<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 5

Fisiese ontwikkeling en beweging

Module 19

Teikenspeletjies

(Sommige van hierdie speletjies is verwerk uit die boek: Die onderrig van Liggaamlike Opvoeding deur Harry McEwan, Maskew Miller Longman, 1989).

Aktiwiteit 1:

Om teikenspeletjies te speel

[lu 4.1]

Tweebaan-teikenbal

Materiaal: Bordkryt, twee teikenpale of bakens, kleurbande vir helfte van die klas.

Die opvoeder trek twee halfsirkels met elk ‘n deursnee van 3,6 meter voor en agter in die skoolsaal. ‘n Teikenpaal word in die middel van elke sirkel geplaas. ‘n Streep word nou getrek van die een na die ander teiken.

Leerders word in twee gelyke spanne verdeel. Span A dra elkeen ‘n kleurband.

Die spanne word nou in twee verdeel sodat pare gevorm word met een lid uit Span A en een uit Span B langs mekaar.

Die twee gelyke groepe neem elk hulle posisie in die toegekende baan in. Geen speler mag in die sirkels kom nie.

Die bal word nou heen en weer tussen die spanne gegooi en elke groep probeer die ander se teikenpaal raak te gooi om so ‘n punt aan te teken.

Wanneer ‘n doelpunt aangeteken is, gooi die opvoeder die bal tussen twee spelers van teenoorstaande spanne in die lug op, en die spel hervat.

Die span met die meeste punte is die wenners.

Driebaankoestertjie

Materiaal: Bordkryt, ‘n groterige bal (bv. ‘n sokkerbal), ‘n stophorlosie of ‘n wekker .

Die saal word in drie gelyke bane verdeel en met bordkryt gemerk. Merk die bane 1, 2, 3.

Die opvoeder verdeel die klas in drie gelyke spanne (ABC) en aan elke span word ‘n baan toegeken.

Span A en C probeer Span B (in die middel) se spelers met die bal raakgooi.

Span B probeer uit die pad van die bal bly.

Elke keer wanneer ‘n Span B-speler getref word, kry die betrokke span een punt.

Na ‘n vasgestelde tyd ruil die spanne sodat elke span ‘n kans kry om die middelste teikenspan te wees.

Die span teen wie die minste punte aan die einde van die spel toegeken is, is die wenner.

L.W. Geen speler mag buite sy baan beweeg nie.

Kringkoesterjie

Die spel word presies soos baankoesterjie gespeel, met die verskil dat die gooi-spanne in ‘n wye kring rondom die teikenspan in die middel van die kring staan.

Uitvoer van ‘n reeks bewegings wat noukeurigheid en kontrole bevorder.

  1. Tonnel-aflos

Materiaal: Een groterige bal per span en ‘n fluitjie vir die opvoeder.

Die klas word in spanne van vyf tot tien lede verdeel.

Die spanne sit ongeveer een meter uitmekaar in ‘n lang ry. (Begin met die spanne teen die agterste muur van die saal, sodat daar ruimte is aan die voorkant van die ry.)

Die voorste spanlid (leier) hou ‘n bal vas.

Wanneer die opvoeder op die fluitjie blaas, spring die span op en neem ‘n gehurkte posisie in.

Die bal word tussen die spanlede se bene deur na agtertoe gerol.

Sodra die bal deur ‘n spanlid se bene beweeg het , lê hy/sy oorkruis plat op die maag.

Die laaste spanlid in die ry stop die bal en “blok” dit teen die saalmuur agter hom .

Nou hardloop hy met die bal en spring telkens oor die “mensbrug” wat sy spanlede vorm en gaan sit aan die voorpunt van die ry.

Die proses herhaal totdat die oorspronklike leier weer voor sit.

  1. Stoktoertjies

Materiaal: ‘n stok een meter lank per leerder. (Leerders is verant-woordelik vir hulle eie stokke.)

In hierdie aktiwiteit werk elke leerder op sy eie.

Leerders word vroegtydig gevra om elk ‘n stok van een meter skool toe te bring.

(Leerders kan ook aangemoedig word om die stokke mooi glad te maak en te versier.)

Leerders kry vyf minute om ‘n reeks bewegings, waarin die stok gebruik word, uit te werk.

Na vyf minute kry elke leerder kans om sy reeks aan sy klasmaats te demonstreer. (Die opvoeder kan punte uit tien aan die leerder toeken met die oog op assessering).

Die klas stem vir die drie beste stoktoertjies.

Die wenners leer vir die ander leerders hulle toertjie-reeks aan.

Die drie reekse word nou in opeenvolging aangebied met die hele klas wat dit gelyktydig uitvoer.

Assessering

LU 4

L IGGAAMLIKE O NTWIKKELING EN B EWEGING

Die leerder is in staat om begrip te toon vir en deel te neem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

4.1 ’n verskeidenheid teikenspeletjies ondersoek;

4.3 ’n verskeidenheid veld- en baanatletiektegnieke toon;

4.4 ritmiese bewegings en stappe met aandag aan liggaamshouding en -styl uitvoer;

4.5 kennis van veiligheidsmaatreëls in en naby water toon.

Memorandum

Die leerinhoud gee die leerders kans om spelenderwys belangrike konsepte van sportmangees, sportreëls, noukeurigheid en balans te bevorder. Dit is belangrik dat daar streng by die reëls van elke spel of aktiwiteit gehou word. Die opvoeder se hantering van die reëls en dissipline sal bepaal hoeveel sukses met die onderrig aan die hand van die leerinhoud in hierdie module behaal word. Die speletjies bied die geleentheid om goeie spangees en esprit de corps in die graad op te bou. Die geleentheid word ook gegee om voor te berei vir die skool se atletiekbyeenkoms met oefening vir aflos, hekkies, verspring en driesprong.

Die belangrikheid van die veiligheidsmaatreëls rondom die swembad, by die see of by die beoefening van watersport kan nie genoeg beklemtoon word nie. Statistieke toon ‘n skokkend hoë mortaliteitsyfer by kinders tot 14 jaar rondom waterbronne

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10982/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask