<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Gewone breuke

Opvoeders afdeling

Memorandum

14. a) nommers

b) ekwivalente

c) veelvoude

d) tellers

e) nommer

f) breuke

g) onegte

h) vereenvoudig

15.2 a)

= 12 21 size 12{ { { size 8{"12"} } over { size 8{"21"} } } } {} + 14 21 size 12{ { { size 8{"14"} } over { size 8{"21"} } } } {}

= 26 21 size 12{ { { size 8{"26"} } over { size 8{"21"} } } } {}

= 1 5 21 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"21"} } } } {}

b)

= 5 10 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"10"} } } } {} + 6 10 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{"10"} } } } {}

= 11 10 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"10"} } } } {}

= 1 1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {}

c)

= 36 45 size 12{ { { size 8{"36"} } over { size 8{"45"} } } } {} - 25 45 size 12{ { { size 8{"25"} } over { size 8{"45"} } } } {}

= 11 45 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"45"} } } } {}

d)

= 4 6 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{6} } } } {} - 3 6 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{6} } } } {}

= 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {}

16.

a)

= 11 2 3 size 12{"11" { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {} + 1 7 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {}

= 11 14 21 size 12{"11" { { size 8{"14"} } over { size 8{"21"} } } } {} + 3 21 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{"21"} } } } {}

p = 11 17 21 size 12{"11" { { size 8{"17"} } over { size 8{"21"} } } } {}

b)

= 3 1 4 1 9 size 12{3 { { size 8{1} } over { size 8{4} } } - { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {}

= 3 9 36 4 36 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"36"} } } - { { size 8{4} } over { size 8{"36"} } } } {}

t = 3 5 36 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"36"} } } } {}

= 6 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} – (3 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} + 1 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {} )

= 6 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} – 3 3 6 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{6} } } } {} + 4 6 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{6} } } } {}

= 6 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} – 4 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {}

= 2 9 12 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"12"} } } } {} - 2 12 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{"12"} } } } {}

g = 2 7 12 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{"12"} } } } {}

d)

= 9 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {} - (4 9 12 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"12"} } } } {} + 8 12 size 12{ { { size 8{8} } over { size 8{"12"} } } } {} )

= 9 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {} - 5 5 12 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"12"} } } } {}

= 4 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {} - 5 12 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"12"} } } } {}

= 4 21 24 size 12{ { { size 8{"21"} } over { size 8{"24"} } } } {} - 10 24 size 12{ { { size 8{"10"} } over { size 8{"24"} } } } {}

v = 4 11 24 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"24"} } } } {}

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: optelling en aftrekking van breuke [lu 1.7.3]

14. Die optelling en aftrekking van breuke

KOM ONS HERSIEN

Die antwoorde van die volgende vrae is hieronder versteek.

Omkring hulle soos jy hulle vind en voltooi dan die sinne.

a b h t t s o n k o m m a
v e r e e n v o u d i g h
e d b l k o a e n r a j f
e k a l e e a m d o e p b
l h s e n m l e i n r o r
v m r r s e d r g e j o e
o n t s a r f s s g h g u
u s n x l m g b t t p k
d e e k w i v a l e n t e
e l o y o n f k u v w

a) Ons kan breuke optel of aftrek slegs indien die .................................................. dieselfde is.

b) Indien die noemers verskil, moet ons .................................................. breuke met dieselfde noemers vind.

c) Ons kan die gemeenskaplike noemer maklik d.m.v. .................................................. vind.

d) Ons tel slegs die .................................................. bymekaar.

e) Die .................................................. bly onveranderd wanneer ons optel of aftrek.

f) Wanneer ons gemengde getalle optel, tel ons eers die natuurlike getalle bymekaar en dan

die ..................................................

g) Wanneer ons gemengde getalle aftrek, kan ons dit eers na ................................................. breuke verander.

h) Antwoorde moet sover moontlik altyd .................................................. word.

15.1 Onthou jy nog?

Dus: 1 3 + 4 5 5 15 + 12 15 17 15 1 2 15 alignl { stack { size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{3} } } + { { size 8{4} } over { size 8{5} } } } {} #= { { size 8{5} } over { size 8{"15"} } } + { { size 8{"12"} } over { size 8{"15"} } } {} # = { { size 8{"17"} } over { size 8{"15"} } } {} #=1 { { size 8{2} } over { size 8{"15"} } } {} } } {}

15.2 Bereken die volgende:

a) x = 4 7 + 2 3 size 12{x= { { size 8{4} } over { size 8{7} } } + { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

b) y = 1 2 + 3 5 size 12{y= { { size 8{1} } over { size 8{2} } } + { { size 8{3} } over { size 8{5} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

c) d = 4 5 5 9 size 12{d= { { size 8{4} } over { size 8{5} } } - { { size 8{5} } over { size 8{9} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

d) k = 2 3 1 2 size 12{k= { { size 8{2} } over { size 8{3} } } - { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

16. Werk saam met ’n maat en bereken:

a) p = 7 2 3 + 4 1 7 size 12{p=7 { { size 8{2} } over { size 8{3} } } +4 { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

b) t = 5 1 4 2 1 9 size 12{t=5 { { size 8{1} } over { size 8{4} } } - 2 { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

c) g = 6 3 4 2 1 2 + 1 2 3 size 12{g=6 { { size 8{3} } over { size 8{4} } } - left (2 { { size 8{1} } over { size 8{2} } } +1 { { size 8{2} } over { size 8{3} } } right )} {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

d) v = 9 7 8 3 3 4 + 1 2 3 size 12{v=9 { { size 8{7} } over { size 8{8} } } - left (3 { { size 8{3} } over { size 8{4} } } +1 { { size 8{2} } over { size 8{3} } } right )} {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

17. UITDAGING!

Deel in groepe van drie. Voltooi die volgende tabel deur die aantal ure wat julle verlede week aan tuiswerk bestee het, in te vul:

NAAM Maan Dins Woens Don Vry
Bv. Nomsa 1 1 2 size 12{1 { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} 2 1 4 size 12{2 { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} 3 3 4 size 12{3 { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} 1 1 2 size 12{1 { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}
1. ............................................... ............ ............ ............ ............ ............
2. ............................................... ............ ............ ............ ............ ............
3. ............................................... ............ ............ ............ ............ ............

Beantwoord die volgende vrae:

a) Hoeveel uur het elkeen van jou groeplede altesaam aan tuiswerk bestee?

1. _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

b) Who Wie het die meeste tyd aan huiswerk bestee? _______________________

c) Wie het die minste geleer? _________________________________

d) Bereken die verskil tussen jou antwoorde by b en c.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

e) Vra nou ’n ander groep om jul antwoorde te kontroleer.

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder skat en bereken deur geskikte bewerkings vir probleme wat die volgende behels, kies en gebruik:

1.7.3: optelling, aftrekking en vermenigvuldiging van gewone breuke.

Questions & Answers

find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
I'm 13 and I understand it great
AJ
I am 1 year old but I can do it! 1+1=2 proof very hard for me though.
Atone
Not really they are just easy concepts which can be understood if you have great basics. I am 14 I understood them easily.
Vedant
hi vedant can u help me with some assignments
Solomon
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask