<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Kom speel saam

Module 3

Die park

Maak ‘n skets van hoe jy dink die park gaan lyk.

 • Teken plante en bome ook by.
 • Dui die ingang aan.
 • Onthou, die parkie moet ook vir gestremde leerders toeganklik wees.
 • Julle het nou mooi gedink en beplan hoe die park moet lyk. Besluit nou saam met die klas wat julle alles gaan nodig hê.
 • Is daar enige iets in die lys wat jy nie in die park sal wil hê nie?

Skryf dit neer.

Skryf ‘n briefie aan mnr. Sakke-vol-geld om vir hom dankie te sê vir die mooi gedagte. Sê vir hom hoe opgewonde julle is en wat julle alles graag in die park wil hê.

Modelwerk:

 • Gesels met jou maats oor wie vir watter apparaat verantwoordelik gaan wees. Maak jou klei eers lekker sag en bou dan almal saam aan julle model.
 • Skryf jou maat se naam langs die apparaat wat hy gaan maak, neer.

 • Nooi mnr. Sakke-vol-geld om julle uitstalling van die modelle te kom bywoon. Hy is seker baie nuuskierig om te sien wat julle beplan om te doen.
 • Teken hoe julle model lyk.
 • Vra vir Mamma of Pappa om jou te help uitvind by watter besigheid of winkel julle die verskillende produkte sal kan gaan koop.

 • Kom vertel vir die klas by watter plekke jy dink julle die beste produkte kan gaan koop.
 • Teken ‘n winkel. Gee vir jou winkel ‘n naam.

My gunsteling speletjie

 • Wat is jou gunsteling speletjie?
 • Wat het jy nodig om dit te kan speel? (apparaat)
 • Waar sal dit die beste wees om te speel, bv. op die gras of op ‘n teerblad?
 • Skryf die reëls neer en verduidelik aan jou groep hoe om die speletjie te speel.
 • Is dit ‘n goeie speletjie om in die park te speel?

(Laat jou groep besluit)

 • Watter van die volgende speletjies ken jy?
 1. Aan-aan
 2. “Ring-‘n-Rosie”
 3. Blindemol
 4. Vroteier

5. Koning Koning mag ek reis?

 • Vra vir Mamma of vir Juffrou om die speletjies vir jou te verduidelik as jy dit nie ken nie.
 • Probeer om van die speletjies tydens julle Liggaamlike Opvoedingsklasse of gedurende ‘n pouse te speel.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LEWENSORIËNTERING
LU 2
SOSIALE ONTWIKKELING :Die leerder kan begrip van en ‘n verbintenis tot konstitusionele regte en verantwoordelikhede toon, asook sensitiwiteit vir verskillende kulture en godsdienste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 kinders se regte en verantwoordelikhede kan bespreek en deelneem aan ‘n klasstemming.2.4 identifiseer waardes en morele oortuigings uit ’n verskeidenheid Suid-Afrikaanse kulture.
LU 4
FISIESE ONTWIKKELING EN BEWEGING :Die leerder kan begrip toon vir en deelneem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 individueel en saam met ‘n maat deelneem aan verskeie inheemse buitelugspeletjies met eenvoudige reëls;4.2 aan aktiwiteite deelneem om kontrole, koördinasie en balans in basiese lokomotoriese, oplig- en draaivaardighede te ontwikkel met apparaat;4.3 ekspressiewe bewegings of patrone ritmies uitvoer deur verskeie stimuli te gebruik;4.4 aan gestruktureerde aktiwiteite deelneem deur van apparaat gebruik te maak.
SOSIALE WETENSKAPLU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder kan ondersoekvaardighede gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en prosesse te ondersoek
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 belangrike kenmerke van plekke in die plaaslike konteks kan identifiseer en beskryf (beantwoord die vraag).
GESKIEDENIS LU 1
HISTORIESE INTERPRETASIE Die leerder kan aspekte van geskiedenis interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.3 kies en praat oor ‘n onderwerp wat die verlede verteenwoordig, bv. Speletjies uit vroeër tyd.
TEGNOLOGIELU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder kan tegnologiese prosesse en vaardighede eties en met verantwoordelikheid toepas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 ( Ontwerp ) – gepaste materiaal of stowwe om produkte te maak kan kies en maniere voorstel hoe dit gebruik kan word om ‘n probleem, behoefte of geleentheid te bevredig.
KUNS EN KULTUURLU 1
SKEPPING, INTERPRETASIE EN AANBIEDINGDie leerder kan werk skep, dit interpreteer en aanbied in elk van die verskillende kunsvorms – Dans, Drama, Musiek en Visuele Kunste.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ( Dans ) – die agt lokomotoriese bewegings (stap, hardloop, touspring, hop, oorspring, spring, galop, gly) kan demonstreer terwyl daar vorentoe, sywaarts, agteruit, diagonaal en draaiend beweeg word.1.10 ( Oorkoepelend ) – reageer op stories, speletjies, prente, gedigte enkulturele ervarings uit die onmiddellikeomgewing as stimuli vir voorstelling in enigekunsvorm.
LU 3
DEELNAME EN SAMEWERKINGDie leerder kan persoonlike en interpersoonlike vaardighede deur individuele en groepdeelname in Kuns en Kultuuraktiwiteite demonstreer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.5 vrymoedig betrokkenheid tydens die beplanning van gesamentlike kunswerke toon.
EBWLU 1
EKONOMIESE KRINGLOOPDie leerder kan kennis en begrip van die ekonomiese siklus in die oplossing van die ekonomiese probleem toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 die rol van huishoudings as belangrike deelnemers aan die vervaardiging en verbruik van goedere en dienste kan verduidelik;1.2 kan verduidelik dat behoeftes en begeertes onbeperk en veranderlik kan wees en deur maats, die media en die ontwikkeling van nuwe produkte en dienste deur sakeondernemings beïnvloed word.
NATUURWETENSKAPLU 1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEKDie leerder reageer met selfvertroue en weetgierigheid oor natuurlike verskynsels, en ondersoek verhoudings en los probleme op binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ( Beplan ) – materiale gebruik wat deur die groep uitgesoek is om die groep se plan te kommunikeer, bv.
 • materiaal wat die groep wil gebruik, gereed kry;
 • sê wie dit gaan gebruik en vir watter doel;
 • ( Doen ) – Neem onafhanklik of in ’n groep deel aan beplande aktiwiteit.
1. 2.2 verduidelik wat gedoen word en beantwoord die vraag “Wat probeer jy uitvind?”.1.3 ( Hersien ) – Wys en verduidelik wat beplan is en hoe dit gedoen is.

Memorandum

 • Sê aan die leerders dat ons moet seker maak dat ons aan al die speletjies dink wat kinders graag speel. Ons moet dink aan buitelugspeletjies, want mnr. Sak-vol-geld wil ‘n park aanlê.
 • Laat leerders die bladsy oor hulle eie gunstelingspeletjie voltooi. Dit kan enige speletjie wees, van aan-aan tot skaatsbordry.
 • As dit ‘n speletjie met reëls is, moet hulle kan verduidelik hoe dit gespeel word.
 • Waar van toepassing, moet hulle die veiligheidsmaatreëls kan verduidelik.
 • In liggaamsoefeninglesse kan die leerders probeer om party van die speletjies te speel volgens die reëls wat verskaf word.

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11104/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask