<< Chapter < Page
  Cấu trúc dữ liệu     Page 9 / 15
Chapter >> Page >

end; { In_luong }

begin {Chuong trinh chinh}

nhap(ho_so,n);

tinh_luong(ho_so,n);

in_luong(ho_so,n);

readln;

end.

Cài đặt mẩu tin có cấu trúc thay đổi

Biểu diễn bộ nhớ

Biểu diễn tuần tự sẽ được sử dụng để biểu diễn cho một mẩu tin có cấu trúc thay đổi.

Thông qua việc dịch, tổng bộ nhớ cần để lưu các phần tử của mỗi một phần động được xác định và bộ nhớ được cấp phát đủ để lưu trữ mẩu tin với phần động lớn nhất. Chẳng hạn với mẩu tin cong_nhan ta có mô hình lưu trữ như trong hình vẽ sau:

Ho_ten   Ho_ten
Ngay_cong   Ngay_cong
Luong   Luong
Loai   Loai
He_so   Gia_cong_nhat
Nghi_bhxh   Không sử dụng
Công nhân biên chế Công nhân hợp đồng

Vì khối ô nhớ đủ lớn để lưu trữ phần động lớn nhất nên có đủ chỗ cho bất kỳ một phần động nào nhưng đối với những phần động nhỏ hơn sẽ không sử dụng tới một số ô nhớ đã được cấp phát.

Với mẩu tin có cấu trúc thay đổi, rõ ràng ta đã tiết kiệm được một số ô nhớ so với mẩu tin bình thường.

Giải thuật thực hiện phép toán

Lựa chọn một phần tử của phần động cũng giống như lựa chọn một phần tử bình thường, qua việc dịch thì độ dời của phần tử được lựa chọn sẽ được tính toán và qua việc thực hiện thì độ dời được cọng vào địa chỉ cơ sở của khối để xác định vị trí của phần tử.

Chuỗi ký tự:

Chuỗi ký tự là cấu trúc dữ liệu bao gồm một dãy các ký tự.

Như vậy, kiểu chuỗi ký tự là một kiểu đồng nhất, còn về kích thước thì có thể cố định hoặc thay đổi tùy theo ngôn ngữ. Kiểu dữ liệu chuỗi ký tự là một kiểu quan trọng mà hầu hết các ngôn ngữ đều có.

Ðặc tả và cú pháp:

Đặc tả thuộc tính

Tùy ngôn ngữ, có thể có 3 cách đặc tả đối với kiểu chuỗi ký tự:

a/ Ðộ dài được khai báo cố định: Chuỗi ký tự có thể có độ dài (kích thước) cố định được khai báo trong chương trình. Mọi giá trị được gán cho đối tượng dữ liệu chuỗi đều có cùng độ dài như vậy. Khi một chuỗi thực được gán cho đối tượng dữ liệu mà độ dài của chuỗi thực khác độ dài được khai báo thì sẽ có sự điều chỉnh độ dài của chuỗi thực bằng cách cắt bớt các ký tự dư hoặc thêm vào các ký tự trắng để có được một chuỗi có độ dài đúng như khai báo.

Ðây là kỹ thuật cơ bản được dùng trong COBOL trong đó từ khóa PICTURE được dùng để xác định số lượng ký tự, ví dụ: Last_Name PICTURE X(20) khai báo biến chuỗi ký tự Last_Name chứa một chuỗi 20 ký tự.

Trong Pascal (chuẩn) kiểu dữ liệu chuỗi ký tự không có. Thay vào đó kiểu chuổi ký tự được biểu diễn như là một véctơ của các ký tự Last_Name: PACKED ARRAY [1..20] OF Char.

b/ Ðộ dài thay đổi trong một giới hạn đã được khai báo: Chuỗi ký tự có thể có độ dài cực đại được khai báo trước trong chương trình nhưng giá trị thực của đối tượng dữ liệu được lưu trữ có thể là chuỗi có độ dài ngắn hơn, thậm chí có thể là chuỗi rỗng. Trong quá trình thực hiện độ dài của giá trị chuỗi của đối tượng dữ liệu có thể thay đổi, nó cũng sẽ bị cắt nếu vượt giới hạn đã khai báo.

Ðây là kỹ thuật được dùng trong PL/1 (và cả trong Turbo Pascal).

c/ Ðộ dài không giới hạn: Chuỗi ký tự có thể có độ dài bất kỳ và độ dài có thể thay đổi một cách động thông qua quá trình thực hiện.

Ðây là kỹ thuật được dùng trong SNOBOL4.

Questions & Answers

what Make things scarce
Soudani Reply
why do we studied economic
Soudani
for the stability and growth of any reign.
Fayaz
what is macro economics.?
Fayaz
Google it
pokemon
which part of economics is interesting..
Fayaz
how does economics define me
clement Reply
what are the factors that determines the demand and supply
sillah
what are the importance of Economics
Betty Reply
tell me something very important about economics..
Fayaz Reply
how may I solve arithmetic mean ,,,all example
Cee Reply
what is agriculture
Itoe Reply
simple method of understanding cost concept
Oludare Reply
what is inflation
Christiana Reply
Inflation is a general increase in price levels
Zuko
is the action of inflating something
Abdifatah
inflation is the persistent increase in general price level of goods and services in an economy over a considerable period of time .
Tetteh
inflation is the general increase of a commodity in a particular period of time.
Turay
inflation is a general increase in price levels of commodities
shehu
what are the types of inflation?
Ebrima
inflation is the period of persistent rise in the general level of the price of goods services over time
Emmanuel
we have creeping inflation, demand pull inflation ,cost push inflation, and galloping inflation .
Emmanuel
I s Nigeria in any kind of in inflation? If yes which kind?
Martins
please can someone help me with the principles of economic?
Jonathan
hi
ahmed
How are you
Jonathan
fine
ahmed
ok
Jonathan
and u
ahmed
so to day what do u have
ahmed
am fine
Jonathan
nothing bro
Jonathan
ok
ahmed
who.?
Fayaz
no discassion just question
Aliraza
how can a location of a firm create difference between producers
joy Reply
what is monetary policy
joy
hello
Abdifatah
is a monetary from policy that's authorized of country encharces
Abdifatah
What would you say about the the mobility of enterprise as a factor of production?
Cathryn Reply
how can I connect myself to this Ambrose platform
kanu Reply
I am good and you I am from sierra Leone and I am new her
kanu Reply
u are welcome bro, here is a good platform for you to be
Alie
That i know,thanks bro.
what the main definition of economic
Uhara Reply
the main definition is given by prof Lionel Robbins as a social science which studies human behavior between ends and scarce which have alternative uses
olajumoke
what covers macro economics.
Fayaz
Essay about Microsoft
Kwena Reply
what is economics
Julie Reply
what do you mean by means in economics
Julie
economic is the wealth of a country.
Moussa
monetary policy is refer to as being expansionary or contractionary.
Abdul
pls who can help me to explain money market and capital market
Au
money market is base on short term loan which is within one year period while capital market is long term loan more than one year...
Muhammad
money market is a market were short term loans are dealt with while capital market is a market were long term loans are traded
Ebrima
What is mean by monetory policy
Lovely
monetary polices are rules that control the rate of monetary exchange in an economic as a whole.
Ebrima
wealth of the nation
Uhara
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Cấu trúc dữ liệu. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10766/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Cấu trúc dữ liệu' conversation and receive update notifications?

Ask