<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 5

Gesondheid en siektes

Module 6

Kinderregte en -verantwoordelikhede

Hersien die twaalf regte en verantwoordelikhede van leerders op bladsy 11. Dit is reeds in graad 4 met julle behandel. ‘n Baie belangrike aspek van hierdie reëls is dat dit ook van jou sekere verantwoordelikhede vereis en dat jy ook die regte van ander leerders, jou opvoeders en jou ouers moet eerbiedig.

AKTIWITEIT: OM OOR DIE REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN LEERDERS TE BESIN

[LU 1.4]

Die klas verdeel in vier groepe. Twee groepe bespreek elkeen ses van die twaalf regte van leerders en twee groepe bespreek elk ses van die twaalf pligte van leerders. Dit is belangrik dat julle besef dat daar vir elke reg ook ‘n plig is. Na die bespreking vertel die eerste groep hoe hulle oor die ses regte voel wat hulle bespreek het. Daarna gee die groep wat die ses ooreenstemmende pligte bespreek het, hulle mening. Die ander twee groepe volg op dieselfde wyse.

( a ) Regte van leerders:

1. Om opgevoed te word en om geestelik en fisiek te ontwikkel

2. Om deur grootmense versorg en gelei te word

3. Om regverdig en met respek behandel te word

4. Om toegang te hê tot inligting

5. Om die kans te hê om ‘n bydrae te lewer in die gemeenskap

6. Om binne ‘n veilige omgewing te wees wat leer verseker

7. Om teen jou eie pas te ontwikkel

8. Om na die hoogste standaarde te mik

9. Om soos ‘n individu behandel te word

10. Om deur opgeleide opvoeders onderrig te word

11. Om onderrig te ontvang en te mag praat in die taal van jou keuse

12. Om toegelaat te word om jou kultuur en geloofsoortuigings uit te leef.

( b ) Verantwoordelikhede van leerders:

1. Om te luister, te leer en bereid te wees om opgevoed te word

2. Om grootmense te respekteer en te ondersteun

3. Om ander met waardigheid en respek te behandel en daarop ingestel te wees om hulle regte te beskerm

4. Om ander toe te laat en te help om te kommunikeer

5. Om saam met ander onderrig te word en hulle ook te help leer

6. Om met ander saam te werk en ‘n veilige omgewing te verseker

7. Om verskille in ander mense waar te neem, te aanvaar en te respekteer

8. Om toegang tot inligting te soek en fluks te werk

9. Om ander as individue te respekteer

10. Om bereid te wees om opgevoed te word, saam te werk en met konsentrasie te luister

11. Om te leer om ander se taalverskille te aanvaar

12. Om bereid te wees om ander se kultuur- en geloofsoortuigings te aanvaar, te respekteer en te help beskerm.

Assessering

LU 1

G ESONDHEIDSBEVORDERING

Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor persoonlike,gemeenskaps-en omgewingsgesondheid te neem.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

1.1 ondersoek en verslag doen oor maniere om die gehalte van kos en water in verskeie kontekste te bewaar;

1.2 ’n plaaslike omgewingsgesondheidsprobleem ondersoek deur verskillende databronne te gebruik en beplan ’n strategie om die probleem die hoof te bied;

1.3 die simptome herken en oorsake van siektes wat plaaslik voorkom bespreek en strategieë om dit te voorkom;

1.4 die uitwerking van dwelmmisbruik verduidelik op ’n individu se gesondheid en sosiale verhoudings.

Memorandum

Die leerder word voorberei om ‘n verantwoordelike verbruiker te wees en gesonde keuses tov sy eie dieet te maak. Hy word ook toenemend op gesondheidsrisiko’s in sy omgewing en sy verantwoordelikheid met betrekking tot die behoud van gebalanseerde ekosisteme gewys. Waar daar in Graad 4 slegs vlugtig na sekere regte van die kind verwys is, kry die Graad 5-leerders die geleentheid om op hul regte en pligte as landburgers te fokus. Die sensitiewe saak van kindermishandeling word hier aangeroer. Opvoeders moet hulle verantwoordelikheid as konsultant , vertroueling en raadgewer in hierdie verband besef. Dit is hier waar ernstige probleme geïdentifiseer en voorkom kan word. Dit is noodsaaklik dat opvoeders weet wat die korrekte prosedure is as hulle met gevalle van kindermishandeling te doen sou kry. Tydens besprekings oor aansteeklike siektes kan opvoeders ook ‘n groot rol speel in die voorkoming van lewensbedreigende siektes soos TB, cholera en vigs deur hierdie onderwerpe met die nodige erns te benader.

Questions & Answers

pls who is a consumer
Cobby Reply
whoever use the product can be the consumer either the buyer of it or people at home who will be using the product
Donatius
compensation of goods and services by a customer with price that willing to satisfy themselves.
Kho
who describe economic
yao Reply
thediminishingarginalutility
Stanley Reply
mean
yao
pls I'm a home economic student and went I was in my formal school I was doing biology so wen I got she 2 and I went a different school and that school they don't do biology what they do is economics and I don't understand it cos I didn't learn from form one so I will need ur help in this please
Hawa Reply
what help u need
Fatema
I don't understand it I tried to learn from form one but still don't understand
Hawa
jxt follow the notes well try solving question under it
Nana
important of economics
Benita Reply
what is supply chain
Jos Reply
what is financial management? And why is it necessary in business ?
Fatema Reply
it is the managing of all transactions that take place in any business and if not managed properly it could create debts and destroy the business
Asive
What is demand?
Annonymous Reply
why is degree important in economics
Ebunoluwa Reply
important of enocomic
Adu Reply
what is division of labour
Dennis Reply
division of labour can be defined as the separation of task to individuals in any economic system to specialize on it.
Ahmad
what is demand curve
Victoria Reply
demand curve is a downward sloping economic graph that shows the relationship between the price of product and the quantity of the product demanded.
Ahmad
What is demand
Frank Reply
It refers to the quantity of a commodity purchased in the market at a price and at a point of time.
Basanta
refers to amount of commodities a consumer is willing and able to buy at particular price within a period of time
Clifford
It is the ability and willingness a customer buys a product or service at a particular price, place and time while other things remaining constant or the same
kum
It refers to the quality of a commodity purchased in the market at a price and at a point of time .
Cobby
demand refers to the quantity of goods and services a consumer is willing and able to buy at a given price within a a specific period of time
Tina
In which case is opportunity cost is zero
Francis Reply
where no alternative is available
Bhartendu
who is the father of economic
Omar Reply
Adam Smith
Suraj
ok
Tony
Adam Smith
Francis
Adam smith
Opana
Adam Smith
Basanta
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!





Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10982/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask