<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 8

Energie: elektrisiteit, energie, warmte en lig

Module 5

Energiebronne van die toekoms

  • Na afloop van die vorige module is dit duidelik dat ons na alternatiewe bronne vir ons land se energie- en elektrisiteitsvoorsiening sal moet begin kyk.
  • Die tipes waarna ons nou verwys, staan veral bekend as HERNUBARE ENERGIEBRONNE en heelwat inligting is al daaroor beskikbaar.
  • Ons verwys hier na: SONKRAG: Sonpanele op huise se dakke wat verwarmingstelsels dryf, sonselle in rekenaars en sommige motors, asook sonstowe. WINDKRAG: Groot windlemme wat as gevolg van die draaibewegings wat deur die wind veroorsaak word, ‘n turbine kan dryf en elektrisiteit kan opwek.

Aktiwiteit 1:

Om ondersoek in te stel na die waarde van sonkrag en windkrag as hernubare energiebronne

[lu 1.1, 1.2, 1.3]

Opdrag 1:

Werk in pare en maak ‘n brosjure om die volgende van een van die hernubare energiebronne te adverteer:

  • jou motivering vir die promosie van hierdie soort bron (die voordele dus);
  • ‘n diagram om die werking kortliks en eenvoudig te toon – onthou, jy wil vir die man op straat verduidelik;
  • hoe hierdie energiebron die natuur bevoordeel en/of benadeel;
  • probleme wat jy sou ervaar met die gebruik van hierdie bron – kyk na finansiële aspekte;
  • jou persoonlike opinie en motivering waarom gebruikers dit behoort te oorweeg.

Elke groepie kan ‘n voordrag doen en die klas kan die beste pamflette uitkies.

Assessering van Brosjure

Kon jy genoegsaam inligting insamel om ‘n goeie brosjure saam te stel?

[LU 1.2, 1.3]

Bespreek die waarde van hernubare energiebronne in die klas. Kan ons as mensdom dit langer ignoreer?

Aktiwiteit 2:

Om ondersoek in te stel na ander soorte hernubare energiebronne

[lo 1.2, 2.3]

Ander bronne van energie bestaan ook reeds en kan gerus oorweeg word deur die beplanners van die toekoms.

Hulle sluit in:

Gety-energie : waar die hoogwater- en laagwaterwisseling gebruik word.

Brand-erenergie : word reeds gebruik in lande soos Japan, Brittanje en Noorweë.

Bio-gas : afvalhope en dieremis gee groot hoeveelhede metaangas af wat gerus ontgin kan word.

Geotermiese energie : warmbronne onder die see.

Opdrag 1:

Soek op die internet en kyk of jy nog ‘n paar kan kry.

Sou SA enige van die bostaande kon gebruik? Bespreek dit in die klas.

Assessering van Inligting oor Hernubare Energiebronne

Kon jy energiebronne vind en inligting daaroor aan die klas verstrek?

Assessering

LU 1

Wetenskaplike Ondersoek Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Dit word bewys as die leerder:

1.1 ondersoeke kan beplan;

1.2 ondersoeke kan uitvoer en data kan insamel;

1.3 data kan evalueer en bevindinge kan kommunikeer.

LU 2

Wetenskaplike KennisDie leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.

Dit word bewys as die leerder:

2.1 sinvolle inligting kan oproep;

2.2 inligting in kategorieë kan plaas;

2.3 inligting kan interpreteer;

2.4 kennis kan toepas.

LU 3

Wetenskap, Omgewing en die GemeenskapDie leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon.

Dit word bewys as die leerder:

3.1 wetenskap as ‘n menslike aktiwiteit kan verstaan;

3.2 volhoubare gebruik van die aarde se hulpbronne verstaan.

Memorandum

Module 3

ENERGIEBRONNE VAN DIE TOEKOMS

Aktiwiteit

OPDRAG 1:

Brosjure – oop memo – behou opdragriglyne

Alternatiewe energiebronne

Aktiwiteit 2:

OPDRAG 1:

Potensiële nuwe bronne van energie sluit biomassa, geotermiese energie, hidro-elektrisiteit, termiese oseaanenergie, windenergie en die direkte omsetting van sonlig in energie deur middel van fotovoltaïese selle (SONSELLE) in.

Biomassa

Elektrisiteit kan opgewek word deur die verbranding van organiese afval om water te verhit en stoom te maak. Biomassa sluit hout, blare, oesreste en selfs diereafval in. Hierdie materiaal kan omgesit word in vloeibare brandstof soos etanol wat by petrol gevoeg word, of metaangas, wat soos natuurlike gas aangewend kan word. Die populêrste gebruik van biomassa is die verbranding daarvan as brandstof, soos hout in ’n vuurherd. ‘n Goeie opsie in SA.

Hidro-elektrisiteit en wind deel ‘n gesamentlike aantrekkingskrag met die direkte omsetting van sonlig, vir sover beide geen besoedeling verskaf nie en daar geen chemiese of radioaktiewe afval is nie. Ons is ongelukkig ‘n waterarmland.

Termiese oseaan-energie

Termiese oseaan-energie-omsetters is masjiene wat ontwerp is om elektrisiteit in warm tropiese waters op te wek. Hulle benut die warm oppervlakwater om ‘n vloeistof, soos ammoniak, wat by baie lae temperature kook, te verdamp.

Die stoom wat geproduseer word, word dan deur turbines geforseer om elektrisiteit op te wek. Die gas word dan weer in ’n tenk gestoor waar koue water uit die oseaan gebring word om dit weer in ’n vloeistof te omskep. Die proses word in ’n geslote siklus herhaal. Ons is ongelukkig nie in die trope geleë nie.

Sonkrag

Die direkte omskakeling van sonlig is die belowendste onder die hernieubare stelsels. Sonpanele word op hierdie stadium slegs op klein skaal gebruik, maar die verdere ontwikkeling van hierdie tegnologie sal waarskynlik daartoe lei dat sonenergie een van die belangrikste alternatiewe energie-tegnologieë word.

  • ‘n Groot moontlikheid in ons land.

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
what is the meaning
Dominic
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
×/×+9+6/1
Debbie
Q2 x+(x+2)+(x+4)=60 3x+6=60 3x+6-6=60-6 3x=54 3x/3=54/3 x=18 :. The numbers are 18,20 and 22
Naagmenkoma
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
16
Makan
x=16
Makan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11049/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask