<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Mục tiêu: Chương này nhằm mục đích rèn luyện sinh viên các kỹ năng thao tác với hệ thống tập tin của Windows trong VB. Bên cạnh đó, việc hệ thống lại các kiến thức của các chương trước cũng là một mục tiêu quan trọng của chương.

Học xong chương này, sinh viên phải nắm được các vấn đề sau:

- Sử dụng mô hình hệ thống tập tin.

- Cách thức truy cập tập tin tuần tự.

- Cách thức truy cập tập tin truy xuất ngẫu nhiên.

Kiến thức có liên quan:

Giáo trình Visual Basic, Chương 7.

Tài liệu tham khảo:

- Visual Basic 6 Certification Exam Guide - Chapter 7, Page 191; Chapter 13, Page 377 - Dan Mezick&Scot Hillier - McGraw-Hill - 1998.

BÀI TẬP HƯỚNG DẪN

Bài tập 3-1:

XUẤT NHẬP TẬP TIN VĂN BẢN

Bước 1: Tạo Project mới tên Bt3-1 trong thư mục Basic\Bt3-1. Tạo giao diện có dạng sau:

Hình III.1: Tập tin văn bản

Item 1 – TextBox

NameText1

Height2220

Width6630

MultilineTrue

ScrollBarsBoth

Item 2 – CommandButton

NameCommand1

CaptionNew

Item 3 – CommandButton

NameCommand2

CaptionOpen

Item 4 – CommandButton

NameCommand3

CaptionSave

Item 5 – CommandButton

NameCommand4

CaptionPrint

Item 6 – CommandButton

NameCommand5

CaptionCopy

Bước 2: Nút New có nhiệm vụ xóa văn bản trong TextBox để ta có thể khởi tạo một tài liệu mới. Do đó, trong hàm sự kiện Command1_Click, thêm vào đoạn mã:

Text1.Text = “”

Ghi chuỗi lên tập tin

Bước 3: Ở đây ta nhập vào đoạn văn bản rồi ghi lên tập tin. Để đơn giản ta đọc và ghi từ một tập tin văn bản duy nhất tên là vidu.txt nằm trong thư mục của dự án của mình (ở đây là thư mục Bt5-1). Để ghi lên tập tin, trong hàm sự kiện Command3_Click, thêm đoạn mã sau:

' Ghi len tap tin

Open App.Path&"\vidu.txt" For Output As #1

' Ghi du lieu

Print #1, Text1.Text

' Dong tap tin

Close #1

MsgBox "Van ban da duoc luu"

Bước 4: Việc thao tác trên tập tin được thực hiện nhờ thẻ tập tin. Thực chất đây là một số nguyên chỉ bởi VB một liên kết đến một tập tin xác định để xuất hay nhập vào tập tin đó. Ở đây là sử dụng #1. Câu lệnh Print sử dụng thẻ tập tin để ghi văn bản lên tập tin. Khi việc ghi hoàn tất, thẻ tập tin được đóng lại nhờ câu lệnh Close.

Bước 5: Chạy ứng dụng, nhấp nút Command3. Nếu chương trình thực thi tốt, ta có thể mở tập tin vidu.txt trong Notepad xem.

ĐỌC TỪ TẬP TIN VĂN BẢN

Bước 6: Đọc tập tin từ đĩa tương tự như ghi tập tin. Chèn đoạn mã sau trong hàm xử lý sự kiện Command2_Click

Text1.Text = ""

Close #1

' Mo tap tin

Open App.Path&"\vidu.txt" For Input As #1

Dim filetext As String ' Bien chuoi luu van ban

Do While Not EOF(1)

Input #1, filetext ' Doc tung dong

' Hien thi trong TextBox, chu y them vao ky tu xuong dong

Text1.Text = Text1.Text&filetext&vbCrLf

Loop

Close #1

Bước 7: Chạy ứng dụng. Nhấp nút Command2 để đọc từ tập tin vidu.txt vào TextBox. Ở đây ta có định nghĩa một biến trong lệnh

Dim filetext as String

Ở đây, mỗi lần ta đọc từng dòng trong tập tin vidu.txt; mỗi lần đọc như vậy ta lưu vào biến kiểu chuỗi filetext; sau đó ta nối chuỗi filetext vào sau chuỗi Text1.Text (hiển thị trong TextBox). Quá trình trên được thực hiện liên tục đến khi đọc hết nội dung tập tin nhờ vào vòng lặp:

Do While Not EOF(1)

EOF là một hàm được định nghĩa sẵn trong VB, hàm này có nhiệm vụ kiểm tra xem có đạt đến cuối tập tin hay không? Nếu nội dung tập tin vẫn chưa được đọc hết, quá trình đọc vẫn tiếp tục đến khi EOF là True.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình visual basic. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10777/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình visual basic' conversation and receive update notifications?

Ask