<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 5

Ek en my bank

Module 8

Verantwoordelikheid en besigheid

My geld - my verantwoordelikheid:

‘n Bank is bloot die agent wat jou geld in jou naam veilig bewaar en sekere transaksies soos deur die kliënt aangevra, uitvoer. Dit bly jou verantwoordelikheid as kliënt om jou geld reg te bestuur.

Sodra jy ‘n rekening by ‘n bank oopmaak, sal hulle jou maandeliks deur middel van bankstate inlig presies wat jy alles in daardie afgelope maand met jou geld gedoen het en wat jou saldo/balans aan die einde van daardie maand is.

Bestudeer die volgende bankstaat en bespreek met jou maat of julle dink dat mnr. De Klerk sy geld verantwoordelik bestuur.

SA-BANK

H DE KLERK SA-BANK

GROENSTRAAT 5 KAAPSTAD

KAAPSTAD REKENINGNOMMER : 777756

8001

HUIDIGE SALDO : 2 056,11

STAAT VIR PERIODE : 18/09/2004 - 25/09/2004

DATUM TRANS BESKRYWING KOSTE BEDRAG SALDO
180904 SALDO OORGEBRING 1 052,66
180904 TJEK : 22 4,50 234,56 818,10
180904 KONT ONTTREK 2,40 150,00 668,10
190904 DEPOSITO:TJEK 0,59 278,90 947,00
190904 DEPOSITO:KONTANT 1,20 250,76 1 197,76
220904 TJEK : 24 2,80 166,80 1 030,96
220904 TJEK : 25 1,60 89,99 940,97
230904 DEPOSITO:TJEK 5,80 1 958,60 2 899,57
230904 KONT ONTTREK 5,60 1 000,00 1 899,57
240904 BANKKOSTE 0,00 24,49 1 875,08
240904 TJEK : 23 7,80 1 278,60 596,48
250904 ACB KREDIET 0,00 3 500,00 4 096,48
250904 TJEK : 26 7,80 1 875,99 2 220,49
250904 KONT ONTTREK 2,80 164,38 2 056,11

EINDE VAN NAVRAAG 25/09/2004 11:23:20

Het jy reeds die finale saldo bereken?

Dink jy mnr. De Klerk het genoeg geld in sy rekening om Kersgeskenke te koop?

Ons gevolgtrekking:

Gebruik nou die volgende lys transaksies van mnr. De Klerk om ‘n bankstaat vir die maand September saam te stel. Onthou om geld wat uitbetaal is, van die saldo af te trek, terwyl geld wat ontvang is, by die saldo getel word.

TRANSAKSIES DEUR MNR. H. DE KLERK VIR SEPTEMBER 2004

1 Sept. Koop speelgoed Tjek no. 66 R 215,99

3 Sept. Betaal tuindiens Tjek no. 67 R 150,00

3 Sept. Betaal telefoon Tjek no. 68 R 347,56

4 Sept. Munisipaliteit Tjek no. 69 R 287,90

5 Sept. Trek kontant R 500,00

7 Sept. Brandstof Tjek no. 70 R 185,47

10 Sept. Kos Tjek no. 71 R 1 245,67

15 Sept. Ontvang salaris R 6 899,00

17 Sept. Ontvang geskenk R 250,00

21 Sept. Motordiens Tjek no. 72 R 1 085,00

25 Sept. Brandstof Tjek no. 73 R 165,80

28 Sept. Sakgeld kinders(kontant) R 170,00

30 Sept. Skoolgeld Tjek no. 74 R 855,00

30 Sept. Hotel langnaweek Tjek no. 75 R 2 068,00

[lu 3.4]

‘n bank – ‘n besigheid

Het jy al ooit só aan ‘n bank gedink?

‘n Bank verkoop geld sowel as diens aan sy kliënte en staan daagliks in kompetisie met baie ander banke. Hulle moet net soos enige ander besigheid die potensiële kliënt se aandag op hulle vestig.

Die “produk”, naamlik geld, kan nie verbeter of meer aantreklik gemaak word nie. Geld is geld. ‘n Bank kan nie besluit om die geld met verskillende kleure randjies te druk sodat dit die aandag van jongmense trek nie.

Daarom moet ‘n bank op die ander aspek, naamlik DIENS, konsentreer. Hóé word hierdie geld aan die kliënt beskikbaar gestel en wát is die kwaliteit aandag wat die bank aan sy kliënte gee?

Questions & Answers

hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 5. OpenStax CNX. Sep 05, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10973/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask