<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 9

Bestuurs- verbruikers- en finansiële kennis en vaardighede

Module 15

Die inkomstestaat en balansstaat

Aktiwiteit 1:

Om tussen ’n inkomstestaat en ’n balansstaat te kan onderskei

[LU 3.1]

Dit is belangrik dat inligting oor finansiële transaksies in ’n verstaanbare en bruikbare vorm aan die belanghebbende persone oorgedra word. Dit word deur middel van finansiële state gedoen. Die balansstaat en inkomstestaat is opsommings van die onderneming se finansiële toestand op ’n sekere tydstip.

Die finansiële verslae moet volgens Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk opgestel word om te verseker dat dit ’n redelike weergawe van die finansiële toestand is wat sodoende die nodige inligting voorsien vir goeie beplanning en besluitneming.

Die Inkomstestaat se primêre doel is om die wins of verlies wat oor ’n bepaal­de periode verkry is, weer te gee.

Die Balansstaat se primêre doel is om die finansiële toestand van ’n onder­neming op ’n bepaalde datum weer te gee.

Die Balansstaat word in die volgende afdelings verdeel:

1 . Bates – Bestaan uit Nie-Bedryfsbates en Bedryfsbates

2 . Ekwiteit en Laste – Bestaan uit Eienaarsbelang, Nie-Bedryfslaste en Bedryfslaste

  • Beskryf in jou eie woorde die verskil tussen ’n inkomstestaat en ’n balansstaat:

AKTIWITEIT 2:

Om inkomstestate vir ’n diensonderneming en handelsonderneming onderskeidelik op te stel

[LU 3.1]

  • Die volgende voorbeelde is inkomstestate van ’n diensonderneming en ’n handelsonder­neming.

Z. ZulekiHandeldrywend as XYZ Loodgieters Inkomstestaat vir die jaar geëindig 31 Desember 2003

Lopende Inkomste 55 000
Bedryfsuitgawes (38 274)
Telefoon 3 420
Water en Elektrisiteit 5 620
Huuruitgawe 12 000
Brandstof 3 730
Skryfbehoeftes 3 680
Lone 9 824
Netto Inkomste vir die jaar 16 726

S. SolaniHandeldrywend as Solani Handelaars Inkomstestaat vir die jaar geëindig 31 Desember 2003

Verkope 324 000
Koste van verkope (200 000)
Bruto Wins 124 000
Ander bedryfsinkomste 14 400
Huurinkomste 12 000
Rente-inkomste 2 400
Bruto Bedryfsinkomste 138 400
Bedryfsuitgawes (32 800)
Salarisse en Lone 23 000
Skryfbehoeftes 800
Versekering 2 400
Telefoon 500
Advertensiekoste 600
Rente op verband 2 500
Eiendomsbelasting 3 000
Netto Wins vir die jaar 105 600

OPDRAG 1 : Inkomstestaat van ’n Diensonderneming

  • Die rekeningkundige tydperk van Fixit Loodgieters (eienaar F. Fix) eindig jaarliks op 30 Junie. Die volgende proefbalans verskyn in sy boeke op 30 Junie 2003. Gebruik die inligting om die Inkomstestaat vir die jaar geëindig 30 Junie 2003 op te stel. (Papier sal voorsien word)

PROEFBALANS VAN FIXIT LOODGIETERS

Dt. Kt.
Balansstaatafdeling
Kapitaal B1 138 629
Onttrekkings B2 15 800
Grond en Geboue B3 100 000
Voertuie B4 28 000
Toerusting B5 12 740
Bank B6 3 963
Nominale Rekeninge-afdeling
Materiaalkoste N1 6 084
Versekering N2 531
Advertensies N3 389
Salarisse N4 12 500
Lone N5 4 715
Lopende Inkomste N6 52 871
Brandstof N7 3 186
Herstelwerk N8 917
Telefoon N9 1 008
Skryfbehoeftes N10 492
Water en Elektrisiteit N11 1 175
191 500 191 500

OPDRAG 2 : Inkomstestaat van ’n Handelsonderneming

  • Gebruik die volgende inligting en voltooi die Inkomstestaat van Hendrikse Handelaars (Eienaar: H. Hendrikse) vir die jaar geëindig 30 Junie 2003. (Papier sal voorsien word)

Questions & Answers

a diagram of an adult mosquito
mubarak Reply
what are white blood cells
Mlungisi Reply
white blood cell is part of the immune system. that help fight the infection.
MG
what about tissue celss
Mlungisi
Cells with a similar function, form a tissue. For example the nervous tissue is composed by cells:neurons and glia cells. Muscle tissue, is composed by different cells.
Anastasiya
I need further explanation coz celewi anything guys,,,
Calvin Reply
hey guys
Isala
on what?
Anastasiya
is air homogenous or hetrogenous
damiane Reply
homogenous
Kevin
why saying homogenous?
Isala
explain if oxygen is necessary for photosynthesis
Allice Reply
explain if oxygen is necessary for photosynthesis
Allice Reply
Yes, the plant does need oxygen. The plant uses oxygen, water, light, and produced food. The plant use process called photosynthesis.
MG
By using the energy of sunlight, plants convert carbon dioxide and water into carbohydrates and oxygen by photosynthesis. This happens during the day and sunlight is needed.
NOBLE
no. it s a product of the process
Anastasiya
yet still is it needed?
NOBLE
no. The reaction is: 6CO2+6H20+ solar energy =C6H12O6(glucose)+602. The plant requires Carbon dioxyde, light, and water Only, and produces glucose and oxygen( which is a waste).
Anastasiya
what was the question
NOBLE Reply
joining
Godfrey
the specific one
NOBLE
the study of non and living organism is called.
Godfrey
Is call biology
Alohan
yeah
NOBLE
yes
Usher
what Is ecology
Musonda Reply
what is a cell
Emmanuel Reply
A cell is a basic structure and functional unit of life
Ndongya
what is biolgy
Hawwi Reply
is the study of living and non living organisms
Ahmed
may u draw the female organ
MARTIN Reply
i dont understand
Asal
:/
Asal
me too
DAVID
anabolism and catabolism
Sani Reply
Anabolism refers to the process in methabolism in which complex molecules are formed "built" and requires energy to happen. Catabolism is the opposite process: complex molecules are deconstructed releasing energy, such as during glicolysis.
Anastasiya
Explain briefly independent assortment gene .
Otu Reply
hi
Amargo
hi I'm Anatalia
Joy
what do you mean by pituitary gland
Digambar
draw and lable the cell
Ameh Reply
why homones are destroyed soon after completing their role
Nyirenda Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11073/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask