranderende identiteite erken;
3.4 die vermoë toon om eie bydraes in enige kunsvorm uit te druk.
3.8 VISUELE KUNS
 • die invloed van die massamedia op die gemeenskap begryp.
3.7 MUSIEK
 • spesifieke elemente van musiek in advertensies en populêre musiek kan identifiseer en vertolk.
3.6 DRAMA
 • verantwoordelikhede binne groepverband kan deel.
3.5 DANS
 • dansmaat-vaardighede en danssekwense toon om kontrasterende en komplementerende vorms te skep, asook die vermoë toon om die gewig te kontrabalanseer met ‘n maat.

Questions & Answers

explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11066/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask